Więcej

  Zmniejszenie bezrobocia – celem Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Dn. 29 października 2010 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kilkakrotnie mniejsze w porównaniu z rokiem 2009 stałe stawki kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W roku 2010 podatek ten wynosił 1440 litów, od 1 stycznia 2011 r. maksymalna kwota wynosi 600 litów, najmniejsza zaś – jedynie 120 litów. To jest kwota podatku w wymiarze roku.

  Dodatkowo Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła przyznać ulgę podatkową w wysokości 30%:

  1. dla osób niepełnosprawnych;
  2. dla osób w wieku emerytalnym;
  3. dla rodziców wychowujących 3 i więcej dzieci do lat 18. lub starsze (o ile jeśli dziecko uczęszcza do szkoły ogólnokształcącej, szkoły zawodowej i prowadzi dzienny tryb nauki), jak też dla samotnych rodziców wychowujących troje i więcej dzieci do lat 18-tu;
  4. dla rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących niepełnosprawne dziecko;
  5. dla uczniów i studentów szkół ogólnokształcących, zawodowych i uczelni wyższych (w przypadku nauki w trybie dziennym);
  6. dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy;
  7. dla osób nabywających zaświadczenie o działalności gospodarczej w celu wykonywania tradycyjnego rzemiosła.

  Uwzględniono dane Urzędu Skarbowego

  Przy ustalaniu stałej kwoty podatku zostały uwzględnione dane Urzędu Skarbowego, liczba wydanych zaświadczeń i kwoty obliczonego podatku za l. 2008 – 2009. Dane statystyczne Urzędu Skarbowego wskazywały na zmniejszenie nabycia wcześniej wspomnianych zaświadczeń. Drastycznie zmniejszyła się liczba zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej klasyfikowanej jako handel detaliczny poza siecią sklepową (tzn. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, w kioskach i obwoźna sprzedaż detaliczna zarówno artykułów spożywczych, jak i produktów innych niż żywnościowe). Jeżeli w 2008 roku na tę działalność Urząd Skarbowy wydał 954 zezwolenia, a do budżetu Samorządu wpłynęło ponad 247 tys. litów, to w roku 2009 takich zezwoleń wydano jedynie 466 (ponad dwa razy mniej), i wpływy wyniosły jedynie ponad 91 tys. litów. Podobne tendencje można było też zauważyć w pozostałych rodzajach działalności gospodarczej, takich jak: produkcja mebli, budownictwo, usługi mechaniczne, agroturystyka i inne.

  Uwarunkowania

  Główną przyczyną pasywnego nabywania zaświadczeń były zwiększone kwoty podatku w porównaniu z rokiem 2008, przede wszystkim zaś – dodatkowe koszty na ubezpieczenie społeczne. Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 72 litów miesięcznie (rocznie – 864 litów) przyczyniła się do zmniejszenia popytu na zaświadczenia o działalności gospodarczej. Dodatkowo osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna też uiścić składkę emerytalną w wysokości 180 litów miesięcznie, jak też ponosić inne koszty związane z działalnością, np. koszty produkcji, zakupu materiałów czy towarów, transportu. Wysokie koszty ubezpieczenia i innych wydatków na działalność – to przyczyny, z powodu których mieszkańcy byli pasywni w nabywaniu zaświadczeń i podejmowaniu legalnej działalności gospodarczej.

  Wspieranie mieszkańców

  Dlatego też podstawowym argumentem i celem zatwierdzenia przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego niskich kwot podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą było udzielenie wsparcia mieszkańcom rejonu wileńskiego, zmniejszenie bezrobocia, zapobieganie szerzeniu się szarej strefy na rynku pracy.

  Uchwała była korzystnym posunięciem  

  Według danych statystycznych Urzędu Skarbowego (stan na 12 lipca br.) Samorząd Rejonu Wileńskiego pod względem liczby nabytych zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej uplasował się na 6. miejscu wśród 60 samorządów Litwy. W roku ubiegłym liczba osób, które nabyły zaświadczenie, wyniosła 1306, zaś za minione półrocze roku bieżącego liczba ta wzrosła prawie o połowę (do 2124). Przyjęta przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwała osiągnęła swój cel: zmniejszyło się bezrobocie, jak też szara strefa, zaś rosnący wskaźnik poziomu przedsiębiorczości w rejonie wileńskim jest tego dowodem.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...