Więcej

  Samorząd opiekuje się niepełnosprawnymi

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  W celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych możliwości wszechstronnego rozwoju, zatrudnienia, spędzania wolnego czasu, udziału w życiu społecznym i politycznym Wydział Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego opracował program integracji społecznej osób niepełnosprawnych rejonu wileńskiego na l. 2011-2012 mając.

  Program ma na celu jest polepszanie jakości życia oraz zapewnienie równych możliwości osobom niepełnosprawnym poprzez planowanie i realizację działań integracji społecznej.

  Podstawowymi zadaniami programu są:

  w zakresie usług socjalnych oraz wsparcia socjalnego – zaspokajanie powstałych z powodu niepełnosprawności potrzeb przy pomocy usług socjalnych (ogólnych, usługi transportowe, opieki socjalnej, pomoc techniczna, zasiłki etc.);

  w zakresie kontaktów z otoczeniem – zmniejszanie izolacji społecznej, przystosowanie otoczenia publicznego, mieszkaniowego oraz informacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych; • w zakresie zatrudnienia – wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy, pomoc przy zatrudnieniu, zapewnienie oraz rozwój działań alternatywnych: terapii zawodowej, zatrudnienie ogólne;

  w zakresie rehabilitacji – przy pomocy stale stosowanych środków rehabilitacyjnych (zawodowych, psychospołecznych, rozwoju nawyków życia samodzielnego), odnowienie funkcji biologiczno-społecznych osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich samodzielności;

  w zakresie kształcenia – rozwój kształcenia osób niepełnosprawnych z potrzebami specjalnymi (dzieci, młodzieży, dorosłych), zapewnienie przystosowania programu szkoleniowego oraz świadczenie usług socjalnych niezbędnych do procesu kształcenia;

  w zakresie edukacji – pogłębianie wiedzy społeczeństwa o integracji społecznej osób niepełnosprawnych, kształtowanie przychylnej opinii o nich, udzielanie informacji;

  w zakresie kultury i sportu – stworzenie możliwości brania udziału w działalności kulturalnej, wspieranie oraz zachęcanie do uczestnictwa w imprezach sportowych.

  W rejonie wileńskim mieszkają 4882 osoby niepełnosprawne, z nich 4535 – osoby dorosłe oraz 347 niepełnosprawnych dzieci do lat 18. Niepełnosprawni mieszkańcy rejonu stanowią 4,9% ogółu mieszkańców rejonu. Niepełnosprawne dzieci do lat 18. stanowią 7,1% ogólnej liczby osób niepełnosprawnych (ogólna krajowa wynosi 6%).

  Dzieciom do lat 18. ustalany jest poziom niepełnosprawności na podstawie stopnia zaawansowania niepełnosprawności: zaawansowany, średni oraz lekki. Dzieci z zaawansowanym stopniem niepełnosprawności w rejonie wileńskim jest 75 (21,6% ogólnej liczby niepełnosprawnych dzieci w rejonie), dzieci o średnim stopniu niepełnosprawności jest 155 (44,6% ogólnej liczby niepełnosprawnych dzieci w rejonie), dzieci o lekkim stopniu niepełnosprawności – 117 (33,8% ogólnej liczby niepełnosprawnych dzieci rejonu).

  Największą liczbę osób niepełnosprawnych stanowią osoby z 60-70-procentowym poziomem utraty zdolności do pracy. Osoby te stanowią 43% liczby wszystkich dorosłych osób niepełnosprawnych. Osób o najbardziej zaawansowanym stopniu niepełnosprawności (tj. osób z 0-25-procentowym poziomem zdolności do pracy) jest 14,7% liczby wszystkich dorosłych osób niepełnosprawnych w rejonie (w kraju – 13%).

  W roku 2010, w porównaniu z rokiem 2009, liczba niepełnosprawnych dzieci zmniejszyła się o 6, natomiast dorosłych niepełnosprawnych – o 279 osób. Na zmniejszenie tej liczby wpływ miały, niestety, nie polepszający się stan zdrowia niepełnosprawnych, lecz zwiększone wymagania w zakresie ustalania poziomu niepełnosprawności. Najczęściej niepełnosprawność jest powodowana chorobami, kontuzjami odniesionymi w wyniku nieszczęśliwego wypadku, sędziwym wiekiem, chorobami układu krwionośnego i układu kostnego, nowotworami. O zaawansowanym poziomie niepełnosprawności w większości przypadków przesądzają nowotwory, choroby układu krwionośnego, zaburzenia psychiczne. Podstawowe przyczyny niepełnosprawności dzieci – to rozwojowe wady wrodzone, zaburzenia psychiczne, choroby układu nerwowego i narządów zmysłów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rejonie wileński zamieszkuje 329 rodzin, które wychowują niepełnosprawne dzieci. Rodzina, w której mieszka niepełnosprawne dziecko, trafia do grupy rodzin ryzyka odosobnienia społecznego. Członkom rodzin, którzy wychowują, opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, trudno jest pogodzić życie rodzinne z działalnością zawodową. Osoby takie na przeciągu wielu lat mają trudności z powrotem na rynek pracy, często sami tracą zdrowie. Takim rodzinom, według możliwości, świadczone są usługi socjalne.

  1427 niepełnosprawnym osobom, którym z powodu bardzo poważnych zaburzeń funkcji organizmu niezbędna jest stała pomoc innych osób (pomoc w domu, w życiu społecznym i osobistym), ustalana jest specjalna stała pomoc; 971 niepełnosprawnej osobie, którym niezbędna jest stała opieka, i których niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna całkowicie ogranicza ich możliwość poruszania się, orientowania się, pracowania oraz samodzielnego załatwiania spraw osobistych i społecznych, ustalana jest stała opieka specjalna. Takim osobom wypłacana jest rekompensata wydatków z tytułu pomocy lub opieki.
  Program finansowany jest ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego (Wydziału Opieki Socjalnej oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki), budżetu państwa, obowiązkowego funduszu ubezpieczenia zdrowia, funduszu zajętości, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  Na realizacje programu mogą być wykorzystane również inne pozyskane środki.

  Realizację programu koordynują Wydział Opieki Socjalnej, Wydział Oświaty oraz Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Komitet ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Samorządu zajmuje się kontrolą i czuwa nad przebiegiem realizacji programu.

  W rejonie wileńskim działają powołane i utrzymywane przez Samorząd Rejonu Wileńskiego placówki opieki socjalnej świadczące usługi osobom niepełnosprawnym: Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu oraz Ośrodek Usług Socjalnych Gminy Czarnoborskiej wraz z filią – Domem Samopomocy „Pod jednym dachem” w Wołczunach.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod nr tel. (8 5) 263 6001.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...