Więcej

  Wsparcie socjalne dla uczniów

  Czytaj również...


  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na mocy Ustawy o samorządzie lokalnym RL, Ustawy o wsparciu socjalnym dla uczniów RL oraz Ustawy o pieniężnym wsparciu socjalnym dla rodzin oraz samotnie mieszkających osób RL zatwierdziła Tryb organizowania oraz świadczenia wsparcia socjalnego dla uczniów.

  Zgodnie z wyżej wymienionym trybem uczniowie, którzy pobierają naukę na podstawie programów nauczania przedszkolnego, początkowego, podstawowego, średniego lub specjalistycznego, mają prawo do nieodpłatnych obiadów (bez składania dodatkowego wniosku),  jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (dochody wspierane przez państwo: 1 VRP – 350 Lt), czyli mniejsze niż 525 Lt.

  Wszyscy uczniowie mają prawo:

  1) do nieodpłatnych śniadań, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciagu miesiąca są mniejsze niż 1 VRP (350 Lt);
  2) do nabycia zestawu ucznia, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  3) do nieodpłatnego wyżywienia w dziennych letnich obozach wypoczynkowych, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt).

  W innych nieprzewidzianych w ustawie przypadkach, po uwzględnieniu warunków życia rodziny, jeśli w rodzinie panuje wyjątkowo trudna sytuacja materialna, gdy osoba samotnie wychowuje dziecko (dzieci), rodzina wychowuje trzech lub więcej dzieci, uczeń jest niepełnosprawny, rodzice są niepełnosprawnymi i niepracującymi osobami lub niepracującymi emerytami oraz w innych wyjątkowych przypadkach uczniowie mają prawo:

  1) do nieodpłatnych obiadów, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 2 VRP (700 Lt);
  2) do nieodpłatnych śniadań, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  3) do nabycia zestawu ucznia, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  4) do nieodpłatnego wyżywienia w dziennych letnich obozach wypoczynkowych, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 2 VRP (700 Lt).

  W sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów wnioskodawca powinien zwrócić się do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – do starostwa, w którym faktycznie zamieszkuje. Następnie wnioskodawca powinien złożyć wypełniony formularz SP-11 (wskazując, do której klasy uczęszcza uczeń) oraz załącza zaświadczenie o dochodach (dochody wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku) oraz inne niezbędne dokumenty wskazane w podaniu-wniosku, z wyjątkiem danych o posiadanym mieniu rodziny.

  Prawo do nabycia zestawu ucznia udzielane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na początku roku szkolnego, lecz nie później niż do 15 października. Prawo do nabycia zestawu ucznia udziela się według zadeklarowanego miejsca zamieszkania ucznia, jesli natomiast miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – według faktycznego miejsca zamieszkania. Wsparcie to jest świadczone w postaci pomocy pieniężnej (156 Lt). Natomiast jeśli uczeń pochodzi z rodziny ryzyka socjalnego wsparcie udzielane jest w postaci artykułów szkolnych.

  Wniosek (podanie) w sprawie nieodpłatnego wyżywienia ucznia wnioskodawca może złożyć również w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wniosek ten szkoła skierowuje do Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (jeśli miejsce zamieszkania wnioskodawcy zadeklarowane jest w Samorządzie Rejonu Wileńskiego lub gdy miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane, lecz mieszka on w rejonie wileńskim).

  Jeśli w trakcie ubiegania się o wsparcie socjalne dla uczniów rodzina już otrzymuje zasiłek socjalny, to wnioskodawca w celu uzyskania wsparcia może złożyć wniosek w dowolnej formie.

  Jesli wsparcie socjalne jest dla ucznia niezbędne, natomiast rodzice lub opiekunowie nie zwracają się w sprawie takiego wsparcia, szkoła powinna pisemnie poinformować o tym administrację Samorządu według miejsca zamieszkania ucznia oraz podać posiadaną informację, niezbędną do uzyskania wsparcia. W takim przypadku o wsparcie ubiega się szkoła.  Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do podania-wniosku w sprawie uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów:

  1) odpis świadectwa urodzenia dziecka;
  2) zaświadczenie o dochodach (dochody wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku lub w miesiącu, w którym taki wniosek został złożony;
  3) dokumenty, potwierdzające prawo własności do ziemi lub odpisy zaświadczeń o dzierżawionej ziemi;
  4) zaświadczenie z terytorialnej giełdy pracy;
  5) świadectwo o zawarciu małżeństwa;
  6) świadectwo śmierci;
  7) świadectwo o rozwodzie;
  8) inne (w razie potrzeby).

  W celu uzyskania nieodpłatnego wyżywienia dla ucznia oraz nabycia zestawu ucznia od początku roku szkolnego wnioskodawca może zwracać się od 1 lipca do 20 sierpnia br.

  Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.: (8 5) 275 00 33 (Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, główny specjalista Juliana Lipińska).
  W rejonie wileńskim nieodpłatne obiady spożywa 4200 uczniów. Ministerstwo opieki społecznej i pracy w roku bieżącym na wsparcia socjalne dla uczniów wydzieliło 4 mln 5 tys. 200 Lt (3 mln 428 tys. Lt – na wyżywienie, 423 tys. 200 Lt – na nabycie zestawu ucznia, 154 tys. – na administrację wsparcia socjalnego dla uczniów). Uwzględniając duże zapotrzebowanie na taką pomoc w rejonie wileńskim, Samorząd zwrócił się do Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy z wnioskiem o dodatkowe finansowanie z tego tytułu w wysokości 294 tys. Lt (191 tys. Lt – na wyżywienie, 91 tys. 600 Lt – na nabycie zestawu ucznia, 11 tys 400 Lt – na administrację wsparcia socjalnego dla uczniów).  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...