Więcej

    Mniejszość i wspólnota – czy jest różnica?

    W obliczu braku ustawy o mniejszościach narodowych na Litwie funkcjonuje polityka tzw. wspólnot narodowych. Rzeczone wspólnoty traktowane są jak wszystkie grupy narodowościowe, które nie są Litwinami. Rozmywa to problematykę mniejszości narodowych. Dlaczego?
    Mniejszości narodowe (lub etniczne, jeśli nie mają gdzieś na świecie swojego państwa) są to grupy o tożsamości narodowej innej, niż dominująca w danym państwie, które tradycyjnie zamieszkują w zwarty sposób określone terytorium. Przykładowo, takimi mniejszościami są w Polsce Litwini, Białorusini, Ormianie czy Tatarzy, na Litwie zaś są następujące mniejszości: Polacy, Tatarzy, Karaimi, Białorusini, Żydzi. Jak widać, nie każda grupa narodowościowa zamieszkująca Litwę (jest takich 152) jest mniejszością narodową lub etniczną. Ustawa o mniejszościach narodowych tworzona jest dla ochrony tożsamości tradycyjnie zamieszkujących dane terytoria grup ludności, ich języka i kultury. Zrównywanie ich z ludnością napływową, jak to się dzieje w przypadku polityki „wspólnot narodowych”, nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale też go pogłębia, wprowadzając chociażby ryzyko wyparcia tradycyjnych języków mniejszości przez napływowy język rosyjski.
    Szkoda, że tak chwalony projekt ustawy socjaldemokratów nie rozwiązuje tego problemu…