Więcej

  Na terenie rejonu wileńskiego dokonuje się inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  Czytaj również...


  Kierując się uchwałą rządu Republiki Litewskiej nr 351 z dnia 17 kwietnia 2008 r. „O zatwierdzeniu programu usunięcia azbestu” oraz rozporządzeniem ministra środowiska Republiki Litewskiej nr D1-267 z dnia 11 maja 2009 r. „O zatwierdzeniu opisu trybu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” w rejonie wileńskim rozpoczęto wstępną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Celem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest jest ustalenie, ile wyrobów zawierających azbest wykorzystano przy budowie budynków publicznych, domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych oraz ocena stanu tych wyrobów w celu opracowania państwowych programów wspierania usuwania ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

  Opis trybu inwentaryzacji określa procedury składania sprawozdań z dokonania wstępnej i powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, tryb składania komunikatów o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest. Ustala się, że użytkownicy lub na podstawie umowy bądź w innych ustawowo przewidzianych wypadkach wyznaczeni techniczni nadzorcy budynków mieszkalnych (domów) oraz budynków niemieszkalnych (hoteli, garaży, budynków o przeznaczeniu administracyjnym, handlowym, usługowym, żywieniowym, transportowym, produkcyjno-przemysłowym, magazynowym, kulturalnym, naukowym, leczniczym, wypoczynkowym, sportowym, specjalnym, pomocniczo-gospodarczym i innym), jak również sieci inżynieryjnych, w których konstrukcjach są wyroby zawierające azbest, podczas dokonywania doglądu technicznego powinni dokonać inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i składać sprawozdania inwentaryzacyjne organizacjom sprawującym nadzór nad wykorzystaniem tych budynków, administracjom samorządów lub administracji naczelnika powiatu. Formularze sprawozdań oraz informację o trybie ich wypełniania można otrzymać w Wydziale Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 505) lub we wszystkich starostwach rejonu.

  Użytkownik lub techniczny nadzorca budowli podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wypełnia dwa egzemplarze sprawozdania z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ustalonego wzorca według wymogów przedstawionych w rzeczonym opisie trybu, z których jeden przedstawia staroście odpowiedniego starostwa lub gł. specjaliście Wydziału Budowy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Wojciechowi Aszkiełowiczowi (pokój 505, ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 279 6037), drugi zaś zachowuje dla siebie. Takie sprawozdanie wypełniane jest dla każdego inwentaryzowanego budynku osobno.

  Jeżeli w czasie pierwotnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest dobry (III stopień szybkości usuwania ze środowiska), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest po 10 latach i złożyć sprawozdania. Jeżeli  ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest zadowalający (II stopień szybkości usuwania ze środowiska), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest po 5 latach i złożyć sprawozdania. Jeżeli ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest niezadowalający, wyroby się naprawia (zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska azbestem, poprawia się stan wyrobów zawierających azbest), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i złożyć sprawozdania nie później niż do 31 stycznia następnego roku.

  Wydział Budownictwa może zażądać od osoby, która złożyła sprawozdanie uściślenia i wyjaśnienia danych podanych w sprawozdaniu oraz przedstawienia aktów kadastru nieruchomości i rejestru w celu sprawdzenia danych oraz dokonania sprawdzenia na miejscu.

  Po bezpiecznym usunięciu w czasie remontu, rekonstrukcji lub wyburzenia wyrobów zawierających azbest użytkownik lub techniczny nadzorca budynku w ciągu 3 miesięcy od zakończenia prac wypełnia dwa egzemplarze formularza komunikatu o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest, z których jeden przedstawia do Wydziału Budownictwa administracji samorządu, drugi zaś zachowuje dla siebie.

  Na podstawie przedstawionych przez użytkowników lub technicznych nadzorców budowli sprawozdań o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest Wydział Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w ustalonym trybie układa listy wyrobów zawierających azbest i do 31 marca każdego roku przedstawia je do Agencji Rozwoju Mieszkalnictwa i Urbanistyki, która administruje bazę danych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

  Szczegółowej informacji można zasięgnąć w Wydziale Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wypełnione sprawozdania należy składać starostom lub gł. specjaliście Wydziału Budownictwa Wojciechowi Aszkiełowiczowi (pokój 505, ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 279 6037).

  Po dokonaniu inwentaryzacji mieszczących się w budynkach publicznych, mieszkalnych oraz gospodarczych wyrobów zawierających azbest zostaną określone priorytety usuwania ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...