Wsparcie socjalne dla uczniów

Wsparcie socjalne jest udzielane uczniom, którzy uczą się na podstawie programów ogólnokształcących Fot. Marian Paluszkiewicz

W rejonie wileńskim każdego miesiąca zwiększa się liczba osób wspieranych socjalnie, toteż możemy oczekiwać coraz większej liczby wniosków w sprawie nieodpłatnego wyżywienia uczniów oraz wyprawek szkolnych (zestawów ucznia) (wyprawka szkolna wynosi 120% bazowego zasiłku socjalnego, czyli 156 Lt).

W 2008 r. wyprawkę szkolną otrzymało 2959 uczniów, w 2009 r. – 4711 uczniów. W ubiegłym roku prawo do wsparcia socjalnego uzyskało 5277 uczniów. Przewiduje się, iż w roku bieżącym wyprawkę szkolną również otrzyma ponad 5 tys. uczniów z rejonu wileńskiego.

Wsparcie dla uczniów reglamentuje Ustawa o wsparciu socjalnym dla uczniów Republiki Litewskiej oraz zatwierdzony na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-26 z 2010-02-19 r. „Tryb udzielania i organizacji wsparcia socjalnego dla uczniów”.

Wsparcie socjalne jest udzielane uczniom, którzy uczą się na podstawie programów ogólnokształcących (kształcenia początkowego, podstawowego, średniego lub zawodowego) oraz programów nauczania przedszkolnego:

– w szkołach ogólnokształcących;

– w szkołach zawodowych;

– w szkołach nauczania przedszkolnego;

– w innych szkołach (z wyjątkiem wolnych nauczycieli).

Uczniowie mają prawo do:

– nieodpłatnych obiadów (oraz nieodpłatnego wyżywienia w organizowanych w szkołach letnich dziennych obozach wypoczynkowych), jeśli dochody na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy są mniejsze niż 1,5 VRP (dochody wspierane przez państwo) (obecnie — 525 Lt);

– wsparcia w celu nabycia zestawu ucznia, jeśli dochody na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy są mniejsze niż 1,5 VRP (obecnie — 525 Lt).

Wnioskodawca w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów powinien zwracać się do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, jeśli natomiast miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane — do starostwa gminy, w której faktycznie zamieszkuje. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek (podanie) SP-11 w sprawie uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów (obowiązkowo należy wskazać, do której klasy uczęszcza dziecko) oraz załączyć zaświadczenia, oraz inne niezbędne dokumenty, wskazane we wniosku (podaniu), z wyjątkiem danych o posiadanym przez rodzinę mieniu.

Miesięczne dochody rodziny są obliczane na podstawie 3 miesięcy kalendarzowych do dnia złożenia wniosku (podania) w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów (np., jeśli rodzina zwracała się w sierpniu, dochody należało przedstawić za maj, czerwiec, lipiec; jeśli zwróci się we wrześniu — za czerwiec, lipiec, sierpień).

Jeśli podczas złożenia wniosku (podania) w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów rodzina już otrzymuje wsparcie socjalne, to wnioskodawca w sprawie otrzymania wsparcia socjalnego dla uczniów powinien złożyć wniosek (podanie) w wolnej formie.

Bezpłatne wyżywienie dla uczniów przydzielane jest od początku do końca roku szkolnego. Jeśli wniosek (podanie) został złożony w ciągu roku szkolnego, to wyżywienie jest przydzielane od dnia wejścia w życie decyzji w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów do końca roku szkolnego.

Wsparcie w celu nabycia zestawu ucznia wyznaczane jest do początku roku szkolnego lub na początku roku szkolnego, lecz nie dłużej niż do 20 października (prosimy więc nie zwlekać ze składaniem wniosków), i świadczone jest według zadeklarowanego miejsca zamieszkania ucznia, jeśli natomiast miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane — według faktycznego miejsca zamieszkania. Na nabycie zestawu ucznia wydzielana jest kwota w wysokości 120 procent bazowego zasiłku socjalnego (obecnie — 156 Lt) dla jednego ucznia w ciągu roku kalendarzowego. Wsparcie w celu nabycia zestawu ucznia świadczone jest w formie pieniężnej oraz niepieniężnej (jeśli uczeń wychowuje się w rodzinie ryzyka socjalnego).

Prawo do wsparcia socjalnego dla uczniów nie przysługuje:

– uczniom, którzy są utrzymywani (nieodpłatny nocleg, wyżywienie oraz zestaw ucznia) przez placówki finansowane przez państwo lub samorząd;

– uczniom, którym w trybie ustawowym świadczony jest zasiłek z tytułu opieki.

Nieodpłatne wyżywienie nie przysługuje uczniom, jeśli ich rodzice lub opiekunowie są zwolnieni od płacenia za wyżywienie dzieci w internatach szkolnych.

W sprawie uzyskania prawa do nieodpłatnego wyżywienia uczniów i zaopatrzenia ich zestawami ucznia prosimy zwracać się do starostw według miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Wydziału Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 0557, 275 0036, 263 6001), gdzie można również uzyskać szczegółową informację o wsparciu dla uczniów.