Tadeusz Filipowicz – radnym m. Wilna!


Litewska socjaldemokratyczna partia
Lista Nr. 70


TADEUSZ FILIPOWICZ


Miejsce na liście 76


Podstawowe tezy mojego programu wyborczego dla m. Wilna

Gospodarka miejska

Wstrzymać bezpodstawny wzrost cen na usługi komunalne (ogrzewanie mieszkań, woda, wywóz śmieci). Zmniejszyć ceny za energię cieplną. Nie wolno prywatyzować transportu miejskiego, wodociągów, oczyszczalni ścieków, także innych spółek samorządowych, świadczących usługi dla mieszkańców miasta. Odpowiednia kontrola pracy tych spółek.

Sprawy socjalne

Pomóc socjalna seniorom, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom biednym i wielodzietnym w Wilnie powinna być pod ciągłą kontrolą. Procedury, związane z przydziałem talonów dla ubogich na produkty spożywcze otrzymywane z Unii Europejskiej muszą być uproszczone, a normy przydziału produktów powiększone.

Ochrona zdrowia

Wstrzymać prywatyzację placówek ochrony zdrowia. Wprowadzić elektroniczną rejestrację pacjentów przez internet. Wdrożenie nowoczesnego medycznego sprzętu diagnostycznego. Praca na rzecz poprawy infrastruktury, by Wilno było miastem czystym i bezpiecznym.

Oświata

Zachować sieć szkół polskich w Wilnie. Wspierać działania i finansowanie na rzecz budowy nowych przedszkoli, z formowaniem w nich, według potrzeb, grup polskich.

Kultura

Przydział środków na kulturę polską w Wilnie jest niedostateczny i musi być powiększony proporcjonalnie do liczebności i wkładu ludności polskiej w rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. Finansowanie polskiej kultury (teatrów, zespołów artystycznych) — minimum 5 proc. nakładów budżetu miasta na kulturę. Informacja o pracy samorządu w języku polskim w polskich mediach.

Zwrot ziemi i nieruchomości

Wykwalifikowana pomóc prawna i odpowiednie finansowanie prac związanych z planowaniem działek pod zwrot. Działania na rzecz zwrotu zagrabionego przez sowietów mienia w Wilnie prawowitym właścicielom.

Drodzy Wyborcy,
Liczę na Wasz głos