Więcej

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu rozpatrzono rekordową liczbę kwestii

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  22 maja br. posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczęto od uchwalenia sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego za I kwartał 2009 r.

  W sprawozdaniu zostały wskazane: ogólna suma dochodów (otrzymano 41 mln 134 tys. 500 Lt, czyli o 7 mln 933 tys. Lt mniej niż planowano) i jej rozdysponowanie według źródeł dochodów oraz ogólna suma wydatków (45 mln 489 tys. 300 Lt) i jej rozdysponowanie do instytucji Samorządu, za wyjątkiem wydatków z tytułu wynagrodzeń za pracę i nabycia mienia.

  Na posiedzeniu rozpatrzono ogółem 81 kwestii. W posiedzeniu udział wzięli kierownicy wydziałów, pododdziałów Samorządu, starostowie, naczelnik Komisariatu Rejonu Wileńskiego Josif Kuzmickij, starszy doradca przedstawiciela Rządu w Powiecie Wileńskim Justas Eimontas, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele mediów.

  Na mocy kolejnej uchwały Rada ustaliła priorytety list rodzin i osób, posiadających prawo do ubiegania się o mieszkania socjalne:

  1) rodziny, w których się wychowuje 3 lub więcej dzieci (przybranych dzieci);
  2) osoby niepełnosprawne oraz rodziny, w których są osoby niepełnosprawne;
  3) młode rodziny;
  4) lista ogólna;
  5) najemcy mieszkań socjalnych, posiadających prawo do polepszenia warunków mieszkalnych.

  Na mocy Ustawy o podatku z tytułu nieruchomości RL Rada podjęła decyzję o ustaleniu taryf podatkowych od nieruchomości na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego:

  —  0,5 proc. od wartości podatkowej nieruchomości (projekt uchwały przewidywał 0,6 proc. taryfę podatkową od nieruchomości, jednak, w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, radni postanowili wesprzeć przedsiębiorców w rejonie wileńskim zmniejszając taryfę podatkową do 0,5 proc.);
  —  0,8 proc. od wartości podatkowej nieruchomości na pomieszczenia i budynki, które nie są używane lub są opuszczone albo niedoglądane (decyzja ta ma zachęcić do uporządkowania nieużywanych pomieszczeń). Ustalone taryfy podatkowe będą stosowane przy obliczaniu podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2010 r.

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Na mocy kolejnej uchwały Rady od 1 czerwca br., z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, nie będą rekompensowane wydatki na przejazd pracownikom socjalnym oraz ich pomocnikom, a także pracownikom kultury i sztuki, którzy dojeżdżają do pracy do 40 km i z powrotem, korzystając z podmiejskich i międzymiastowych regularnych linii autobusowych oraz innych rodzajów transportu. Taka decyzja zapadła z powodu zmiany Ustawy o zniżkach transportowych Litwy.

  Na mocy uchwały Rady Samorządu z dnia 27 lutego br. został założony Park Autobusowy Rejonu Wileńskiego. Obecnie trwają prace organizacyjne: na zasadzie konkursu powołano dyrektora, opracowywany jest regulamin działalności dyrekcji oraz studium możliwości działalności nowo powstałego parku autobusowego i transportu pasażerskiego w rejonie wileńskim. Obecnie nie można jeszcze dokładnie przewidzieć, w ciągu jakiego czasu Samorząd uzyska pożyczkę w banku na zakup autobusów. Zakupy publiczne również zajmą sporo czasu, a zanim park autobusowy rozpocznie przewozić pasażerów i otrzymywać dochody, niezbędne są środki na przygotowawcze prace organizacyjne.

  W budżecie Samorządu nie są przewidziane wydatki na założenie parku autobusowego, z tego powodu dyrektor Administracji Samorządu postanowiła wydzielić na rozpoczęcie działalności parku 100 tys. Lt ze środków rezerwowych dyrektora administracji. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła decyzję dyrektora administracji.

  Samorząd postanowił wykorzystać możliwość modernizacji i rozbudowy infrastruktury dostaw wody i oczyszczania ścieków. Na mocy uchwały Rady Samorządu z dnia 30 maja 2008 r. postanowiono opracować plan rozwoju infrastruktury dostaw wody i oczyszczania ścieków w rejonie wileńskim. Obecnie organizowane jest wyłonienie wykonawcy prac. Do 10 sierpnia br. zaplanowane jest zawarcie umowy z wykonawcą. Cele planowania terytoriów rozwoju infrastruktury dostaw wody i oczyszczania ścieków są następujące: ustalenie terytoriów publicznych dostaw wody oraz ustalenie kierunków rozwoju dostaw wody i oczyszczania ścieków. Zgodnie z Ustawą o dostawach wody pitnej i oczyszczania ścieków RL, do terytoriów publicznych dostaw wody zaliczone są miejscowości (w których w wodę pitną zaopatrzonych jest ponad 50 osób), w których rozbudowana należąca do państwa, samorządu lub kontrolowanej przez samorząd spółki nadająca się do użytku infrastruktura dostaw wody pitnej i uporządkowania ścieków. Do projektu „Renowacja i rozwój infrastruktury dostaw wody i oczyszczalni ścieków w rejonie wileńskim“ wciągnięte są następujące miejscowości: wsie Awiżenie, Czarny Bór, Kowalczuki, Niemież, Pogiry, Rudomino, Skojdziszki, Wołczuny oraz miasto Niemenczyn. W tych miejscowościach przewidziane jest sfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej prac związanych z przełożeniem 45 km nowych sieci ścieków oraz 25,7 km nowych sieci wodociągów. Przewidziane jest również finansowanie rekonstrukcji urządzeń oczyszczalni ścieków we wsi Kowalczuki.

  Działalność starostw finansowana jest z budżetu Samorządu. Każdego roku, uchwalając budżet Samorządu, Rada zatwierdza programy działalności i wydziela na ich realizację niezbędne środki.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rada Samorządu ustala tryb opracowania programów działalności starostw oraz kryteria rozdysponowania asygnacji. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła uzgodnione z pododdziałami administracji Samorządu programy działalności starostw na 2009 r.

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Punkt medyczny w Ciechanowiszkach, należący do Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, jest rzadko odwiedzany przez pacjentów i niewiele mieszkańców korzysta z jego usług. Oprócz tego, punkt medyczny świadczy niepełny wachlarz usług lekarskich, ponieważ nie ma możliwości do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Na utrzymanie tej placówki medycznej co roku wydzielane jest od 13 do 33 tys. Lt. Po jej zamknięciu lepszy dostęp do usług lekarskich można zapewnić świadcząc usługi opieki zdrowotnej w domu pacjentów.

  Uwzględniając to wszystko, Rada postanowiła przerwać świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej mieszkańcom w punkcie medycznym w Ciechanowiszkach, natomiast świadczyć takie usługi w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz gabinecie lekarskim w Suderwie.

  12 marca 2008 r. na mocy uchwały Rządu Republiki Litewskiej zostały zwiększone wymagania dotyczące kompletów klas w szkołach ogólnokształcących. Ustalone kryteria kompletowania klas zagrażają przede wszystkim szkołom mniejszości narodowych, szczególnie szkołom wiejskim, prowadzą do ich zamknięcia i likwidacji. Aby zapobiec takim bolesnym skutkom, Rada postanowiła ponownie rozpatrzeć kryteria kompletowania klas.

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu 27 marca br. jeden z radnych zaproponował zwrócić się do ministra nauki i oświaty RL Gintarasa Steponavičiusa z wnioskiem o zainicjowanie poprawek wspomnianej uchwały rządowej, które by realnie odpowiadały zapotrzebowaniom mieszkańców w zakresie oświaty oraz stworzyły możliwość dla samorządów wydzielania ze swych budżetów środków na utrzymanie założonych szkół. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła apel Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego do ministra nauki i oświaty RL z prośbą zwrócenia uwagi na powstałą sytuację placówek oświatowych rejonu wileńskiego oraz zainicjowania poprawek do wyżej wymienionej uchwały rządowej, które by realnie odpowiadały zapotrzebowaniom mieszkańców w zakresie oświaty oraz stwarzały możliwość samorządom wydzielać ze swych budżetów środki na utrzymanie szkół.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Kolejną uchwałą Rada zatwierdziła nowy Tryb przewozu uczniów szkół znajdujących się na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego liniowymi, szkolnymi autobusami i pociągami pasażerskimi oraz rekompensaty wydatków na podróż. Nowy tryb przewiduje organizację przewozu uczniów wyżej wymienionymi środkami transportu, odpowiedzialność dyrektorów szkół, Wydziałów Oświaty, Finansów, Ekonomiki i Rozwoju Rejonu Samorządu, rekompensatę wydatków uczniów oraz przewoźników. Przewidziane jest, że nowy tryb ulepszy warunki przewozu uczniów liniowymi, szkolnymi autobusami oraz pociągami pasażerskimi, zostanie wzmocniona odpowiedzialność kierowników szkół oraz przewoźników, w zasadniczy sposób będą sprawdzane odległości między przystankami, przez co powinny zmniejszyć się wydatki na przewóz uczniów.

  Rada Samorządu, na wniosek starosty Podbrzezia, postanowiła przeznaczyć działki w gminie Podbrzezie na społeczne cele rekreacyjne: 0,9000 ha przy zbiorniku wodnym Okmiana we wsi Santoka, 0,5700 ha przy jeziorze Musia, 0,6000 ha przy jeziorze Szyrwie, wieś Sklewci oraz 2,0000 ha przy jeziorze Wilniszki we wsi Wilniszki. W tych miejscowościach niezwykle odczuwalny jest brak społecznych stref rekreacyjnych i wypoczynkowych.
  Rada postanowiła również, na wniosek starosty Ławaryszek, przeznaczyć działki w Ławaryszkach na strefy wypoczynkowe, terytoria infrastruktury inżynieryjnej, budowę obiektów społecznych, parkingu, zbiornika przeciwpożarowego oraz działki w Mościszkach na założenie dwóch stref wypoczynkowych i budowę placu dla pojemników na odpady.

  Kolejną uchwałą Rada, na wniosek starosty Rzeszy, przeznaczyła działkę w Rzeszy (ul. Veneros) o powierzchni 0,900 ha na budowę przedszkola.
  Na wniosek starosty Sużan radni postanowili również przeznaczyć działkę o powierzchni 1,0200 ha we wsi Werusowo na budowę placu sportowego.
  Na podstawie planu generalnego wsi Podbrzezie zaplanowana jest budowa ośrodka kultury w Podbrzeziu. Budowa tego obiektu jest również przewidziana w planie strategicznym rejonu wileńskiego na lata 2008-2015. Na wniosek starosty Podbrzezia Rada zatwierdziła dany projekt. Podczas posiedzenia Rada postanowiła również poszerzyć terytoria cmentarzy w Podbrzeziu oraz we wsi Pietruliszki (gmina Ławaryszki), a także wyznaczyć terytorium w Ławaryszkach na urządzenia oczyszczające.
  W państwowym planie strategicznym gospodarki odpadami przewidziane jest, że nie później niż od połowy 2009 r. odpady, które nie są niebezpieczne, powinny być usuwane wyłącznie do spełniających wymagania UE regionalnych wysypisk śmieci, które nie są niebezpieczne. Do końca 2011 r. powinny być zamknięte wszystkie wysypiska niespełniające wymogów ochrony zdrowia społecznego i środowiska.

  Kolejną uchwałą Rada, mając na celu zamknięcie i rekultywację istniejących wysypisk, przeznaczyła terytorium o powierzchni 1,3614 ha na cele społeczne. W państwowym planie strategicznym gospodarki odpadami przewidziane jest do 2009 r. utworzyć nie mniej niż jeden plac zbierania odpadów wielkogabarytowych na 50 tys. mieszkańców (nie mniej niż jeden taki plac na terytorium Samorządu). W celu wykorzystania środków UE do utworzenia trzech placów zbierania odpadów wielkogabarytowych Samorząd powinien przeprowadzić prace planowania detalicznego oraz wydzielić odpowiednie działki. Toteż Rada, mając na celu zamknięcie i rekultywację wysypiska we wsi Grykieni (gmina Suderwa), postanowiła wydzielić na te cele terytorium o powierzchni 1,3614 ha.

  Rada Samorządu zatwierdziła również umowę o partnerstwie pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a Gminą Poraj Województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowę o współpracy pomiędzy Gminą m. Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego a Województwem Zachodniopomorskim Rzeczypospolitej Polskiej. Celem umów jest współpraca w zakresie kultury, oświaty, współpraca ekonomiczna oraz współpraca w innych dziedzinach.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...