Więcej

  Na terenie rejonu wileńskiego dokonuje się inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  Czytaj również...


  Kierując się uchwałą rządu Republiki Litewskiej nr 351 z dnia 17 kwietnia 2008 r. „O zatwierdzeniu programu usunięcia azbestu” oraz rozporządzeniem ministra środowiska Republiki Litewskiej nr D1-267 z dnia 11 maja 2009 r. „O zatwierdzeniu opisu trybu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” w rejonie wileńskim rozpoczęto wstępną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Celem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest jest ustalenie, ile wyrobów zawierających azbest wykorzystano przy budowie budynków publicznych, domów mieszkalnych oraz budynków gospodarczych oraz ocena stanu tych wyrobów w celu opracowania państwowych programów wspierania usuwania ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

  Opis trybu inwentaryzacji określa procedury składania sprawozdań z dokonania wstępnej i powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, tryb składania komunikatów o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest. Ustala się, że użytkownicy lub na podstawie umowy bądź w innych ustawowo przewidzianych wypadkach wyznaczeni techniczni nadzorcy budynków mieszkalnych (domów) oraz budynków niemieszkalnych (hoteli, garaży, budynków o przeznaczeniu administracyjnym, handlowym, usługowym, żywieniowym, transportowym, produkcyjno-przemysłowym, magazynowym, kulturalnym, naukowym, leczniczym, wypoczynkowym, sportowym, specjalnym, pomocniczo-gospodarczym i innym), jak również sieci inżynieryjnych, w których konstrukcjach są wyroby zawierające azbest, podczas dokonywania doglądu technicznego powinni dokonać inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i składać sprawozdania inwentaryzacyjne organizacjom sprawującym nadzór nad wykorzystaniem tych budynków, administracjom samorządów lub administracji naczelnika powiatu. Formularze sprawozdań oraz informację o trybie ich wypełniania można otrzymać w Wydziale Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 505) lub we wszystkich starostwach rejonu.

  Użytkownik lub techniczny nadzorca budowli podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wypełnia dwa egzemplarze sprawozdania z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ustalonego wzorca według wymogów przedstawionych w rzeczonym opisie trybu, z których jeden przedstawia staroście odpowiedniego starostwa lub gł. specjaliście Wydziału Budowy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Wojciechowi Aszkiełowiczowi (pokój 505, ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 279 6037), drugi zaś zachowuje dla siebie. Takie sprawozdanie wypełniane jest dla każdego inwentaryzowanego budynku osobno.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jeżeli w czasie pierwotnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest dobry (III stopień szybkości usuwania ze środowiska), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest po 10 latach i złożyć sprawozdania. Jeżeli  ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest zadowalający (II stopień szybkości usuwania ze środowiska), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest po 5 latach i złożyć sprawozdania. Jeżeli ustala się, że stan wyrobów zawierających azbest jest niezadowalający, wyroby się naprawia (zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska azbestem, poprawia się stan wyrobów zawierających azbest), użytkownicy lub techniczni nadzorcy budowli powinni dokonać powtórnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i złożyć sprawozdania nie później niż do 31 stycznia następnego roku.

  Wydział Budownictwa może zażądać od osoby, która złożyła sprawozdanie uściślenia i wyjaśnienia danych podanych w sprawozdaniu oraz przedstawienia aktów kadastru nieruchomości i rejestru w celu sprawdzenia danych oraz dokonania sprawdzenia na miejscu.

  Po bezpiecznym usunięciu w czasie remontu, rekonstrukcji lub wyburzenia wyrobów zawierających azbest użytkownik lub techniczny nadzorca budynku w ciągu 3 miesięcy od zakończenia prac wypełnia dwa egzemplarze formularza komunikatu o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest, z których jeden przedstawia do Wydziału Budownictwa administracji samorządu, drugi zaś zachowuje dla siebie.

  Na podstawie przedstawionych przez użytkowników lub technicznych nadzorców budowli sprawozdań o usunięciu ze środowiska wyrobów zawierających azbest Wydział Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w ustalonym trybie układa listy wyrobów zawierających azbest i do 31 marca każdego roku przedstawia je do Agencji Rozwoju Mieszkalnictwa i Urbanistyki, która administruje bazę danych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

  Szczegółowej informacji można zasięgnąć w Wydziale Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wypełnione sprawozdania należy składać starostom lub gł. specjaliście Wydziału Budownictwa Wojciechowi Aszkiełowiczowi (pokój 505, ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 279 6037).

  Po dokonaniu inwentaryzacji mieszczących się w budynkach publicznych, mieszkalnych oraz gospodarczych wyrobów zawierających azbest zostaną określone priorytety usuwania ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...