Więcej

  Jubileusz Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Prezes AWPL, poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski składa jubileuszowe życzenia Fot. archiwum ASRW
  Prezes AWPL, poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski składa jubileuszowe życzenia Fot. archiwum ASRW

  W ubiegły piątek, 6 listopada, Ośrodek Kultury w Niemenczynie był wypełniony nie artystami i zespołami, jak to zazwyczaj bywa, lecz młodymi sportowcami. Goście zebrali się z okazji obchodów jubileuszu pięciolecia Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Na imprezę przybyli przedstawiciele po­szczególnych olimpij­skich dziedzin sportowych z ponad dziesięciu miejscowości rejonu wileńskiego. Święto zaszczycili swą obecnością ho­norowi goście: przewodniczący AWPL, poseł Parlamentu Euro­pejskiego Waldemar Tomaszew­ski, poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Kar­pavičienė, Stanisław Adamaitis oraz Zygmunt Żdanowicz, redaktor „Tygodnika Wileńsz­czyzny”, dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska, zastępca dyrektora administra­cji Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilia Andruszkiewicz, główny specjalista Wydziału Oświaty Valentina Kvaraciejienė, pre­zydent Związku Biatlonowego Litwy Arūnas Daugirdas, se­kretarz generalny Litewskiego Narodowego Stowarzyszenia Narciarskiego Jakow Gim­bicki, prezydent Litewskiego Związku Hokeju na Trawie Leonardas Čaikauskas, starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz, starosta gminy Nie­menczyn Eduard Puncewicz, dyrektor Gimnazjum im. Ferdy­nanda Ruszczyca w Rudominie Żaneta Jankowska, dyrektor Szkoły Średniej w Awiżeniach Waleria Orszewska, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz, zastępca dyrektora Szkoły Średniej w Zujunach Aurelia Bortkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Gie­dymina w Niemenczynie Ro­mualdas Sakalauskas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościsz­kach Waldemar Klimaszewski, dyrektor Ośrodka Kultury w Niemenczynie Antoni Szostko, dyrektor Etnograficznego Mu­zeum Wileńszczyzny w Niemen­czynie Algimant Baniewicz.

  Narciarze i biatloniści życzą Marianowi Kaczanowskiemu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy Fot. archiwum ASRW
  Narciarze i biatloniści życzą Marianowi Kaczanowskiemu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy Fot. archiwum ASRW

  Uroczystość rozpoczęto od tańca zespołu „Dolina” pod kierownictwem J. Dąbrowskiej, przedstawiającego rywaliza­cję na arenie sportowej. Jako pierwszy zabrał głos dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski. W swym przemó­wieniu wspomniał o trudnych początkach powstania szkoły, o „męczącym” wspinaniu się po szczeblach zwycięstw ku przy­znaniu szkoły jako godnego ry­wala sportowego. Mówił o tym, jak przed pięciu laty najbardziej energiczni i wykwalifikowani trenerzy, nieugięci entuzjaści różnych dyscyplin sportowych, założyli trwały fundament dzi­siejszej szkoły sportowej.

  Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Lucyna Kotłowska, Lilia Andruszkiewicz, Valentina Kvaraciejienė nie szczędzili pochwał i ciepłych słów jubilatom Fot. archiwum ASRW
  Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Lucyna Kotłowska, Lilia Andruszkiewicz, Valentina Kvaraciejienė nie szczędzili pochwał i ciepłych słów jubilatom Fot. archiwum ASRW

  Dyrektor szkoły ciepłymi słowami wspominał pierwszych rycerzy okrągłego stołu szkoły, którzy podjęli się trudnej misji i w iście spartańskich warunkach rozpoczęli swą pracę, a byli to: Feliksas Paškevičius (hokej na trawie), Raimonda Juchnevi­čienė (lekka atletyka), Miro­sław Leszczewski (strzelectwo), Jekatierina Żurawlowa (piłka nożna dziewcząt), Waldemar Szumski (siatkówka dziew­cząt), Kęstutis Vielikianecas (lekka atletyka), Borysas Jur­kaitis (tenis stołowy), Artūras Orlovas (tenis stołowy), Daiva Morkūnienė (sport orientacyj­ny), Rūta Čaikovskienė (sport orientacyjny), Nikodemas Ra­kelis (koszykówka), Ludwik Adamowicz (siatkówka), Wła­dysław Rusieckij (piłka nożna), Marius Grava (piłka nożna).

  Administracja Szkoły Sportowej Samorządu Rejo­nu Wileńskiego z głębokim szacunkiem dziękowała pani mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, radnym, dyrektorowi administracji Lucynie Kotłow­skiej, kierownikowi oświaty rejonu Lilii Andruszkiewicz, kierownikowi Wydziału Kul­tury, Sportu i Turystyki Samo­rządu Edmundowi Szotowi. Szkoła Sportowa miała możli­wość w szczególny sposób po­dziękować przewodniczącemu AWPL, posłowi Parlamentu Europejskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu oraz posłowi na Sejm RL, przewodniczące­mu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL Jarosławowi Narkiewiczowi, głównemu ini­cjatorowi założenia Samorzą­dowej Szkoły Sportowej — za okazaną finansową i moralną pomoc.

  Przybyli na święto goście Fot. archiwum ASRW
  Przybyli na święto goście Fot. archiwum ASRW

  Przybyli goście nie szczę­dzili pochwał i ciepłych słów wdzięczności sportowcom re­jonowej szkoły sportowej, ich trenerom oraz władzom rejono­wym za tak aktywne pielęgno­wanie pięknej idei sportowej.

  Waldemar Tomaszewski po raz kolejny nie odmówił pomo­cy i sfinansował jubileuszowe wydanie specjalnej książki o osiągnięciach szkoły, która jest swoistym sprawozdaniem 5-let­niej pracy.

  Arūnas Daugirdas prezentuje strzelbę dyrektorowi szkoły Fot. archiwum ASRW
  Arūnas Daugirdas prezentuje strzelbę dyrektorowi szkoły Fot. archiwum ASRW

  Przedstawiciele poszczegól­nych związków sportowych cie­szyli się, że szeregi olimpijskich dyscyplin sportowych zasilają się utalentowaną młodzieżą z rejonu wileńskiego. Prezes Li­tewskiego Związku Hokeju na Trawie Leonardas Čaikauskas wręczył piękne okazjonalne kije do gry hokejowej Wal­demarowi Tomaszewskiemu, Marianowi Kaczanowskiemu oraz legendarnemu trenerowi Feliksasowi Paškevičiusowi. Przewodniczący Litewskiego Związku Biatlonowego Arūnas Daugirdas sprezentował szkole najnowszą strzelbę biatlonową firmy „Larsen”.

  Obecni na uroczystości goście mogli obejrzeć wysta­wę medali i pucharów zdoby­tych przez Szkołę Sportową. Na specjalnie przyszykowa­nych z tej okazji stoiskach go­ście zapoznali się z inwenta­rzem, ubraniem i akcesoriami sportowymi.

  Codzienność sportowca została przybliżona zebranym zawdzięczając specjalnie opra­cowanemu z tej okazji przez Pawła Dąbrowskiego pokazo­wi zdjęć i filmu o działalności Szkoły Sportowej.

  Młodzi sportowcy czytają o sobie w książce Fot. archiwum ASRW
  Młodzi sportowcy czytają o sobie w książce Fot. archiwum ASRW

  Program jubileuszu uwień­czyły wyróżnienia najlepszych sportowców szkoły za dobre wyniki w zawodach republi­kańskich i międzynarodowych. Młodzi mistrzowie i mistrzynie zostali uhonorowani dyplo­mami mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, kierownika Wy­działu Oświaty Samorządu oraz dyrektora Szkoły Sportowej.

  Niespodzianką był występ narciarza biatlonisty z Bujwidz Rafała Mikielewicza. Wykonał on, grając na gitarze, piękną piosenkę w języku polskim. Je­go występ wzruszył publiczność, a Rafał, z kolei, udowodnił, że prawdziwi sportowcy to ludzie o wszechstronnych talentach i zdolnościach. W ciągu całej imprezy dyrektor Szkoły Spor­towej usłyszał wiele ciepłych słów. Najodważniejsi ze wszyst­kich sportowców byli jednak narciarze i biatloniści, którzy wyszli na scenę i wypowiedzieli szczere życzenia płynące z serc. Nic dziwnego, przecież na co dzień Marian Kaczanowski jest prawdziwym aniołem stróżem zimowych sportów w rejonie wileńskim.

  Po zakończeniu świątecz­nego programu na sportowców czekały słodki poczęstunek oraz zabawa dyskotekowa. Go­ście honorowi prowadzili roz­mowy i dzielili się wrażeniami przy kawie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Administracja Szkoły Spor­towej Samorządu Rejonu Wi­leńskiego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i prze­prowadzenia święta.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...