Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

Słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych Fot. archiwum UwB

Do takiego wniosku w dniu 1 grudnia doszli uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Wychodząc z tego założenia na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z kwestiami współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwem regionalnym, stosunkami gospodarczymi i dobrosąsiedzkimi. Dokumenty OBWE, które posiadają jedynie wymiar polityczny (stanowią tzw. soft law), w praktyce mają istotne znaczenie. Naruszenie tych zobowiązań jest niedopuszczalne, tak jak inne pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych — m. in. Rekomendacje z Bolzano dotyczące Mniejszości Narodowych w Relacjach Międzypaństwowych, Haskie Rekomendacje odnośnie Praw związanych z Edukacją Mniejszości Narodowych. Zostało podkreślone, że na ich gruncie prawa mniejszości narodowych zostały ściśle sprzężone z zobowiązaniami państwa, na terytorium którego mniejszości się znajdują. Zaznaczono rolę społeczności międzynarodowej w kwestiach ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i potrzebę współdziałania poszczególnych państw w tej mierze.

Organizator prelekcji naukowych — Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka — zaprasza na kolejne spotkania, otwarte dla wszystkich i bezpłatne, z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych:

Inf. wł.


WYKŁADY
dr Agnieszka Szklanna

9 grudnia, czwartek, 17.30-19.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
10 grudnia, piątek, 13.30-15.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
11 grudnia, sobota, 11.00-12.30, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302.

Dr Agnieszka Szklanna — dr nauk prawnych, adwokat. W latach 2003-2004 pracowała w Radzie Europy jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w latach 2004-2009 w Wydziale ds. Wykonywania Orzeczeń ETPC. Obecnie jest sekretarzem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE.