Jak Rada Europy może pomóc mniejszościom narodowym?

Fot. Daniel Stankiewicz

W dniu 23 bm. uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka w ramach systemu Rady Europy.

Prelekcja, która miała miejsce w gmachu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zgromadziła kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych tematyką praw człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

W trakcie prelekcji podkreślono, że w roku 1949 państwa Europy uznały, że jednym z głównych celów ich dalszej współpracy będzie osiągnięcie większej jedności na kontynencie poprzez powiązanie zasad demokracji, rządów prawa, pluralizmu i ochrony praw człowieka.

Podniesiono również, że Rada Europy na swym forum jest pierwszą europejską organizacją regionalną, która zdołała wypracować wiążące standardy międzynarodowej ochrony praw mniejszości narodowych. W czasie wykładu główny nacisk położono na odpowiednie postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczące ochrony mniejszości. Omówiono postanowienia dwóch dokumentów bezpośrednio odnoszących się do praw i wolności mniejszości narodowych: Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych.

Organizator prelekcji naukowych – Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka – zaprasza na kolejne spotkania, otwarte dla wszystkich i bezpłatne, z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych:


WYKŁADY

27 listopada, sobota, 9.00 – 10.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, p. 302
1 grudnia, środa, 16.30 – 17.30, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402.Inf. wł.