zalieji

LLP LLU Balsys Akcija Þygis Klimatas Kaita
Lietuvos þaliøjø partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys. Dainiaus Labuèio (ELTA) nuotr.
Vilnius, 2015 m. lapkrièio 29 d. (ELTA). Ðá savaitgalá visame pasaulyje vyksta tûkstanèiai masiniø renginiø, skirtø paraginti kità savaitæ Jungtiniø Tautø klimato kaitos konferencijoje Paryþiuje susirinksianèius pasaulio lyderius susitarti dël priemoniø maþinti ðiltnamio efektà sukelianèià dujø emisijà ir taip suvaldyti klimato kaità. Prie ðios iniciatyvos jungiasi ir Lietuva. Sekmadiená Vilniuje “Klimato kaitos þygá” organizavo Lietuvos þaliøjø partija. Nuo Katedros aikðtës aktyvistai pajudës iki ðalia Vyriausybës rûmø esanèios Vinco Kudirkos aikðtës. edið

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.