Więcej

  Podczas posiedzenia Rady Samorządu — wiele kwestii gospodarczych oraz finansowych

  Czytaj również...

  Podczas ostatniej sesji, 19 listopada br., radni Samorządu Rejonu Wileńskiego skupili się przede wszystkim na sprawach gospodarczych i finansowych, pozytywnie rozpatrując 46 pytań.

  Podczas posiedzenia Rady rozpatrzono 46 kwestii
  Podczas posiedzenia Rady rozpatrzono 46 kwestii

  Zgodnie z ustalonym trybem zatwierdzone zostało sprawozdanie Samorządu Rejonu Wileńskiego z wykonania budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku. Plan dochodów w ciągu wspomnianego okresu został wykonany zaledwie w 82,8 procentach, pozyskując 126 742,6 tys. Lt wpływów, czyli kwotę mniejszą o całe 26307,6 tys. niż planowano. Przyczyną niedoboru przewidzianych dochodów są przede wszystkim trudności gospodarcze, z którymi zetknęły się zarówno podmioty fizyczne, jak też prawne.

  Życie ponad stan nie jest prerogatywą administracji rejonu, toteż plan wydatków w omawianym okresie również został wykonany zaledwie w 78,7 procentach. W zaistniałej sytuacji wypada tylko cieszyć się z tego, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jako jeden z trzech w kraju, dzięki równowadze w zarządzaniu środkami, nie ma długów. A to, mimo licznych ograniczeń, pozwala bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość.

  Radni większością głosów zaaprobowali skierowanie pieniędzy zaoszczędzonych w niektórych gminach rejonu: m. Niemenczyn, Rukojnie, Mariampol, Pogiry i Bujwidze — na uiszczenie opłat za bieżące remonty dróg, instalacji oświetleniowych ulic, pokrycie kosztów wykonania innych prac i załatwienie pilnych potrzeb. Zadecydowali także o zwiększeniu asygnacji na wydatki Wydziału Opieki Socjalnej Samorządu — zapomogi socjalne (892,4 tys. Lt), wypłatę rekompensat za ogrzewanie i wodę (460,0 tys. Lt).

  W lutym br. została podjęta decyzja o założeniu zajezdni autobusowej rejonu wileńskiego, której podstawowym celem byłoby obsługiwanie pasażerów na trasach podmiejskich. Na uruchomienie sprawnej działalności zajezdni potrzebne są fundusze na nabycie długookresowego majątku, zgromadzenie środków obrotowych. Ponieważ pożyczka w banku ze względu na wysokie oprocentowanie nie jest brana pod uwagę, kierownictwo spółki wystosowało prośbę do założyciela zajezdni — Samorządu Rejonu Wileńskiego — o wyasygnowanie środków na zagwarantowanie działalności. Radni poparli wydzielenie na potrzeby zajezdni autobusowej 4 mln Lt z zaoszczędzonych asygnacji administracyjnych.

  Na mocy decyzji Rady w Wielucianach w gminie szaternickiej na działce o powierzchni 0,4000 ha zostanie urządzony plac składowania odpadów wielkogabarytowych. Prace związane z realizacją tego zamierzenia zostały polecone ZSA „VAATC”, która będzie się ubiegała o pozyskanie środków z funduszy UE na ten cel.

  Natomiast mieszkańców wsi Mariampol z pewnością ucieszy wiadomość, że na bazie dawnej kotłowni, której budynek dzisiaj już nie jest eksploatowany, powstanie nowoczesne centrum, gdzie będą organizowane rozmaite imprezy kulturalne. Dotychczas działające w tej miejscowości kółka, zespoły twórczości amatorskiej tuliły się w niedużej auli starostwa, gdzie m. in. odbywają się też nabożeństwa i zebrania. Ośrodek kultury, który powstanie w Mariampolu, przyczyni się do stworzenia lepszej atmosfery społecznej, jeszcze bardziej ożywi życie kulturalne tej miejscowości.

  Chociaż arytmetyka naliczania taryf za ogrzewanie w sezonie zimowym jest szczególnie skomplikowana, radni zatwierdzili opracowaną na podstawie Ustawy o gospodarce cieplnej metodykę naliczania składowych części ceny energii cieplnej bez uwzględnienia podatku VAT, stosowanej przez spółki komunalne rejonu wileńskiego. Wstępnie potwierdzona faktyczna cena energii cieplnej dostarczanej przez spółkę „Nemenčinės komunalininkas” w tym sezonie wynosiłaby 22,78 ct/1kWh, przez „Nemėžio komunalininkas” — 21,07 ct/kWh, ZSA „Konis” — 21,70 ct/kWh, zaś spółkę „Etalga” — 26,85 ct/kWh. Jednakże mieszkańcy rejonu wileńskiego, korzystający z dostaw ciepła centralizowanego, będą płacili zaledwie 19,27 ct/kWh (najmniejsza cena w kraju), a różnice ceny wzorem ubiegłych lat pokryje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Już nie po raz pierwszy Samorząd pośredniczy w okazaniu przez państwo bezzwrotnej pomocy materialnej mieszkańcom rejonu, których spotyka nagłe nieszczęście. Osoby, których bliscy umierają lub giną na skutek nieszczęśliwego wypadku za granicą, na mocy rozporządzenia Rządu z dnia 20 maja 2003 r. mogą liczyć na doraźną zapomogę na pokrycie kosztów sprowadzenia zwłok do kraju. Wsparcie takowe jest okazywane, jeśli dochody jednego członka w rodzinie zmarłego nie przewyższają 1050 Lt, zmarły nie był objęty ubezpieczeniem lub wypadek nie był uznany za ubezpieczeniowy. O pomoc materialną w celu pokrycia kosztów sprowadzenia zwłok wystąpiła córka zmarłej w Wielkiej Brytanii mieszkanki rejonu wileńskiego. W podobnej sytuacji znalazła się babcia tragicznie zmarłego w Anglii mieszkańca rejonu, która za sprowadzenie zwłok wnuka domowi pogrzebowemu zapłaciła 15000 Lt. W obu przypadkach będzie wypłacone po 54 wielkości bazowych wypłat socjalnych (7020 Lt).

  Radni zatwierdzili decyzję o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia rocznego audytu (za rok 2009) w przychodni niemenczyńskiej i opłacie jej usług oraz przyjęli raport o działalności finansowej tej placówki za rok ubiegły. Gwoli ścisłości warto dodać, że obecnie w przychodni w Niemenczynie trwa remont, dokonywany w ramach programu renowacji budynków publicznych na szczeblu regionalnym.

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących powoływania w radach samorządowych komisji etyki został zatwierdzony skład takiej komisji oraz zasady działalności. Funkcje przewodniczącej Komisji Etyki w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego polecono Janinie Lebrikienė z opozycyjnej frakcji socjaldemokratów.

  Ponadto radni zatwierdzili nowe nazwy ulic w poszczególnych gminach: niemieskiej, szaternickiej, suderwskiej, a Wielka Rzesza wzbogaci się o jeszcze jedną ulicę o górnolotnie brzmiącej nazwie — Svajonių, czyli ulicę Marzeń.

  Niemalże podczas każdego kolejnego posiedzenia Rady rozpatrywana jest kwestia kompletowania klas w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, dyskusje trwają od momentu ukazania się rozporządzenia rządowego nr 746 (14 czerwca 2004 r.) traktującego o kształtowaniu kompletów klasowych. Czwartkowa dyskusja na ten temat, co prawda nie tak burzliwa, jak poprzednim razem, była poniekąd wymuszona przez przedstawiciela rządowego na powiat wileński Jurgisa Jurkevičiusa, który w swoim piśmie z dnia 3 listopada 2009 r. żąda unieważnienia lub zmiany uchwały nr T3-293 Rady Samorządu z dnia 30 września br., dotyczącej udokładnienia kompletów klasowych na bieżący rok szkolny. Z uwagi na fakt, iż rok szkolny dobiega zenitu — proces nauczania pomyślnie przebiega we wszystkich szkołach ogólnokształcących rejonu, a komplety uczniów w klasach nie uległy zmianie, Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu wniosła, by podjętą wcześniej decyzję Rady pozostawić bez zmian. Uznając za bezzasadne ingerowanie w proces nauczania w najbardziej nieodpowiednim momencie, radni poparli właśnie ten projekt uchwały. Czy sprawa z kompletowaniem klas zostanie zamknięta?… Wątpliwe. Jak wynika z praktyki, harmonijne nauczanie uczniów w szkołach nie zawsze jest najbardziej ważkim argumentem dla urzędników pilnujących ustawowych przepisów, a te, zwłaszcza dotyczące kształtowania kompletów klasowych, wcale nie służą szkołom o małej liczbie uczniów, a w szczególności tym z polskim czy rosyjskim językiem nauczania.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Samorząd Rejonu WileńskiegoBez uwzględnienia opinii i woli mieszkańców latem br. Państwowa Spółka Centrum Rejestru zmieniła przynależność terytorialną wsi Saduniszki, należącej do gminy Kowalczuki, przyłączając ją do gminy Mickuny. Niezadowoleni z takiego stanu rzeczy mieszkańcy Saduniszek wystosowali pismo z prośbą o rozwiązanie zaistniałej sytuacji. A tę można zmienić drogą sondażu mieszkańców. Zgodnie z art. 44 Ustawy o samorządach RL sondaż w ustalonym trybie organizuje mer samorządu, decyzje podejmuje Rada. Dlatego też biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz normy prawne sugerujące formę rozwiązania, radni podjęli jednoznaczną decyzję. Sondaż w Saduniszkach zostanie przeprowadzony już 26 listopada br. o godz. 16.00 w domu mieszkanki wsi, Jadwigi Zinkiewicz. Kierujący się własnym widzimisię urzędnicy najwyraźniej zapomnieli, że w demokratycznym społeczeństwie przywilej decydowania o własnych interesach należy przede wszystkim do lokalnej społeczności.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...