Demonstracja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

W Warszawie, w minioną sobotę odbyła się kolejna manifestacja w obronie Polaków Litwy. Tym razem organizatorami były Unia Polityki Realnej i Prawica Rzeczypospolitej. Natomiast Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis” i Federacja Organizacji Kresowych w manifestacji uczestniczyły czynnie, wspierając organizatorów.

Manifestanci zebrali się pod ambasadą litewską, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Rozwinęli transparenty z polsko i angielskojęzycznymi napisami protestującymi przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie.

Po podkreśleniu przez organizatorów niepartyjnego charakteru manifestacji oraz przedstawieniu powodów (dyskryminacja Polaków na Litwie) i celów (protest skierowany do ambasador RL w Polsce) niżej podpisany zapoznał zebranych z sytuacją Polaków na Litwie, działaniami litewskich władz wymierzonymi w ich prawa oraz bezczynnością władz polskich godzących się, by zapisy Traktatu Polsko-Litewskiego, gwarantujące Polakom pełnię praw, pozostawały wyłącznie na papierze.
Kolejni mówcy — b. marszałek Sejmu Marek Jurek (Prawica Rzeczpospolitej) oraz poseł Artur Górski (Prawo i Sprawiedliwość) potępiali wymierzone w Polaków działania litewskie, zwracali uwagę na łamanie przez Litwinów porozumień międzynarodowych oraz standardów europejskich, oraz podkreślali powinności władz polskich.

Następnie Bartosz Jóźwiak, prezes UPR, odczytał pismo do ambasador Litwy w Polsce. Po przypomnieniu posunięć litewskich dyskryminujących Polaków, zwłaszcza antypolskiej reformy oświaty, w sposób oczywisty sprzecznych z litewskimi zobowiązaniami (art. 16 Konwencji Ramowej Rady Europy) odwołano się w nim do wspólnych dziejów.

Z kolei Aleksander Szych, prezes Stowarzyszenia „Memoriae Fidelis”, odczytał Stanowisko Stowarzyszenia i Federacji Organizacji Kresowych dotyczące ostatnich kontaktów władz polskich z władzami litewskimi. Zwraca się w nim uwagę na litewską „taktykę salami” — zabierania Polakom kolejnych uprawnień.

„Po przejęciu przez litewskich kolonistów znaczącej ilości ziemi, niekorzystnie zreformowano oświatę. Obecnie wzięto się za likwidację ostatnich przejawów obecności języka polskiego w życiu publicznym — polskich nazw ulic”.

Następnie odczytałem apel Federacji i Stowarzyszenia do byłych prezydentów: RL Valdasa Adamkusa i RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypomniano w nim specyficzne zasługi obu prezydentów na polu budowy „najlepszych w dziejach stosunków polsko-litewskich” usadowionych „na krzywdzie i dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie”.

Manifestację zakończyło wystąpienie wiceprezesa Unii Polityki Realnej Piotra Soporowskiego, deklarującego wolę dalszych działań na rzecz naszych Rodaków na Litwie zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innym organizacjami.

Wobec zignorowania przez personel ambasady litewskiej manifestantów, skierowane do ambasador RL pismo zostało złożone w skrzynce na korespondencję.

Adam Chajewski
wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych