Akt6 – gazik – 16

LLP# Grybauskaitë Dujotiekis Lenkija Lietuva Finansavimas
Pasiraðytas pirmojo Lenkijos ir Lietuvos jungiamojo dujotiekio finansavimo susitarimas. Roberto Daèkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.
Briuselis, 2015 m. spalio 15 d. (ELTA). Ketvirtadiená Briuselyje pasiraðytas pirmojo Lenkijos ir Lietuvos jungiamojo dujotiekio finansavimo susitarimas. Pradëjus veikti dujotiekiui bus panaikinta ilgalaikë Baltijos jûros regiono atskirtis ir uþtikrintas spartesniam regiono ekonomikos vystymuisi bûtinos energijos tiekimas.
Pasiraðant susitarimà dalyvavo Europos Komisijos Pirmininkas Þanas Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker), Lietuvos Prezidentë Dalia Grybauskaitë, Lenkijos Ministrë Pirmininkë Eva Kopaè (Ewa Kopacz), Latvijos Ministrë Pirmininkë Laimduota Straujuma ir Estijos Ministras Pirmininkas Tavis Roivas (Taavi Roivas). rb

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.