Więcej

  Skąd te niewybredne ataki?

  Czytaj również...

  .
  Aktualizacja: 5 kwietnia 2011 r.,  godz.14.50

   

  Litewskie media donoszą o rzekomym wspieraniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego prasy lokalnej. Informujemy, że publikacje te są jedynie insynuacjami medialnymi skierowanymi na dezinformowanie społeczności.

  W chwili obecnej Samorząd Rejonu Wileńskiego prowadzi postępowanie przetargowe w celu zakupu usług prasowych w lokalnym tytule prasowym wydawanym w językach polskim i litewskim. Usługi te są kupowane, ponieważ na samorządach spoczywa ustawowy obowiązek publikowania przyjmowanych aktów prawnych.

  Podstawowe kryteria doboru tytułu prasowego, to:

  1. by był wydawany w językach polskim i litewskim — ze względu na wielonarodowość rejonu wileńskiego,

  2. by minimum 90 proc. nakładu tego tytułu było kolportowane na terenie danego miasta bądź rejonu.

  Z najnowszych danych (luty br.) S.A. „Lietuvos paštas” wynika, że „Vilniaus krašto savaitraštis” i „Tygodnik Wileńszczyzny” — m. in. z tego powodu, że ukazują się w dwóch wersjach językowych — są tytułami najbardziej poczytnymi w rejonie wileńskim. Dla przykładu: największy dziennik litewski „Lietuvos rytas” ma tutaj bardzo niewielu prenumeratorów. Nakład tygodniowy ww. tygodników sięga 3 tys. egz. W tytułach tych raz tygodniowo w językach polskim i litewskim są publikowane akty uchwalone przez radę i administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego, informacje dotyczące życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego rejonu wileńskiego, inne informacje.

  Na posiedzeniu Komisji Zamówień Publicznych w dn. 28 lutego 2011 r. zapadła decyzja o zamówieniu usług prasowych w drodze nieogłaszanych negocjacji. Taki sposób zamówień publicznych warunkuje okoliczność, że dane usługi mogą być świadczone wyłącznie przez jednego wykonawcę. Najtańszym wykonawcą (który — na dodatek — świadczy dodatkowo w ramach kwoty usługi tłumaczenia) okazał się „Vilniaus krašto savaitraštis” i „Tygodnik Wileńszczyzny”.

  W ogłoszeniu o danym zamówieniu publicznym widnieje kwota 1,5 mln Lt (kwota na trzy lata), jednakże jest to ewentualna i maksymalna kwota, jaką ustalił Samorząd z tytułu rzeczonych usług prasowych. Nie oznacza to, że kwota taka zostanie wydatkowana. To będzie zależało od wymaganej powierzchni (cm²), którą będzie zatwierdzała Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Litewska Służba Zamówień Publicznych stwierdziła, że w zakresie przedmiotowego zamówienia publicznego Samorząd Rejonu Wileńskiego nie dopuścił się żadnych naruszeń.

  Dziwi bezwzględność insynuacji medialnych na ten temat i wprowadzanie tym samym w błąd czytelników/widzów, wszak wszelkie informacje medialne na ten temat są formułowane w taki sposób, by negatywnie wpływały na wizerunek Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Prawdą natomiast jest, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest najlepiej radzącym sobie samorządem na Litwie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch kadencji wybudował nowe przedszkola (w Rudominie, Ławaryszkach, Niemenczynie, Mickunach), dwa szpitale (w Szumsku i Niemenczynie), dom opieki w Podbrzeziu, założył 4 łaźnie publiczne (w Pogirach, Rudominie, Niemenczynie, Podbrzeziu), ośrodek dla niepełnosprawnych w Niemenczynie, szereg placówek socjalnych. Nawet w obliczu tak dużych inwestycji urząd nie zaciągnął żadnego długu, władze zaś i pracownicy pracują rzetelnie i sumiennie i w trakcie 5 kadencji nigdy nie zostali uwikłani w skandale korupcyjne.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Samorząd Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...