Samorząd troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców

Samorząd dba o bezpieczeństwo i zdrowie swych mieszkańców, toteż latem 2009 r. do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska RL złożył wniosek na otrzymanie wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na l. 2007-2013 dla projektu „Uporządkowanie zanieczyszczonego terytorium byłego magazynu pestycydów we wsi Mariampol, któremu przyznano najwyższy stopień zagrożenia”.

Po kilku miesiącach ministerstwo podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Pod koniec roku 2009 zawarto umowę o finansowaniu projektu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Projekt opiewa na prawie 637 tys. Lt, środki funduszu UE wyniosą ponad pół miliona Lt.

Projekt realizowany jest w ramach strategicznego planu rozwoju rejonu wileńskiego na l. 2008-2015 oraz działania „Uporządkowanie terenów zanieczyszczonych w przeszłości” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki”.

Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach zanieczyszczonych materiałami niebezpiecznymi dla środowiska.

Projekt zaczęto realizować w dn. 15 lipca ubiegłego roku, zakończenie projektu planowane jest na jesień br. W trakcie realizacji projektu będzie oczyszczone 0,21 ha powierzchni, zmniejszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.