Prawie 30 mln Lt – na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców

W celu zapewnienia świadczenia usług dostaw wody oraz odprowadzania ścieków jak największej liczbie mieszkańców rejonu wileńskiego są odnawiane i rozbudowywane sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne.

W tym celu w 2009 r. podpisano umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Rozwój oraz renowacja infrastruktury dostaw wody i odprowadzania ścieków”. Umowę podpisały Agencja Zarządzania Projektami Ministerstwa Środowiska RL oraz spółka „Nemėžio komunalininkas”.

Projekt obejmie rozwój sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych w Niemieżu, Rudominie, Skojdziszkach, Wołczunach, Awiżeniach, Pogirach, Kowalczukach, Niemenczynie poprzez instalację około 35 km sieci wodociągowych oraz około 65 km sieci kanalizacyjnych.

Obecnie w Niemieżu wybudowano około 3 km sieci kanalizacyjnych (ulice: Arimų, Sirakomlės, Lauko, Smėlio, Jaunimo, Baltarusių, Pavasario, Sodų, Gėlių), w Czarnym Borze – ok. 3 km sieci kanalizacyjnych i ok. 1 km sieci wodociągowych (ulice: Mokyklos, Šv. Uršulės, Kelminjos 80-osios). W Wołczunach zainstalowano ok. 1 km sieci kanalizacyjnych, w Niemenczynie – ok. 1,5 km sieci kanalizacyjnych i ok. 2 km sieci wodociągowych (ulice: Lakštingalos, Bažnyčios, Piliakalnio, Mickevičiaus, Neries). W Skojdziszkach wybudowano ok. 6 km sieci kanalizacyjnych i ok. 4 km wodociągów (ulice: Akacijų, Molio, Tvenkinio, Pievų, Gėlių, Šv. Faustinos, Taikos, Tujų, Beržų, Sodžiaus,Vieversių, Rudaminos, Nemėžio).

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy chcą się przyłączyć do sieci kanalizacyjno-wodociągowych powinni się zwracać do spółki „Nemėžio komunalininkas”, tel./faks (+370 5) 235 1326.

W roku bieżącym planowane jest zakończenie prac wdrożenia scentralizowanego systemu kanalizacyjno-wodociągowego w Niemieżu, Skojdziszkach, Wołczunach, Czarnym Borze, Kowalczukach oraz Niemenczynie, zaś w 2012 r. – w Pogirach, Awiżeniach oraz Rudominie.     Ogółem inwestycje w rozwój gospodarki wodociągowej wyniosą ponad 28 mln Lt. Około 83 % tej kwoty pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, ok. 10 % – z budżetu państwowego RL, ponad 7 proc. – ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Wsparcie z europejskiego funduszu strukturalnego pozyskane jest na podstawie działania „Rozwój i renowacja systemów dostaw wody i odprowadzania ścieków” 3 priorytetu „Środowisko oraz harmonijny rozwój” Programu Działań Promowania Spójności na l. 2007-2013.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie długotrwałego świadczenia usług dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, ścieki będą oczyszczane zgodnie z wymogami unijnymi.

Po zrealizowaniu projektu 2330 mieszkańcom będzie zapewniona możliwość korzystania z jakościowych dostaw wody pitnej, zaś 3328 mieszkańcom – możliwość odprowadzania ścieków.

Znacznemu polepszeniu ulegnie jakość dostarczanej wody, zmniejszy się poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Ponieważ miasta oraz miejscowości rejonu wileńskiego są dość gęsto zaludnione, zapewnienie scentralizowanych dostaw wody i odprowadzania ścieków – zarówno pod względem sanitarnym, ekonomicznym, jak i ekologicznym – jest najlepszym sposobem rozwiązania problemów mieszkańców i, tym samym, polepszenia warunków ich życia.

Projekt przyczyni się również do realizacji strategii harmonijnego rozwoju RL – bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych, zmniejszania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zapewniając mieszkańcom rejonu wileńskiego dostawy zdrowej wody pitnej, spełniającej wymogi unijne.

Rozbudowa nowych sieci odprowadzania ścieków pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększy ochronę tych zasobów oraz ekosystemów wodnych, potencjał rekreacyjny, wzbogaci różnorodność ekosystemów wodnych. Zrealizowanie projektu przyczyni się do polepszenia dobrobytu mieszkańców oraz przyszłych pokoleń.

Z powodu realizacji projektów mieszkańcy czasowo mogą doświadczyć pewnych niewygód, dlatego spółka „Nemėžio komunalininkas” prosi mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, wszak niedogodności są czasowe, zaś po zrealizowaniu projektów czeka na nich długotrwała korzyść.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji projektu zostanie przedstawiona w trakcie spotkań z mieszkańcami. Spotkania te zorganizuje spółka „Nemėžio komunalininkas” wraz ze starostwami, wykonawcami prac oraz przedstawicielami dozoru technicznego. Informacje nt. terminów spotkań z mieszkańcami można będzie uzyskać w starostwach lub za pośrednictwem prasy lokalnej.