Więcej

  Zwiększono budżet, zatwierdzono nowe projekty inwestycyjne, zostanie założone centrum logistyczne

  Czytaj również...

  Radni samorządu zatwierdzili szereg projektów inwestycyjnych Fot. archiwum ASRW

  22 lipca br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego został zwiększony o 106,4 tys. Lt budżet samorządu na rok 2011.

  Kwotę tę samorząd pozyskał na realizację projektu „Uporządkowanie zanieczyszczonych terytoriów byłego magazynu pestycydów we wsi Mościszki o najwyższym stopniu zagrożenia” (środki pochodzą z Agencji Zarządzania Projektami dot. Środowiska Ministerstwa Środowiska RL) oraz na realizację projektu „Usługi z zakresu szkoleń i wdrażania systemu zarządzania jakością” (środki pozyskano z Europejskiej Agencji Funduszu Socjalnego).

  Na mocy innej uchwały Rady postanowiono powołać placówkę budżetową Samorządu Rejonu Wileńskiego – Służbę Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego (SPP). Wcześniej służba ta działała jako podwydział Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. SPP bierze udział w projekcie funduszu strukturalnego UE „Modernizacja infrastruktury służb pedagogiczno-psychologicznych oraz środowiska pracy pedagogów specjalnych, pedagogów socjalnych, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych”, w trakcie realizacji którego zostały odremontowane pomieszczenia służby znajdujące się w Niemenczynie. Na remont pomieszczeń z funduszy unijnych pozyskano 260 tys. Lt, na zakup sprzętu – 100 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego na realizację projektu technicznego renowacji pomieszczeń przeznaczył 30 tys. Lt.

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przewodniczyła posiedzeniu Rady Fot. archiwum ASRW

  W rejonie wileńskim w najbliższym czasie rozpocznie swą działalność Muzeum Władysława Syrokomli. W południowo-wschodniej części rejonu przy ważnych szlakach turystycznych nie było placówki, która by udzielała informacji o zasobach turystycznych i dziedzictwie kulturowym rejonu. Obiekt dziedzictwa kulturowego – Muzeum-Biblioteka Władysława Syrokomli – z powodu nieodpowiedniego stanu był niedostatecznie wykorzystywany w celu rozwoju turystyki oraz podkreślania swoistości rejonu wileńskiego. Właśnie w tym celu rozpoczęto realizację projektu „Założenie centrum informacyjno-turystycznego we wsi Borejkowszczyzna”, na podstawie którego wykonano rekonstrukcję budynku dziedzictwa kulturowego, wybudowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz ośrodek higieny, uporządkowano przyległe terytorium. Wartość projektu opiewa na ponad 916 tys. Lt, w tym środki Europejskiego Funduszu Regionalnego wynoszą ponad 779 tys. Lt. Muzeum będzie ośrodkiem współpracy kulturalnej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski i Białorusi, miejscem spotkań artystów, rzemieślników oraz znawców kultury. Oprócz czynnej obecnie ekspozycji Muzeum Władysława Syrokomli, działać tu będzie garncarnia, będą się odbywały wystawy artystyczne, organizowane będą wieczory poetyckie oraz imprezy turystyczne. Przy muzeum działać będzie również centrum informacji turystycznej.

  Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono sporo projektów inwestycyjnych. Rada postanowiła realizować projekt „Wektor biznesu”, złożyć wniosek projektowy w celu pozyskania wsparcia finansowego w roku 2012. Projekt ma na celu promowanie aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez nabycie określonej wiedzy i umiejętności. W kosztorysie wydatków programu zwiększania konkurencyjności gospodarczej Samorządu Rejonu Wileńskiego przewidziana jest kwota nie mniejsza niż 20 proc. wartości projektu na ogólne finansowanie działań projektowych, natomiast niewykorzystane w 2012 r. środki zostaną przewidziane w budżecie na rok 2013.

  Rada zatwierdziła również opracowanie wniosku projektu „Szkolenia pracowników Samorządu Rejonu Wileńskiego „Nowoczesny urzędnik” w celu pozyskania wsparcia finansowego funduszy Unii Europejskiej. Projekt ma na celu stworzenie warunków do pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE w celu doskonalenia kompetencji pracowników Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wartość projektu opiewa na ponad 511 tys. Lt. Planowany wkład własny uczestników projektu (szkolących się) z nakładów wynagrodzenia wynosi ponad 76 tys. Lt. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego – do 15 proc. wartości projektu z nakładów wynagrodzenia osób biorących udział (szkolących się) w bezpośredniej działalności projektu.

  26 głosami radni postanowili realizować projekt „Tradycja łączy pokolenia – Euroregion i kultura”. Samorząd wspólnie z Gminą Suwałki oraz Administracją Samorządu m. Mariampol weźmie udział w projekcie jako partner. Projekt będzie wspierany z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Regionalnych oraz Międzypaństwowych Euroregionu Niemeńskiego, który jest finansowany z mechanizmów finansowych Norwegii. Projekt ma na celu szerzenie kultury i tradycji oraz rozwój współpracy uczestników projektu (państw Euroregionu Niemen), popularyzację twórczości Władysława Syrokomli, organizowanie konferencji współpracujących samorządów. Wstępna wartość projektu – 172,5 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się pokryć nie mniej niż 15 proc. tej sumy.

  Wspólnie z Administracją Starostwa w Suwałkach samorząd zrealizuje projekt „Sport łączy narody”, którego celem jest rozwój współpracy, kultury i sportu państw członkowskich Euroregionu Niemen: popularyzacja siatkówki jako formy rekreacji fizycznej, promowanie tej dyscypliny sportowej wśród młodzieży, integracja różnych pokoleń regionu, rozwój współpracy młodzieżowej. Projekt będzie wspierany z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Regionalnych oraz Międzypaństwowych Euroregionu Niemeńskiego, który jest finansowany z mechanizmów finansowych Norwegii. Wstępna wartość projektu wynosi 172 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego pokryje nie mniej niż 15 proc. tej kwoty.

  Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w najbliższej przyszłości planuje zrealizować projekt „Karawana sztuk”. Projekt ten będzie wspierany ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz funduszy unijnych. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju amatorskich zespołów artystycznych rejonu wileńskiego, łącząc je w mocnej, zgodnej wspólnocie. Wstępna wartość projektu – 300 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się pokryć nie mniej niż 20 proc. tej sumy (60 tys. Lt).

  Fot. archiwum ASRW

  Po wnikliwej dyskusji z przedstawicielami spółki „Arcus novus” w sprawie działki o powierzchni 4,1900 ha o przeznaczeniu na cele rolnicze we wsi Lipki radni nie zatwierdzili plan detaliczny wsi Lipki, Gminy Niemież, rejonu wileńskiego. Działka jest własnością spółki „Arcus novus”, na której znajduje się szyb wodociągowy i projektowana jest oczyszczalnia ścieków. W trakcie projektowania budowy nie zostały przeprowadzone procedury oceny wpływu określonych działalności spółki na otoczenie oraz stan zdrowia mieszkańców. Rada postanowiła powołać komisje roboczą, która na podstawie obowiązujących aktów prawnych wyjaśni, czy działalność spółki nie zagraża zdrowiu mieszkańców Lipek.

  Rada zatwierdziła koncepcję specjalnego planu terytorium o powierzchni 356 ha w miejscowościach Pogiry, Biała Waka, Melachowicze oraz Wołczuny jako miejsce budowy centrum logistycznego. Na mocy rozporządzenia Rządu RL z dnia 23 czerwca 2005 r. „Długoterminowa (do 2025 r.) strategia rozwoju litewskiego systemu transportowego Litwy”, która przewiduje założenie 4 centrów logistycznych o znaczeniu międzynarodowym (w okręgu wileńskim, kowieńskim, kłajpedzkim oraz poniewieskim). 6 lutego 2008 r. Rząd RL przewidział założenie Wileńskiego Centrum Logistycznego w Wilnie na terytorium stacji towarowej oraz rozbudowanie centrum w miejscowościach Samorządu Rejonu Wileńskiego – w Pogirach, Białej Wace, Melachowiczach i Wołczunach. Projekt ten jest ważnym państwowym projektem gospodarczym.

  Radni postanowili zatwierdzić sprawozdanie dyrektor administracji samorządu o wynikach realizacji uchwał dotyczących planu ogólnego terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ze sprawozdania wynika, iż tendencje rozwoju przewidziane w dokumentacji planu ogólnego terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego są zgodne z założeniami planu ogólnego, a przewidziana w dokumentacji planu ogólnego procedura opracowywania schematów koncepcyjnych znalazła poparcie inicjatywy społecznej, sprawdziła się w bardziej operatywnym analizowaniu rozwoju terytoriów mieszkalnych oraz podejmowaniu decyzji w procesie opracowywania planów specjalnych. Sprawdziła się również konieczność bardziej szybkiego opracowywania planów specjalnych w skali M1:10000 w sprawie podejmowania decyzji kompleksowych dotyczących infrastruktury inżynieryjnej i koordynowania planowania terytorialnego.

  Od 25 lipca br. nowa osoba objęła stanowisko kontrolera Samorządu Rejonu Wileńskiego. Konkurs na objęcie stanowiska kontrolera odbył się 8 lipca br. Według Ustawy o samorządzie terytorialnym mianowanie takiej osoby jest wyjątkową kompetencją Rady samorządu.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...