Samorząd wygrał w sądzie

Dnia 18 sierpnia br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawomocność działań Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie dotyczącej Szkoły Początkowej w Werusowie. To już druga wygrana Samorządu w tej sprawie.

Do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego – sądu pierwszej instancji – Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego pozwała Szkoła Początkowa w Werusowie, która oskarżyła Samorząd o rzekomo niezgodną z prawem reorganizację tej placówki. Sąd oddalił powództwo i podniósł, że rada samorządu nie dopuściła się pogwałcenia żadnych aktów prawnych.

Samorząd działał zgodnie z prawem

Placówka w pozwie podniosła, że rada samorządowa podjęła w jej sprawie uchwały bez uwzględnienia opinii społeczności szkolnej. Sąd stwierdził jednakże, że rada nie ma obowiązku działania zgodnie z życzeniami bądź to społeczności szkolnej, bądź innych podmiotów. Jak zaznaczył sąd, w procesie reorganizacji Szkoły Początkowej w Werusowie Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego kierowała się obowiązującymi aktami prawnymi oraz działała zgodnie z zasadą supremacji prawa, nie zaś życzeń tego czy innego podmiotu.

Systematycznie brakuje środków i uczniów

Sąd podtrzymał argument rady samorządu, że reorganizacja placówki w Werusowie jest uwarunkowana systematycznym brakiem środków i uczniów. W kwietniu 2010 r. do Szkoły Początkowej w Werusowie uczęszczało jedynie 26 uczniów: 13 z nich naukę pobierało w pionie polskim, tyleż – w litewskim. W roku 2007 placówce brakowało prawie 77 tys. Lt, w roku następnym – prawie 69 tys. Lt, w 2009 r. – ponad 33 tys. Lt, w 2010 r. – prawie 89 tys. Lt. Zgodnie z uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 9 kwietnia 2010 r. pion litewski Szkoły Początkowej w Werusowie planowało przyłączyć do litewskiego Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, pion polski zaś – do polsko-rosyjskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

Interes dzieci – nienaruszony

Planowana reorganizacja nie miałaby żadnego wpływu na uczniów ani nauczycieli: nie zostaliby oni przeniesieni do innego budynku etc., reorganizacja miała na celu jedynie zmianę sposobu zarządzania placówką, umożliwienie zasilenia finansowego pionów polskiego i litewskiego szkoły werusowskiej z gimnazjów im. K. Parczewskiego i im. Giedymina.

Odwołano się

Szkoła Początkowa w Werusowie odwołała się od przedmiotowego orzeczenia do Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzeczeniu z dn. 18 sierpnia br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 9 kwietnia 2010 r. nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych dla szkoły, nie ogranicza jej praw, obowiązków czy statusu.

Dwa procesy

Żadne zmiany w szkole nie zaszły, ponieważ procesy sądowe toczą się nadal. Oprócz wspomnianej sprawy sądowej przed Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym toczy się inna, bezpośrednio dotycząca tej pierwszej: szkoła zaskarżyła uchwałę Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 23 czerwca 2010 r., na mocy której postanowiono dokonać reorganizacji szeregu szkół, w tym Szkoły Początkowej w Werusowie. 22 lutego br. sąd postanowił zawiesić tok sprawy do chwili zapadnięcia orzeczenia w sprawie, wyrok w której zapadł w Litewskim Naczelnym Sądem Administracyjnym dnia 18 sierpnia br. Na razie nie wiadomo, kiedy odnowiona będzie sprawa w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym (sąd pierwszej instancji).