Więcej

  Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku

  Czytaj również...

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 09 października 2011 roku.

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi — prawo wybierania posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

  Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów na terytorium Republiki Litewskiej, będą mogli wziąć udział w głosowaniu w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121, który mieści się w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, przy ul. Smėlio 22A (lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych). Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

  Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz wpisanie, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP na Litwie. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Kodeks wyborczy wprowadził za granicą możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej:

  – w dniu 26 września 2011 r. (w przypadku deklaracji głosowania korespondencyjnego),
  – w dniu 06 października 2011 r. (w przypadku deklaracji głosowania osobistego).

  W celu uproszczenia procedury dokonywania zgłoszeń na listy wyborców, uruchomiony został system informatyczny E-WYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl/), umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem internetu. Ponadto zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres:

  LT-10323, Vilnius, Smėlio g. 22A,
  Tel. (0-03705) 270 90 04 lub 270 90 05
  Fax (0-03705) 270 90 09,
  e-mail kgpl@tdd.lt lub wilno.amb.wk@msz.gov.pl.

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  – nazwisko i imiona, imię ojca,
  – datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
  – miejsce pobytu za granicą (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
  – miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejscowość/gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
  – numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania, a także termin ważności,
  – deklarację sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie),
  – dane kontaktowe (e-mail, telefon).

  Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do 7 października 2011 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym było się ujętym w spisie.

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl. Wybrane informacje o wyborach, formularz zgłoszenia do spisu wyborców można też znaleźć na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie www.wilnokg.polemb.net.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Projekt „Witaj, świecie muzyki” w Pałacu Balińskich w Jaszunach

  W taki sposób projekt „Witaj, świecie muzyki!” jako synteza wiedzy o muzyce i historii pozwoli dzieciom poznać świat muzyki i zapoznać się z historią Pałacu Balińskich w Jaszunach. Projekt składa się z koncertów edukacyjnych, wykładów i lekcji, podczas których...

  Bieg „Tropem Wilczym” w Wilnie 2024 [GALERIA]

  Więcej informacji na ten temat w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Koncerty „Przemarsz Święta Pieśni przez Litwę” w Niemenczynie

  Koncerty mają przybliżyć mieszkańcom Litwy tradycję Święta Pieśni, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Aby bór się zielenił”. Natomiast symbolem „Przemarszu Święta Pieśni przez Litwę” jest szpakówka — jako miejsce nowego życia. Saulius Liausa, dyrektor Litewskiego Narodowego Centrum...

  Finał Turnieju Szachowego Puchar Przyjaźni 2024

  Jest to impreza, która przyczyni się do wzmocnienia przyjaźni wśród szkół, nauki gry w szachy oraz popularyzacji szachów, które są najbardziej inteligentną grą, jaką wynalazła ludzkość. Niech na świecie będą odbywać się bitwy tylko na polu szachowym! Organizatorzy: Wileńska...