24
Wywóz odpadów komunalnych w rejonie wileńskim

Opłata lokalna za wywóz odpadów komunalnych – co to?

Z dniem 1 maja 2012 r. w rejonie wileńskim uległ zmianie tryb opodatkowania usługi odbierania i wywozu odpadów. Comiesięczne rozliczenia gospodarstw domowych i wspólnot za wywóz śmieci oraz zawarte z przewoźnikami umowy zastąpiła opłata lokalna.

Opłata lokalna za wywóz odpadów komunalnych – to ustalona przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązkowa opłata obowiązująca wszystkich posiadaczy odpadów komunalnych w rejonie wileńskim. Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zbieranie odpadów, lecz również na budowę i utrzymanie całego systemu gospodarki odpadami, tj. na budowę przyjaznych środowisku wysypisk, zamykanie starych, zbieranie odpadów niebezpiecznych, segregację odpadów, inne prace z zakresu gospodarki odpadami. Toteż opłata ta jest zarazem Państwa wkładem w czystsze środowisko, wodę i powietrze.

Wysokość opłaty została obliczona w ten sposób, by była ona wystarczająca na pokrycie wszelkich kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Środki pochodzące z opłaty są przelewane na specjalne konto, i są przeznaczane wyłącznie na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Dlaczego płatność na rok z góry jest rozwiązaniem bardziej korzystnym?

Rada samorządu może wprowadzić opłaty lokalne na 11 rodzajów usług, w tym na gospodarkę odpadami. Wszystkie opłaty lokalne są płatne z góry. Warto zaznaczyć, że opłata lokalna jest oszczędną formą gospodarowania środkami pieniężnymi: zarówno dla płatników, jak również administratorów płatności, bowiem samo wystawianie rachunków pochłania kilkadziesiąt tysięcy litów. Mniej rachunków, mniej wydatków. Również mieszkańcy nie muszą dokonywać comiesięcznych płatności za zbiórkę i wywóz śmieci – koszty obsługi są mniejsze, jeśli mieszkańcy dokonują rozliczeń co kwartał lub co pół roku.

Kto jest zwalniany z obowiązku uiszczania opłaty lokalnej?

Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty lokalnej za wywóz odpadów komunalnych w rejonie wileńskim następuję jedynie w przypadku istnienia dowodu na to, że mienie nieruchome jest nieużyteczne bądź zniszczone, jest niewykończone i nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli mienie nieruchome było budowane w ubiegłym roku kalendarzowym, należy złożyć dokumenty potwierdzające, że odpady budowlane (zarówno pochodzące ze zniesienia budynku, jak również powstałe w trakcie jego budowy) zostały odpowiednio zagospodarowane.

Osoby ubiegające się o całkowite zwolnienie z opłaty powinny złożyć wniosek w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego. W każdym wypadku do wniosku powinno być załączone wystawione przez starostwo zaświadczenie o tym, że mienie nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku sezonowego użytkowania mienia

Osoby fizyczne, które dysponują w rejonie wileńskim mieniem nieruchomym o przeznaczeniu mieszkalnym bądź rekreacyjnym, oraz nie użytkują go zgodnie z przeznaczeniem kolejno przez 2 lub 4 kwartały, oraz zużyły w ciągu 2 kwartałów nie więcej niż 20 kWh energii elektrycznej bądź nie więcej niż 40 kWh w ciągu 4 kwartałów, powinny złożyć wniosek o 50-procentowej uldze w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego. Nadmienić należy, że opłata nie może być mniejsza niż 7 Lt. Do sporządzonego na piśmie wniosku należy załączyć informacje uzyskane ze spółki Lesto o ilości zużytej energii elektrycznej za okres nieużytkowania mienia nieruchomego. Jeśli w ciągu roku zużyto ponad 20 kWh energii elektrycznej (w ciągu 2 kwartałów) bądź ponad 40 kWh (w ciągu 4 kwartałów), należy złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt, że mienie nie było użytkowane przez cały rok.

Każdy taki wniosek Wydział Gospodarki Terenowej rozpatruje osobno. Jeśli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, dyrektor administracji podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty, zaś w przypadku odrzucenia wniosku Wydział poinformuje o tym płatnika.

Jaki jest tryb naliczania wysokości opłaty, jeśli mienie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem?

Wówczas wysokość opłaty jest ustalana na podstawie rzeczywistego rodzaju działalności prowadzonej na terenie danego obiektu. W celu sprecyzowania rzeczywistego rodzaju działalności należy przedłożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego.

Zasady stosowania ulg zostały określone w Trybie stosowania ulg w zakresie opłaty za zbiórkę odpadów i gospodarkę odpadami zatwierdzonym na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-96 z dn. 30 marca 2012 r.

Jakie ulgi przewidziano dla osób wspieranych społecznie?

W chwili obecnej rozważana jest możliwość stosowania ulg dla osób wspieranych społecznie. W przypadku podjęcia uchwały o wprowadzeniu ulg dla osób wspieranych społecznie ze wsparcia tego za rok 2012 będą mogły skorzystać wszystkie osoby posiadające status osób wspieranych społecznie.

Mieszkam sam, jednak otrzymałem kilka rachunków za zebranie i wywóz odpadów. Dlaczego?

Wydział Gospodarki Terenowej wystawia rachunki w oparciu o dane gromadzone przez Registrų centras. Rynek nieruchomości jest dynamiczny, dlatego dane nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmian (podziału mieszkania pomiędzy kilku spadkobierców, zgonu właściciela, sprzedaży mieszkania etc.) należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego z wnioskiem o korektę danych dotyczących obiektu mienia nieruchomego oraz ponownego ustalenia wysokości opłaty za zbiórkę i wywóz śmieci.

Dlaczego rachunki za wywóz śmieci są wystawiane również osobom nieżyjącym?

Dane gromadzone przez Registrų centras nie odzwierciedlają informacji o zgonie właściciela mienia nieruchomego dopóty, dopóki nie są uregulowane spadkowe stosunki prawne.

Spadkobiercy, którzy w należyty sposób dokonali przejęcia spadku, zostają właścicielami danego mienia nieruchomego; właśnie oni stają się podmiotami wszelkich obowiązków. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 5.52 Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej spadkobierca, który przyjął spadek w drodze przejęcia zarządzania mieniem lub w drodze złożenia stosownego oświadczenia przed notariuszem, za długi spadkodawcy odpowiada całym swoim mieniem, poza wyjątkowymi, o których mowa w kodeksie. Jeśli spadek przejmuje kilka osób, za długi spadkodawcy odpowiadają one całym swoim mieniem solidarnie.

Jak wygląda sytuacja w przypadku braku możliwości wywozu odpadów?

Wobec osób fizycznych, które zarządzają, użytkują bądź dysponują w rejonie wileńskim mieniem nieruchomym, które nie może być obsługiwane w zakresie zbiórki i wywozu odpadów przez cały rok bądź w ciągu I lub IV kwartałów, stosowana jest 50-procentowa zniżka przez cały rok bądź w okresie, w którym usługa zbiórki i wywozu odpadów nie była świadczona.

Śmiecia nie były wywożone w maju i czerwcu 2012 r. Czy w tej sytuacji jestem zwolniony z obowiązku uiszczania należności za wywóz śmieci?

Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zebranie odpadów (co stanowi 50% opłaty), lecz również na budowę i utrzymanie całości systemu gospodarki odpadami, tj. na budowę przyjaznych środowisku wysypisk, zamykanie starych, zbieranie odpadów niebezpiecznych, segregację odpadów, inne prace z zakresu gospodarki odpadami. Toteż opłata ta jest zarazem Państwa wkładem w czystsze środowisko, wodę i powietrze. Jednakże mieszkańcy mogą ubiegać się (wniosek należy składać do Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego) o 50-procentową ulgę za okres, w którym usługa wywozu śmieci nie była świadczona. Tryb ten obowiązuje również wówczas, gdy w maju i czerwcu 2012 r. usługa wywozu śmieci przez spółki „Nemenčinės komunalininkas” lub „Nemėžio komunalininkas” nie była świadczona.

Czy Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wystawia faktury VAT?

Osoby prawne często pytają, czy – oprócz rachunku – Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego powinna wystawić fakturę VAT. Opłata lokalna za gospodarkę odpadów nie jest przedmiotem VAT, dlatego nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Państwowa Inspekcja Podatkowa przy Ministerstwie Finansów: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000065745.

Gdzie się należy zwracać w przypadku nieterminowego wywozu śmieci?

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego nadzoruje jakość świadczonych usług, czyni starania w celu operatywnego reagowania na wnioski mieszkańców, jednakże nie należy się łudzić, że system gospodarki odpadami zmieni się w ciągu jednego dnia. Dostrzegalne są jednak pozytywne zmiany w tej dziedzinie – w chwili obecnej na wysypiska wywozi się znacznie więcej śmieci niż przed wprowadzeniem opłaty lokalnej. Spółki świadczące usługi zbiórki odpadów są zainteresowane zebrać ich jak najwięcej, bowiem rozliczenia z nimi są dokonywane za każdą tonę odpadów dostarczonych na wysypisko. Prawdą jest również to, że brakuje kontenerów, śmieciarki do niektórych miejsc docierają zbyt rzadko. Warto jednak podkreślić, że nowy system gospodarki odpadami nabiera rozpędu. Wystarczy, by każdy należcie wykonywał swe obowiązki: spółki komunalne – w zakresie wywozu śmieci, mieszkańcy – uiszczania należności z tego tytułu, zaś Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego – w zakresie należytej koordynacji i nadzoru doskonalenia jakości świadczonych usług. W razie pytań właściciele mienia nieruchomego proszeni są o kontakt telefoniczny ze specjalistami Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego (w dniach roboczych w godzinach urzędowania). W sprawie wywozu śmieci oraz zamówienia dodatkowych kontenerów (w zależności od starostwa) prosimy o kontakt ze spółką „Nemenčinės komunalininkas” (8~5) 238 11 57 lub „Nemėžio komunalininkas” (8~5) 235 03 98, 235 09 78.

 

24 odpowiedzi to Wywóz odpadów komunalnych w rejonie wileńskim

 1. no com mówi:

  Porzadek (prawidlowe okreslenia – balagan), ktory utwierdzil samorzad musi byc odwolany lub skoregowany. Cos takiego nie moze miec miejsce w kraju, ktory siebie liczy demokratycznym.

  1. Decyzja rujnuje konkurencje w rejonie i jest sprzeczna konstytucji RL, ktora broni konkurencji. W rejonie dzialaja dwie spolki, ktore moga cieszyc sie z tak “pieknej” sytuacji, inne kompanie dzialajace na terenie rejonu nie maja prawa zawierac umowy z mieszkancami. Decyzja anuluje wszystkie do tego zawarte umowy ze spolkami nie podleglymi wladzom rejonu.
  2. Oplaty sa nieadekwatne, nieuwzgledniajace realnie swiadczonych uslug, nie sprawiedliwe. Przyklad: dwa sosiednie jednakowe domy o powiezchni 100m*2. Wedlug decyzji kazda z rodzin musi zaplacic co miesiac 20 Lt. W jednym mieszka 5-osobowa rodzina i kozysta z uslugi co 2 tygodnie, w drugim mieszka 80letnia staruszka, ktora kozysta z tej uzlugi raz na pol roku, a placi to samo. Absurdalna sytuacja.
  3. Te dwie “wyruznione” firmy nie daja rady z tym co chca przelknac, smiecie nie s a wywozone, kontenjerow i samochodow brakuje, ale faktury za uslugi sa sprawnie przyslane na oplate. Dodzwonic sie do zadnej z tych firm nie ma zadnej mozliwosci. probowalem w ciagu tygodnia po 10-20 razy.
  4. Samorzad stworzyl destrukcyjna sytuacje, a sam jak strus glowe schowal w piasku. Do samorzzadu dodzwonic sie w tej sprawie nie realne, tellefony sa po prostu nie odbierane (mozna zrozumiec jaile mnieszkancow rejonu chcialo by dostac odpowiedzi na aktualne pytania)

  Mam nadzieje, w tej sytuacji Samorzad zareaguje odpowiednio i zmieni absurdalne decyzje. Wprowadzi porzadek, kiedy mieszkancy rejonu beda mogli na zasadach konkurencji zawierac umowy ze spolkami porzadkujacymi odpady i placic za realne uslugi.
  W innej sytuacji, mysle, ze to bedzie ostania kadencja AWPL w rejonie Wilenskim. Pan Tomaszewski moze juz zaczynac skladac serdeczne dzieki pani mer rejonu za tak piekny prezent przdwyborowy do sejmu.
  Nie spodziewalem sie takiej niekompetencji i besczelnosci ze stronu wladz rejonu Wilenskiego.

  Narazie, samorzad nie zdaje sobie sprawy z tego co uczynil i jaka kasze ugotowal. Byc moze w radzie rejonu jeszcze sa myslace osoby, ktore przynajmniej zadzawonia do dowolnego starostwa i pociekawia sie realna sytuacja i nastrojem mieszkancow.

 2. :) mówi:

  Samożąd rejonu sam sobie wykopał jamę śmietnikową, do której wpadnie po wyborach październikowych, gratulacje:)

 3. Astoria mówi:

  Pachnie to lub raczej śmierdzi skandalem śmieciowym. Już to, żeby mierzyć wysokość opłat za wywóz śmieci powierzchnią mieszkaniową indywidualnych domostw, jest raczej arbitralne. Taką metodę można stosować w wypadku bloków mieszkalnych w miastach, w których średnia powierzchnia mieszkaniowa oddaje w dobrym przybliżeniu ilość wywożonych z nich śmieci. Nic nie podpowiada w informacji ASRW, by Samorząd konsultował się z mieszkańcami; raczej wygląda to na typowo litewski, postowiecki dyktat rządzących. Czy to nie kojarzy się ze sposobem wprowadzenia przez Litwę nowej Ustawy Oświatowej? Problemy z wywózką i niemożność składania reklamacji, opisane przez no com, sugerują, że firmy śmieciarskie, które będą teraz monopolizować wywóz śmieci, są do tego technicznie nieprzygotowane. To rodzi pytania: Dlaczego te firmy zdobyły pozycję monopolisty? Czy nie były faworyzowane – czy przetarg odbył się zgodnie z prawem, jeśli w ogóle miał miejsce? Czy w firmach nie pracują czasem krewni lub znajomi decydentów z samorządu? To dobry materiał na śledztwo dziennikarskie. “Kurier Wileński” ma świetną okazję, żeby się popisać dobrym dziennikarstwem. W końcu, jak się notorycznie i bezkrytycznie publikuje propagandówki ASRW i ASRS od lat, to przyzwoitość wymaga, żeby się przynajmniej raz na jakiś czas przyjrzeć, ile jest w nich prawdy.

  Swoją drogą, cieszą głosy miejscowych. Przyznam, że nie liczyłem na to, że się choć jeden z nich tu odezwie. A tu proszę – świetna analiza no com. Czyżby w rejonie wileńskim odradzało się społeczeństwo obywatelskie, zainteresowane nie tylko antypolską polityką Litwy, ale jakością rządów mer Rekść?

 4. Amazonka mówi:

  Po przeczytaniu komentarzy ma sie takie wrazenie,ze napisal go przedstawiciel firmy,ktora zajmuje sie wywozeniem smieci i krytykuje samorzad tylko dlatego,ze stracila dochody,a nie w trosce o mieszkancow rejonu. Oplata lokalna ma na celu zapewnienie ochrony srodowiska, a nie otrzymania dochodow,o co chodzi tylko firmom prywatnym.

 5. Rafal mówi:

  Ponad 50 procentow samorzadow na Litwie wprowadzilo takie oplaty lokalne,samorzad rejonu nie jest wyjatkiem.w dobie obecnego zanieczyszczenia i znieczulicy ludzkiej,taka oplata jest swietnym sposobem.a ci,ktorzy najbardziej krytykuja i sprzeciwiaja,to chyba naleza do grupy tych,co to swoje smieci wyrzucaja do lasu kolo drogi.

 6. Aliona mówi:

  Zyjam w rajonie i mnie podoba sie,ze wprowadzili porzondek,jak policzysz ile kosztuji za jeden dzien,to sawsiem nidrogo.i musara mniej na astanovke,i kamunalszcziki dobrze rabotajut.

 7. alinka mówi:

  Kazda zmiana jest traktowana bardzo przerazajaco, 5 samorzadow juz od dawna maja przyjety taki porzadek,nastapil czas dla rej. wilenskiego.

 8. Piotrek Trybunalski mówi:

  nawet w “wątku śmieciowym” czuć, że wybory tuż, tuż
  ale do rzeczy- trochę poczytałem, nie tylko na Kurierze o wywozie śmieci w rejonie i myślę, że opłata jest w porządku. Podobno w Wilnie trzeba płacić stałą stawkę (zdaje się, że większą nawet niż w rejonie) bez względu na kwadraturę domu. W rejonie natomiast opłata naliczana jest na podstawie powierzchni domu i osoby mieszkające w niewielkich domkach mogą trochę zaoszczędzić. To jest jakby nie było plus. Te 80-letnie staruszki, o których pisze no com mogą starać się o ulgi, jeśli nie stać je na opłaty.
  Z postów powyżej wynika, że opłaty za wywóz śmieci to nie jest jakiś wymysł samorządu, zostało to z powodzeniem wprowadzone w innych rejonach.
  Założę się, że przetarg był zrobiony, nie wiem skąd te insynuacje i niezdrowe wręcz u niektórych poszukiwanie sensacji.

 9. :-) mówi:

  bezczelnosc to nie tylko przyzwyczjenie, ale i najwazniesza przyczyna wszystkich waszych nieszczesc, panowie samorzadowcy

 10. Albert mówi:

  Z mojego podworka sprawa wygląda tak. Mialem indywidualną umowę z sp. z o. o. Nemenčinės komunalininkas. W miesiąc placilem 7 litow “z kopiejkami”. Na wiosnę zaplacilem az do konca roku, bo denerwuje, jak bank za kazdy przelew pobiera lita. Teraz się dowiaduję, ze moja umowa z “Nemenčinės komunalininkas” od maja jest niewazna, i muszę uiscic oplatę za wywoz smieci dla samorządu od nowa. Telefonuję do “Nemenčinės komunalininkas”, pytam, jak tam z pieniędzmi, a pani mi: “Pan dlugu nie ma”. I koniec rozmowy. A smieci nie wywozą juz od Jana – kontener juz pelny, muchy się plodzą, no bo smiecie przeciez z czasow balu na Jana.

 11. Astoria mówi:

  Głosy różne, choć – wydaje się – nieliczne jak na rejon z ponad 100 tys. mieszkańców, z których ponad 60% jest Polakami, i jak na jedyną codzienną gazetę na Litwie, która głosów lokalnych powinna chyba widzieć nieco więcej.

  Nie mam powodu wątpić w szczerość lokalnych opinii: ani komentatorów “zadowolonych” ani “niezadowolonych” z nowych regulacji śmieciowych. Ale można zauważyć istotną różnicę między nimi. Komentatorzy “niezadowoleni” podają konkretne powody swojego niezadowolenia, podczas gdy komentatorzy “zadowoleni” podają powody raczej abstrakcyjne, typu: bo tak samo jest w innych samorządach, bo przyszła na to pora, bo zapanuje porządek. Hmm.

  Dla mnie – osoby z zewnątrz – bardziej przekonujące są argumenty “niezadowolonych” dlatego, że są konkretne, życiowe i pokazujące rzeczywiste konsekwencje nowych regulacji; a mniej mnie przekonują filozoficzne uzasadnienia normalności i potrzeby nowych regulacji.

  W tym kontekście, zasadnie brzmi drugi komentarz:

  “Samorząd rejonu sam sobie wykopał jamę śmietnikową, do której wpadnie po wyborach październikowych, gratulacje:)”

  No właśnie, dlaczego na kilka miesięcy przed wyborami, samorząd decyduje się na wprowadzenie nowych, kontrowersyjnych regulacji, bez konsultacji z mieszkańcami, na zasadzie dyktatu? Czy to nie samobój? Czy odpowiedzialna za to mer Rekść za to odpowie? Czy kiedyś w ogóle odpowie za swoją wieloletnią niekompetencję?

 12. mieszkaniec rejonu mówi:

  KW juz poraz trzeci eliminuje moj komentarz, ale bede go pisal dotad, dokad pozostanie na stronie:

  Od zaraz:
  -zadnych 1 lub 2 procent dla awpl
  -zadnych podpisek na Kurier Wilenski, wystarczy Litowskij kurjer az bardzo
  -na wyborach jesiennych do Sejmu wyrazne NIE dla partii rzadzacej – awpl

  Moze zaczniecie myslec glowa, a nie tym miejscem, na ktorym siedzicie w radzie

  Od admina: proponuję zapoznanie się z Regulaminem, który jasno zabrania pisania pod wieloma nickami, dyskutowania samym ze sobą i wprowadzania innych użytkowników w błąd. Spamu też zabrania, a wielokrotne wklejanie komentarzy o tej samej treści jest spamem.

 13. od zaraz mówi:

  -zadnych 1 lub 2 proc awpl
  -zdecydowane NIE na wyborach do sejmu
  Moze panowie z samorzadu zaczna myslec glowa, a nie tym miejscem, na ktorym siedza w radzie

 14. z komunikatu samorzadu mówi:

  “Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zbieranie odpadów, lecz również na budowę i utrzymanie całego systemu gospodarki odpadami i t.d.”
  To juz naszych podatkow placonych co miesiac brakuje na takie sprawy, co na nastepny rok wymyslicie, moze nowy podatek za studnie???
  Mam dom w rejonie wilenskim i jestem zarejestrowany, ale od dziasiaj rejestruje sie w swoim mieszkaniu w Wilnie, nie zmierzam placic zadnych podatkow rejonowi Wilenskiemu.

 15. to Astoria mówi:

  Skad moga byc liczne glosy, kiedy adminstrator Kuriera siedzi i podciera komentarze krytyczne, tak to “demokratycznie” utrzymuje rownowage opinii spolecznej. Dotad co roku wypisywalem kurier jako jedyny polski dziennik na Litwie poruszajacy nasze sprawy, ale ten rok byl ostatni, ta gazeta jak i wladze rejonu sa beznadziejne, BANKROT:)

 16. rafalinkowy piotrek mówi:

  Od zaraz zadnych 1 lub 2 proc. dla awpl i wyrazne NIE na wyborach jesienia, moze zaczna myslec glowa, a nie tym miescem, na ktorym zasiadaja w radzie

 17. Piotrek Trybunalski mówi:

  Astoria ocenia wiarygodność postów według swojego widzimisię ale nie bierze pod uwagę tego, że są mieszkańcy którzy mają zapewne dosyć wysypisk śmieci w lasach i innych miejscach. Decyzja samorządu jest moim zdaniem słuszna, bo problem śmieci jest i trzeba go jakoś rozwiązać. Nie widzę tu żadnych kontrowersji, inne samorządy robią podobnie. Ciekaw jestem jak postąpiłby Astoria w podobnej sytuacji?

 18. mieszkaniec rejonu mówi:

  Nie jakos trzeba rozwiazac, a zgodnie z prawem, sprawiedliwie i madrze. Terazniejsze rozwiazanie to powrot do czasow zwiazku radzieckiego, lamajac konstytucje i zasady konkurencji. Samorzad przyjal absurdalna decyzje i jak widac nawet tego nie chce zrozumiec

 19. mieszkaniec rejonu mówi:

  dziwi mnie polityka administracji/administratora KW, ktory tak zachwianie przeciera krytyczne komentarze, sztucznie stwarzajac widok mniej wiecej zrownowazonej polemiki.
  Zrozumcie do diabla, ze spraewa jest na tyle powazna, ze samorzad nawet nie odbiera telefonow, bo nie ma odpowiedzi na zadne z pytan. Stworzyl balagan i glowe do piachu. Wstyd i hanba

  Od admina: proszę o zapoznanie się z Regulaminem. Zakazuje dyskutowania samemu ze sobą, pisania pod wieloma nickami i wielokrotnego wklejania komentarzy o jednakowej treści. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, użytkownik może być zablokowany.

 20. mieszkaniec rejonu mówi:

  wasze Nemezio i Nemencines komunalininkai mowia otwartym tekstem – niemamy kontenerow, zaczekajcie… Na kogo mamy czekac, az pieniazki zbierze samorzad? Nezly biznes, na poczatku zaplacie, a potem usluge wam zrobimy. Wielkie brawa samorzadowi rejonu, jestescie racionalizatorami biznesu:)))

 21. mieszkaniec rejonu mówi:

  PROSZE mnie zablokowac, bo stwierdzilem, ze KW jest beznadziejna gazeta i nadal zadnych komentarzy na waszych lamach nie mam zamiaru rozmieszczac. Szkoda, ze tyle lat prenumerowalem gazete z uczuc wylacznie patriotycznych. W ciagu dalszym podtrzymywac ta niekompetetntna kompanie krewnych i kolegow, rupor partyjny rejonu, nie mam ani checi ani zamiaru. Pozdrawiam:)

 22. Piotrek Trybunalski mówi:

  admin chyba naświetlił Astorii tę “wiarygodność” głosu mieszkańców: pisanie pod wieloma nickami, dyskutowanie z samym sobą itp. W tej sytuacji można chyba powątpiewać w szczerość komentatorów (a raczej komentatora) “niezadowolonego”.

 23. Albert mówi:

  Do Piotrka Trybunalskiego. Niezupelnie, ja to ja. Wlasnie wyciągnąlem swą umowę ze sp. z o.o. “Nemenčinės komunalininkas” o wywoz odpadow komunalnych. Jasno w niej stoi, ze umowa jest zawarta na czas nieokreslony. O rozwiązaniu umowy kazda ze stron informuje drugą stronę pisemnie za 30 dniowym wypowiedzeniem. Ja zadnego wypowiedzenia nie dostalem, a umowa jest niewazna. No i mam powazną nadplatę. Mnie to się nie podoba. I smieci 4 tygodnie nikt nie wywozi.
  Dokladnie nie badalem tej sytuacji, ale moim zdaniem samorząd rej. wilenskiego powinien oglosic przetarg publiczny na wywoz odpadow komunalnych, przegrane spolki wysylają wypowiedzenia o rozwiązaniu istniejących umow i zwracają nadplaty.

 24. Albert mówi:

  do mieszkanca rejonu: Daj wacpan spokoj. W zyciu są powazniejsze problemy. Niech KW zyje, a ten “balagan” kiedys się przeciez konczy czy wyjasni. Jezeli jest cos w nieporządku, to pojawią się jakies sprawy sądowe, ktore kiedys się konczą prawomocnymi orzeczeniami i będzie jasno. Szkoda emocji i zdrowia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.