Więcej

  Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego: wiele strategicznie ważnych decyzji

  Czytaj również...

  Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 16 września br., rozpoczęło się od zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu urzędu za I półrocze 2011 r. Udokładniony budżetu wynosi 108237,7 tys. Lt. Plan dochodów wykonano w 94,5%, otrzymano 102280,7 tys. Lt dochodów, z czego 32390,3 tys. Lt z podatków, 58327,8 tys. Lt z dotacji, 2384,4 tys. Lt z innych źródeł, 5,3 tys. Lt ze środków otrzymanych na koszyczek ucznia i 9172,9 tys. Lt – środki pozostałe na początku roku.

  Realizacja wydatków wyniosła 89185,1 tys. Lt (plan wydatków wykonano w 82,4%). Największa część środków budżetowych była wykorzystana na realizację programu zwiększenia dostępności i jakości oświaty – 55,6%, na zmniejszanie izolacji społecznej – 22,2%, na zarządzanie samorządem – 10,5%, na zwiększenie konkurencyjności gospodarki – 4,6%, na budowanie bezpiecznego i czystego otoczenia – 3,4%, na rozwój kultury, sportu i turystyki – 2,6%, na doskonalenie infrastruktury komunikacji i oświetlenie ulic – 0,9%, na polepszanie jakości sektora usług publicznych ochrony zdrowia – 0,2%.

  W roku bieżącym samorządowi zwiększono specjalną dotację docelową na finansowanie koszyczka ucznia o 8,1 tys. Lt. W tym roku samorządowi przydzielono specjalne dotacje docelowe skierowane na potrzeby społeczne. O 93,9 tys. Lt zwiększono specjalną dotację docelową na finansowanie usług społecznych. Kwota ta zwiększyła dochody samorządu, a asygnacje na wydatki skierowane zostały Wydziałowi Opieki Socjalnej.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał 112223,53 Lt dochodów rekompensowanych za projekty inwestycyjne, dochody których zostały uznane za kwalifikowalne, w tym:

  30703,08 Lt otrzymano z Agencji Europejskiego Funduszu Socjalnego: za projekt „Doskonalenie kwalifikacji osób zatrudnionych w urzędach i instytucjach Samorządu Rejonu Wileńskiego” – 16061,78 Lt, za projekt „Usługi opracowywania specjalnego planu rozwoju infrastruktury dostaw wody i oczyszczania ścieków w rejonie wileńskim” – 14641,30 Lt;

  81520,45 Lt otrzymano z Centralnej Agencji Zarządzania Projektami za projekt „Modernizacja przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach w celu odnowienie sprzętu placówki oraz wyremontowania pomieszczeń”.

  Rada postanowiła również zwiększyć asygnacje budżetu samorządu na rok 2011 o 218,52 tys. Lt, z czego: Wydziałowi Opieki Socjalnej – 98,22 tys.Lt, na finansowanie usług społecznych – 93,9 tys. Lt, z tytułu jednorazowych rekompensat dla osób, które poniosły szkodę w trakcie likwidacji skutków awarii elektrowni atomowej w Czernobylu – 4,32 tys. Lt; Wydziałowi Oświaty – 8,1 tys. Lt na finansowanie koszyczka ucznia; Wydziałowi Inwestycji – 112,2 tys. Lt na finansowanie projektów inwestycyjnych programu konkurencyjności gospodarczej.

  Rada zatwierdziła programy placówek nauczania przedszkolnego żłobków-przedszkoli w Mejszagole, Mickunach, Niemenczynie oraz Rudominie.

  Na mocy Opisu trybu organizowania nauczania przedszkolnego zatwierdzonego przez ministra nauki i oświaty RL 22 czerwca 2005 r., który stanowi, że założyciel co roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego ustala i zatwierdza liczbę grup nauczania przedszkolnego w podległych mu szkołach oraz modele organizowania nauczania przedszkolnego, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła zatwierdzić udokładnione modele organizowania nauczania przedszkolnego na rok szkolny 2011-2012 oraz liczbę grup nauczania przedszkolnego w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego. Projekt uchwały został opracowany uwzględniając możliwości organizowania działalności placówek oświatowych rejonu oraz zapotrzebowania rodziców.

  Wiosną bieżącego roku dyrektor Szkoły Początkowej w Werusowie zwróciła się do samorządu w sprawie wdrożenia I modelu organizowania nauczania przedszkolnego (5-6-latkowie, język nauczania – litewski). W kwietniu br. Rada samorządu, uwzględniając wniosek kierownictwa szkoły, zatwierdziła ten model nauczania. Latem do samorządu zwróciła się z kolei wspólnota Werusowa z wnioskiem o wdrożenie III modelu nauczania (3-6-latkowie, język nauczania – litewski). W związku z tym przygotowano projekt uchwały Rady, w trakcie opracowywania którego wkradł się błąd techniczny: podczas wysyłania dokumentu elektronicznego został załączony inny dokument, w którym zamiast III modelu wskazany był I model nauczania. Błąd techniczny został zauważony i usunięty 13.09.2011. Członkowie wszystkich komitetów Rady zostali poinformowani o błędzie. Wszystkie komitety pracowały na podstawie prawidłowego wariantu projektu uchwały (III model nauczania w Szkole Początkowej w Werusowie), nikt z radnych nie miał żadnych zastrzeżeń co do projektu. Podczas posiedzenia Rady kierownik Wydziału Oświaty raz jeszcze podkreśliła, że w trakcie opracowywania uchwały wkradł się błąd techniczny, zatem ostatecznie został zatwierdzony III model nauczania, tj. ten, o który ubiegała się szkoła.

  13.09.2011 o projekcie uchwały została poinformowana dyrektor Szkoły Początkowej w Werusowie, szkoła tę informację zamieściła w tym samym dniu na swej stronie internetowej pt. „Radosna nowina maluchom i ich rodzicom”. Na samym początku posiedzenia Rady mer Maria Rekść raz jeszcze wyjaśniła całą sytuację.

  Następną uchwałą Rada samorządu postanowiła udokładnić liczbę grup nauczania przedszkolnego oraz kompletów klas szkół ogólnokształcących na rok szkolny 2011-2012.

  Wydział Opieki Socjalnej samorządu opracował tryb korzystania ze środków budżetu państwa RL przeznaczonych na świadczenie usług opieki socjalnej osobom niepełnosprawnym. W trybie ustalono przekazanie środków z budżetu państwa na świadczenie usług opieki socjalnej dla osób niepełnosprawnych Wydziałowi Opieki Socjalnej, rozdysponowanie środków pomiędzy placówkami opieki socjalnej będących w gestii samorządu, wykorzystanie państwowych środków budżetowych oraz ich rozliczenie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rada samorządu zatwierdziła Tryb korzystania ze środków budżetu państwa Republiki Litewskiej, skierowanych na świadczenie usług opieki socjalnej osobom niepełnosprawnym.

  Rada postanowiła zatwierdzić również ceny usług (oraz ceny sprzedaży bez podatku wartości dodatkowej) dostawy wody pitnej i oczyszczania ścieków świadczonych przez spółkę „Vilniaus vandenys” oraz zróżnicować cenę sprzedaży wody pitnej w ciągu miesiąca abonentom na podstawie średnic liczników wodociągu.

  Rada zatwierdziła ustaloną przez spółkę „Vilniaus vandenys” i uzgodnioną z Państwową Komisją Kontroli Energetyki i Cen cenę dostawy wody pitnej i oczyszczania ścieków na poziomie 3,61 Lt/m³, jednak, wobec użytkowników spółek zarządzanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, którzy nie mają zadłużeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, postanowiła stosować mniejszą (lecz jednakową) taryfę – 3,44 Lt/m³, natomiast różnicę cen pokrywać dostawcy wody ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Rada samorządu zatwierdziła nowe nazwy niektórych ulic w gminach: Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Kowalczuki, Mariampol, Mejszagoła, Mickuny, Niemież, Rzesza, Rudomino, Rukojnie, Suderwa, Szaterniki, Zujuny.

  Na mocy kolejnych uchwał Rada zezwoliła administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego na składanie wniosków w celu otrzymania wsparcia na podstawie poddziałania „Rozwój i modernizacja wsi” zawartego w Strategii rozwoju lokalnego rejonu wileńskiego oraz opracować następujące projekty:

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1) „Budowa stadionu Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim”. Projekt planuje się zrealizować ze środków UE. Wstępna wartość projektu wynosi 220 tys. Lt. Ze środków wsparcia można będzie pokryć do 90% spełniających warunki finansowania wydatków, tj. około 200 tys. Lt. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie mogła złożyć wniosek oraz będzie zobowiązana przeznaczyć nie mniej niż 10% (20 tys. Lt) z tytułu finansowania ogólnego projektu oraz pokryć wydatki niekwalifikowalne, lecz niezbędne do realizacji projektu, jeśli takowe zaistnieją. Realizacja projektu ma na celu: 1. wybudowanie stadionu szkolnego, przystosowanego do potrzeb publicznych; 2. zwiększanie zatrudnienia w miejscowości, różnorodności form spędzania czasu wolnego, zachęcanie mieszkańców do aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu;

  2) „Urządzenie boiska szkoły w Rakańcach, gmina mariampolska, rejon wileński”. Projekt planuje się zrealizować ze środków UE. Wstępna wartość projektu – 250 tys. Lt (środki wsparcia – 90%, środki samorządu – 10%). Nowe boisko zapewni odpowiednie warunki do uprawiania sportu oraz polepszy jakość życia mieszkańców.

  3) „Uporządkowanie parku przy dworku w Pikieliszkach”. Projekt planuje się zrealizować ze środków UE. Wstępna wartość projektu wynosi 268 tys. Lt. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie zobowiązana przeznaczyć na realizację projektu nie mniej niż 10% (prawie 27 tys. Lt). Zgodnie z projektem zaplanowane jest uporządkowanie parku dworku w Pikieliszkach przystosowując go do organizowania festiwali, targów oraz do potrzeb rekreacji i turystyki międzynarodowej. Administracja samorządu uporządkuje park i przystosuje go do organizowania imprez kulturalnych, stwarzając tym samym odpowiednie warunki dla życia kulturalnego mieszkańców oraz polepszając jakość odpoczynku.

  4) „Uporządkowanie przestrzeni publicznej we wsi Słoboda, gmina ławaryska, rejon wileński”. Projekt planuje się zrealizować ze środków UE. Wstępna wartość projektu – 260 tys. Lt. Projekt zakłada urządzenie boiska i placu zabaw dla dzieci, plaży, strefy wypoczynkowej, parku. Projekt zrealizuje administracja samorządu, stwarzając tym samym odpowiednie warunki do uprawiania sportu przez dzieci oraz polepszając jakość odpoczynku mieszkańców.

  Na mocy kolejnej uchwały Rada zatwierdziła porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Gminą Suwałki w Polsce.

  Obecnie administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Gmina Suwałki oraz administracja Samorządu Mariampolskiego realizuje wspólny projekt „Tradycje łączą pokolenia – Euroregion i kultura”, wspierany przez fundusz wsparcia inicjatyw lokalnych, regionalnych i międzypaństwowych Euroregionu Niemen, finansowany z mechanizmów finansowych Norwegii. 22 czerwca 2011 r. administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, Gmina Suwałki oraz administracja Samorządu Mariampolskiego podpisały trójstronną umowę w sprawie realizacji powyższego projektu. Jednym z zobowiązań zawartych w umowie jest opracowanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Suwałki i Samorządem Rejonu Wileńskiego, toteż Rada zatwierdziła porozumienie o współpracy pomiędzy tymi partnerami.

  Rada postanowiła również zatwierdzić plan specjalny terytorium o ogólnej powierzchni 356 ha (obejmuje Pogiry, Białą Wakę, Melachowicze oraz Wołczyny). Na terenie tym planowana jest budowa publicznego centrum logistycznego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Strategia rozwoju systemu transportowego Litwy zatwierdzona na mocy uchwały Rządu RL z dnia 23 czerwca 2005 r. przewiduje założenie 4 centrów logistycznych o znaczeniu międzynarodowym (w okręgach: wileńskim, kowieńskim, kłajpedzkim i poniewieskim), które mogłyby zintegrować się z siecią centrów logistycznych nowej generacji regionu Morza Bałtyckiego. Uchwała Rządu RL z dnia 6 lutego 2008 r. przewiduje powołanie Wileńskiego Publicznego Centrum Logistycznego w mieście Wilnie na terytorium stacji towarowej oraz rozbudowanie centrum w katastrowej miejscowości Pogiry Samorządu Rejonu Wileńskiego – we wsiach: Pogiry, Biała Waka, Melachowicze oraz Wołczuny (10 ha przypada na terytorium gminy Czarny Bór). Projekt ten uznany jest za ważny dla państwa pod względem gospodarczym.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...