Oświadczenie w sprawie polskiej oświaty na Litwie

My, przedstawiciele wiecu przed Pałacem Prezydenckim z dnia 2 września br., upoważnieni do podpisania petycji i prowadzenia rozmów, oświadczamy, że dotychczas nie były przeprowadzone z nami żadne rozmowy w sprawie złożonej przez nas petycji do Pani Prezydent Dali Grybauskaitė.

Nie możemy uznać za takowe spotkania z wiceministrem oświaty i nauki Vaidasem Bacysem w dniu 14 września br. Rozmowę z wiceministrem p. Vaidasem Bacysem można uważać za kompletnie bezowocną, a na pewno celem tej rozmowy nie było rozwiązanie istniejącego problemu. Minister nie chciał rozmawiać z nami o naszej petycji, ale jedynie o warunkach egzaminu z języka litewskiego.

Nie zgadzamy się z próbą wywierania na nas w czasie spotkania nacisku i szantażu, aby treść naszej rozmowy nie była podana do publicznej wiadomości. Oświadczamy, że działamy otwarcie i przejrzyście, i nie poddamy się żadnym próbom nacisku i szantażu. Mamy publiczne upoważnienie i działamy w słusznej sprawie — w obronie prawa naszych dzieci do nauki w języku ojczystym.

Nasze stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie. Zgodnie z jednym z podstawowych postulatów, które zostały wygłoszone na wiecu w dniu 2 września br. przed Pałacem Prezydenckim oraz spisanym w petycji dla Pani Prezydent Dali Grybauskaitė — jesteśmy za jednoznacznym unieważnieniem w nowej redakcji Ustawy o Oświacie z dnia 17 marca br. zmian dotyczących systemu oświaty mniejszości narodowych, które jednoznacznie pogarszają sytuację i zwężają możliwości prawne oświaty mniejszości narodowej na Litwie.

Zaskakuje i niepokoi fakt, że Pani Prezydent nie inicjuje spotkania z przedstawicielami wieców w celu rozstrzygnięcia naszych problemów.

Żądamy, aby władze zainteresowały się naszymi postulatami oraz delegowały na spotkanie z nami osoby upoważnione do podejmowania decyzji.

Upoważnieni z ramienia wiecu strajkowego
Renata Cytacka
Alina Kowalewska
Dariusz Żybort