Więcej

  Na posiedzeniu Rady – wiele strategicznie ważnych decyzji

  Czytaj również...

  Na ostatnim posiedzeniu Rady powzięto wiele strategicznie ważnych decyzji Fot. archiwum ASRW
  Na ostatnim posiedzeniu Rady powzięto wiele strategicznie ważnych decyzji Fot. archiwum ASRW


  Zatwierdzono plan ogólny rejonu wileńskiego, zmieniono budżet, zatwierdzono umowę partnerską z Gminą Oleśnica (woj. dolnośląskie), zatwierdzono udokładniono liczbę kompletów klasowych – oto bilans posiedzenia Samorządu Rejonu Wileńskiego, które się odbyło w ostatnim dniu września.

  Kwestie finansowe

  Na posiedzeniu był obecny st. doradca pełnomocnika Rządu na powiat wileński Justas Eimontas, nadkomisarz rejonu wileńskiego Józef Kuźmicki, kierownicy spółek gospodarki komunalnej, starostowie, przedstawiciele administracji.

  Na mocy pierwszej uchwały Rada zatwierdziła sprawozdania z wykonania budżetu Samorządu za I półrocze br. Plan dochodów zrealizowano w 93,2 %, plan wydatków – w 85,1 %.

  Jednogłośnie radni opowiedzieli się za zwiększeniem budżetu Samorządu o 10 tys. Lt, które będą przeznaczone dla pogorzelca z Bezdan.

  Podatek od dzierżawy ziemi

  W roku bieżącym uległ zmianie sposób naliczania podatku od dzierżawienia ziemi państwowej. Poprzednio podatek był naliczany w oparciu o jej wartość indeksowaną, natomiast w roku bieżącym będzie naliczany od średniej wartości rynkowej ziemi.

  Z ulg podatkowych, wzorem lat ubiegłych, będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, emeryci i osoby nieletnie, jeżeli wszyscy członkowie ich rodzin są bezrobotni, osoby posiadające 3 ha ziemi w miejscowościach wiejskich oraz 0,25 ha ziemi w mieście Niemenczyn. Płatnicy podatków, których podatek w skali roku nie przekroczy kwoty 10 litów, od podatku będą zwolnieni.

  Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka w Kowalczukach

  Absolutną większością głosów radni postanowili oficjalnie powołać instytucję Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, zatwierdzić regulamin działalności ośrodka oraz powołać etat dyrektora placówki. Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka będzie placówką świadczącą niestacjonarne usługi socjalne, zapewniającą krótkotrwałą opiekę społeczną oraz wsparcie rodzinie. W ośrodku tym powstanie dom pobytu grupowego zapewniający krótkotrwałą opiekę społeczną16 dzieciom, ośrodek kryzysowy oraz placówka pobytu czasowego matki i dziecka, w której świadczona będzie wszechstronna pomoc matkom oraz dzieciom, które doświadczyły przemocy w domu i trafiły do ośrodka. W centrum kryzysowym równocześnie pomoc będzie można świadczyć 4 osobom. Kolejny, trzeci segment – to Centrum Wsparcia Rodziny, którego podstawową funkcją będzie udzielanie pomocy rodzinom z kłopotami socjalnymi oraz pomoc dzieciom w ich powrocie do pełnowartościowej rodziny. Segment ten jednocześnie będzie w stanie obsłużyć 3 rodziny. W centrum kryzysowym rodziny ryzyka socjalnego oraz dzieci pozbawione opieki będą żywione, będą rozwijane ich nawyki socjalne, pracownicy ośrodka zorganizują ich czas wolny. Opieka społeczna będzie świadczona całodobowo na podstawie indywidualnych planów opieki, jednakże nie dłużej niż przez rok. Centrum kryzysowe jednocześnie będzie mogło przyjąć do 16 dzieci oraz 2 matki z dziećmi (do 4 miejsc). Dzieci w centrum będą kwaterowane w dowolnym dniu, o każdej porze dnia i nocy, ponieważ w placówce zawsze będzie obecny personel dyżurny. Opiekę nad dziećmi będą sprawowali pracownicy społeczni, psycholodzy oraz pedagodzy. Z porad psychologa będą mogli skorzystać również członkowie rodzin dzieci.

  Najbardziej dyskutowane – kwestie oświatowe

  Wiele dyskusji wywołał przedstawiony przez kierownika Wydziału Oświaty Lilię Andruszkiewicz projekt uchwały w sprawie rozdysponowania środków tzw. koszyczka ucznia pomiędzy szkołami. W prasie ostatnio pojawiły się doniesienia o rzekomo krzywdzonych w rejonie wileńskim szkołach z litewskim językiem nauczania. Przedstawiane argumenty – rzekome zabieranie środków tzw. koszyczka ucznia szkołom z litewskim językiem nauczania na rzecz szkół z polskim językiem nauczania i szkół tzw. mieszanych (z polskim, litewskim i rosyjskim językami nauczania) – są wyssane z palca, ponieważ podstawą rozdysponowywania środków koszyczka ucznia jest sytuacja finansowa szkół: w przypadku, jeżeli szkoła – po zaspokojeniu wszystkich jej potrzeb – odnotowuje nadwyżkę środków, nadwyżka ta jest kierowana do szkoły, której pieniędzy brakuje. Publikowane w prasie zarzuty są tym bardziej bezpodstawne, ponieważ większość rozdysponowywanych środków pochodzi właśnie ze szkół z polskim językiem nauczania, najmniej natomiast – ze szkół z litewskim językiem nauczania.

  W szkole – przedszkolu w Skojdziszkach powstanie nowa grupa kształcenia przedszkolnego. Grupę powołano w związku z wnioskami rodziców oraz dyrektora placówki.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Najwięcej polemiki wywołała uchwała Rady, na mocy której miała być odwołana wcześniejsza uchwała tejże Rady w sprawie kompletów klasowych. Wydział Oświaty, wykonując wyrok Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 9 lipca br., wyrok Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z dn. 8 września oraz nakaz komornika Daivy Milevičienė z dn. 9 września br., przygotował projekt uchwały, który – w razie przyjęcia – zmieniałby liczbę kompletów klasowych na l. 2008-2009, zatwierdzoną na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 28 marca 2008 roku.

  Mer Maria Rekść, przed poddaniem ww. projektu pod głosowanie, wyraziła ubolewanie z powodu niezwykle restrykcyjnych wymogów Rządu w zakresie kompletowania klas. Mer stwierdziła: „Rząd powinien uwzględnić swoistość naszego rejonu, jednakże nie tylko rejon wileński, lecz wszystkie samorządy mają kłopoty ze sprostaniem wymaganiom dotyczącym kompletowania klas. Nie pozwolimy krzywdzić naszym mieszkańców. Nieustannie będziemy walczyli o to, by nasza młodzież miała zapewnione warunki pobierania nauki w języku ojczystym, by szkoła była jak najbliżej ucznia”.

  Wiele mówiono też o podwójnych standardach, jakie stosuje Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy: placówki podporządkowane Samorządowi Rejonu Wileńskiego notorycznie są sprawdzane przez różnorodne instytucje kontrolujące, natomiast nikt i nigdy nie sprawdza tzw. szkół powiatowych, w których aż się roi od nadużyć. Dla przykładu: są szkoły powiatowe, w których do jednej klasy uczęszcza 1-3 uczniów, jedno i to same dziecko jest rejestrowane w kilku szkołach powiatowych jednocześnie. Jednakże pod lupą są tylko szkoły samorządowe.

  Ewenementem są też szkoły o podwójnej podwładności, czyli podporządkowane i Samorządowi Rejonu Wileńskiego, i Administracji Naczelnika Powiatu Wileńskiego. Precedens taki ma miejsce jedynie w rejonie wileńskim i solecznickim.

  Na posiedzeniu wiele mówiono też o wysokiej jakości kształcenia uczniów w szkołach rejonu wileńskiego, o tym, iż rejon wileński może poszczycić się bardzo wysokim – bo wynoszącym aż 67 % – wskaźnikiem wstępowania na wyższe uczelnie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Przygotowany przez Wydział Oświaty projekt uchwały został odrzucony: 15 radnych głosowało przeciwko, 5 – za oraz 3 radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym radni zadecydowali o tym, iż wcześniejsza uchwała Rady będzie obowiązywała nadal.

  Inwestycje, inwestycje…

  Wydział Inwestycji przygotował kilka projektów uchwał. Absolutną większością głosów radni zatwierdzili uchwałę, akceptując tym samym złożenie wniosku „Podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Rejonu Wileńskiego i instytucji samorządu” w celu otrzymania wsparcia unijnego na jego realizację. Samorząd sfinansuje 15% wartości projektu.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego ubiega się o wsparcie na realizację projektu, który zakłada przebudowę byłej bursy szkolnej i dostosowanie jej do potrzeb miejscowego ośrodka kultury. W ramach projektu planowane jest zainstalowanie oświetlenia ulicznego, parking, przy wiejskim stawie powstanie strefa rekreacyjna.

  Podobny projekt – za środki unijne i samorządowe – będzie zrealizowany we wsi Mościszki. Projekt ma na celu stworzenie warunków do urozmaicenia działalności mieszkańców wsi, polepszenie infrastruktury wsi. W Mościszkach będzie odnowiony gmach biblioteki, będzie on dostosowany do potrzeb wspólnoty wsi, będzie uporządkowana strefa wypoczynkowa, na byłym stadionie powstanie plac sportowy, w pobliżu biblioteki będą uporządkowane chodniki i droga.
  W ramach kolejnego projektu inwestycyjnego w Sużanach planowane jest dostosowanie byłego gmachu przychodni do potrzeb wspólnoty wiejskiej, powstanie plac sportowy, strefa wypoczynkowa, będą uporządkowane chodniki, droga.

  Opłata skarbowa za odpady

  W dniu 1 lipca 2010 roku na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie wprowadzona opłata skarbowa za wywóz odpadów. Za uchwałą tą przegłosowała absolutna większość radnych. Na mocy tejże uchwały radni zatwierdzili wysokość opłaty. W rejonie wileńskim są miejscowości, do których samochody wywożące odpady nie będą mogły dotrzeć np. z powodu braku drogi. W takim przypadku mieszkańcy będą proszeni o dostarczenie odpadów do najbliższych kontenerów. Z tego powody mieszkańcy ci będą mogli korzystać z 80-procentowej ulgi. Z takiej samej ulgi będą korzystali również mieszkańcy, do których dojazd będzie utrudniony tylko sezonowo. Jednakże ulga ta będzie im przysługiwała tylko o danej porze roku.

  Plan ogólny rejonu – zatwierdzono!

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wszyscy z niecierpliwością czekali na głosowanie nad projektem uchwały o zatwierdzeniu planu ogólnego terytorium rejonu wileńskiego. Uchwałę radni zatwierdzili absolutną większością głosów. Zatwierdzenie planu ogólnego jest ważnym wydarzeniem, ponieważ plan zezwoli na planowe i harmonijne planowanie przestrzenne.

  Kolejny partner

  Ostatnie pytanie porządku dziennego dotyczyło zatwierdzenia umowy partnerskiej Samorządu z Gminą Oleśnica. Uchwała ta była zatwierdzona absolutną większością głosów. Umowa przewiduje współpracę partnerów w dziedzinie wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej, kultury i oświaty, w dziedzinach sportu i turystyki, wspólnego zabiegania w Unii Europejskiej o środki finansowe.

  Przykład do naśladowania

  Kraj przeżywa kryzys, dlatego wszyscy powinniśmy się solidaryzować i wspólnie pokonywać widmo kryzysu. Dobry przykład do naśladowania dała mer Maria Rekść oraz wicemer Gabriel Jan Mincewicz, którzy wnioskowali o ustanowienie im niepełnego wymiaru czasu pracy. Te dwa pytania były rozpatrywane jako dodatkowe. Radni zaakceptowali je absolutną większością głosów. Mer M. Rekść nawoływała radnych i urzędników do pójścia w ślady mer oraz wicemera.

  Solenizanci

  Miłym uwieńczeniem posiedzenia Rady było wręczenie przez mer wiązanek kwiatów radnym Edwardowi Bogdanowiczowi, Janinie Lebrikienė oraz Vytautasowi Sadauskasowi z okazji dnia urodzin.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...