Więcej

  Adaptacja mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Czytaj również...

  Urządzenia ułatwiające poruszanie się po schodach wózkiem Fot. archiwum ASRW
  Urządzenia ułatwiające poruszanie się po schodach wózkiem Fot. archiwum ASRW


  W celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych Wydział Opieki Socjalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczął już w roku bieżącym prace adaptacji mieszkań i środowiska mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Adaptacja mieszkań (środowiska mieszkalnego) realizowana jest po uwzględnieniu wniosków (podań) oraz indywidualnych potrzeb osób z zaburzeniami funkcji ruchu i samoobsługi. Uwzględniany jest również poziom zaburzeń funkcji samoobsługi.

  Mając na celu samodzielność osób niepełnosprawnych, Wydział Opieki Socjalnej nabył urządzenia ułatwiające poruszanie się po schodach wózkiem dla osób niepełnosprawnych LIFTKAR PT Uni 130. Urządzenia przeznaczone są do przewożenia schodami osób niepełnosprawnych na wózkach. Urządzenia te są bezpieczne, kompaktowe i ergonomiczne, poruszają się równomiernie, bez zakłóceń. Mogą być sterowane odręcznie lub automatycznie, wyposażone są w 3 biegi (w górę/w dół), pokonują od 10 do 18 szczebli w ciągu minuty. Urządzenia mogą przewozić wszystkie standardowe wózki dla osób niepełnosprawnych.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w ramach Narodowego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych na l. 2003-2012. zatwierdziła w 2007 r. Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego na l. 2007-2010. W 2008 r. na realizację międzyresortowego programu wykorzystano 2 mln 819 tys. Lt. Na realizację Programu Adaptacji Mieszkań do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych na l. 2007-2011 z budżetu Samorządu wykorzystano 13 tys. 500 Lt oraz 56 tys. 200 Lt – z budżetu państwowego.

  W 2008 r. Samorząd otrzymał 5 wniosków (podań) z tytułu adaptacji mieszkań i środowiska mieszkalnego, z których 3 spełniające niezbędne wymogi mieszkania zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (1 wniosek nie spełniał wymogów, 1 osoba zmarła). W 2009 r. na adaptację mieszkań oraz środowiska mieszkalnego wydzielono 74 tys. 880 Lt z budżetu państwa oraz 70 tys. Lt z budżetu Samorządu. Otrzymano 4 wnioski spełniające wszystkie niezbędne wymagania.

  Wymagania wobec osób ubiegających się o adaptację mieszkania

  Mieszkania są przystosowywane dla osób, którym ustalone są:

  1. bardzo wyraźne zaburzenia funkcji ruchu i samoobsługi;
  2. wyraźne zaburzenia funkcji ruchu i samoobsługi;
  3. średnie zaburzenia funkcji ruchu i samoobsługi.
  Stan oraz przyczyny niepełnosprawności, w przypadku zaistnienia których ustala się zapotrzebowanie na adaptację mieszkania, ustala lekarz rodzinny, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub osoby ją reprezentującej, na podstawie listy Stanów oraz przyczyn niepełnosprawności, zatwierdzonej przez ministra ochrony zdrowia oraz ministra opieki socjalnej i pracy.
  Dla osoby dorosłej mieszkanie może być ponownie przystosowane nie wcześniej niż po upływie 10 lat od dnia zapadnięcia ostatniej decyzji w sprawie adaptacji mieszkania, gdy osobie ustalony jest wyższy niż poprzednio poziom zaburzeń funkcji ruchu i samoobsługi. Decyzję w sprawie ponownej adaptacji mieszkania dla dzieci lub młodzieży od 7 do 24 lat, gdy nie upłynęło 10 lat od ostatniej adaptacji mieszkania, podejmuje powołana w Samorządzie Rejonu Wileńskiego Komisja ds. Adaptacji Mieszkań i Środowiska Otaczającego Niepełnosprawnych.

  Wymagania dotyczące mieszkań, które mają być przystosowane

  Wymagania dotyczące statusu prawnego mieszkania:

  1. mieszkanie powinno być stałym miejscem zamieszkania osoby, do której ma być ono przystosowane;
  2. właściciel mieszkania nie jest ograniczony w swych prawach rzeczowych na mieszkanie;
  3. właściciel mieszkania (osoba niepełnosprawna, współwłaściciele, jeśli są) wyraża zgodę na jego przystosowanie;
  4. nie jest wszczęte postępowanie cywilne w sprawie statusu prawnego mieszkania.

  Inne wymagania:

  • mieszkanie nie jest uznane za nienadające się do życia z powodu jego stanu awaryjnego lub innych przyczyn;
  • mieszkanie nie jest wciągnięte na listę mieszkań i domów mieszkalnych do zwrócenia (do odzyskania).
  Wniosek (podanie) w sprawie adaptacji mieszkania może złożyć osoba odpowiadająca wszystkim wymaganiom dotyczącym adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych lub osoby prawnie ją reprezentujące (rodzice lub rodzice przybrani, dzieci lub dzieci przybrane, małżonek, pracownik socjalny samorządu według miejsca zamieszkania i in.).

  Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio dla administracji samorządu według miejsca zamieszkania.

  Wydział Opieki Socjalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że wszyscy zainteresowani możliwością adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych mogą składać wnioski, załączając następujące dokumenty:

  1. dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty) oraz upoważnienie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną)
  2. ważny wypis (kopię) z dokumentów lekarskich, wydany przez lekarza rodzinnego (druk nr 027/a) na podstawie Listy przyczyn niepełnosprawności i stanów);
  3. wypis z rejestru mieszkańców o zameldowanym miejscu zamieszkania;
  4. legitymacja ucznia lub studenta (składają uczniowie lub studenci);
  5. legitymacja pracownika (składają osoby zatrudnione);
  6. zgodę wspólników mienia wspólnego (min. 50% + 1) w przypadku składania prośby o rekonstrukcję obiektów użytku publicznego domu wielomieszkaniowego;
  7. pisemną zgodę właściciela mieszkania na dokonanie prac adaptacyjnych (złożenie obowiązuje w przypadku, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem mieszkania).

  W sprawie adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych mieszkańcy rejonu wileńskiego proszeni są zwracać się do Wydziału Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, pod adresem: ul. Rinktines 50, Wilno, pok. 101, tel.: 263 6001, 275 0033.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...