Skąd te niewybredne ataki?

.
Aktualizacja: 5 kwietnia 2011 r.,  godz.14.50

 

Litewskie media donoszą o rzekomym wspieraniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego prasy lokalnej. Informujemy, że publikacje te są jedynie insynuacjami medialnymi skierowanymi na dezinformowanie społeczności.

W chwili obecnej Samorząd Rejonu Wileńskiego prowadzi postępowanie przetargowe w celu zakupu usług prasowych w lokalnym tytule prasowym wydawanym w językach polskim i litewskim. Usługi te są kupowane, ponieważ na samorządach spoczywa ustawowy obowiązek publikowania przyjmowanych aktów prawnych.

Podstawowe kryteria doboru tytułu prasowego, to:

1. by był wydawany w językach polskim i litewskim — ze względu na wielonarodowość rejonu wileńskiego,

2. by minimum 90 proc. nakładu tego tytułu było kolportowane na terenie danego miasta bądź rejonu.

Z najnowszych danych (luty br.) S.A. „Lietuvos paštas” wynika, że „Vilniaus krašto savaitraštis” i „Tygodnik Wileńszczyzny” — m. in. z tego powodu, że ukazują się w dwóch wersjach językowych — są tytułami najbardziej poczytnymi w rejonie wileńskim. Dla przykładu: największy dziennik litewski „Lietuvos rytas” ma tutaj bardzo niewielu prenumeratorów. Nakład tygodniowy ww. tygodników sięga 3 tys. egz. W tytułach tych raz tygodniowo w językach polskim i litewskim są publikowane akty uchwalone przez radę i administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego, informacje dotyczące życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego rejonu wileńskiego, inne informacje.

Na posiedzeniu Komisji Zamówień Publicznych w dn. 28 lutego 2011 r. zapadła decyzja o zamówieniu usług prasowych w drodze nieogłaszanych negocjacji. Taki sposób zamówień publicznych warunkuje okoliczność, że dane usługi mogą być świadczone wyłącznie przez jednego wykonawcę. Najtańszym wykonawcą (który — na dodatek — świadczy dodatkowo w ramach kwoty usługi tłumaczenia) okazał się „Vilniaus krašto savaitraštis” i „Tygodnik Wileńszczyzny”.

W ogłoszeniu o danym zamówieniu publicznym widnieje kwota 1,5 mln Lt (kwota na trzy lata), jednakże jest to ewentualna i maksymalna kwota, jaką ustalił Samorząd z tytułu rzeczonych usług prasowych. Nie oznacza to, że kwota taka zostanie wydatkowana. To będzie zależało od wymaganej powierzchni (cm²), którą będzie zatwierdzała Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego

Litewska Służba Zamówień Publicznych stwierdziła, że w zakresie przedmiotowego zamówienia publicznego Samorząd Rejonu Wileńskiego nie dopuścił się żadnych naruszeń.

Dziwi bezwzględność insynuacji medialnych na ten temat i wprowadzanie tym samym w błąd czytelników/widzów, wszak wszelkie informacje medialne na ten temat są formułowane w taki sposób, by negatywnie wpływały na wizerunek Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Prawdą natomiast jest, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest najlepiej radzącym sobie samorządem na Litwie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch kadencji wybudował nowe przedszkola (w Rudominie, Ławaryszkach, Niemenczynie, Mickunach), dwa szpitale (w Szumsku i Niemenczynie), dom opieki w Podbrzeziu, założył 4 łaźnie publiczne (w Pogirach, Rudominie, Niemenczynie, Podbrzeziu), ośrodek dla niepełnosprawnych w Niemenczynie, szereg placówek socjalnych. Nawet w obliczu tak dużych inwestycji urząd nie zaciągnął żadnego długu, władze zaś i pracownicy pracują rzetelnie i sumiennie i w trakcie 5 kadencji nigdy nie zostali uwikłani w skandale korupcyjne.

Samorząd Rejonu Wileńskiego