Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego wileńskiej filii UwB

Wydział wkracza w piąty rok swego istnienia Fot. archiwum UwB

Tradycyjnie już, 1 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

— Ta inauguracja jest jubileuszowa, bo już piąta — tymi słowami uroczystość rozpoczął dziekan filii UwB W Wilnie, prof. Jarosław Wołkonowski, witając przybyłych studentów i dostojnych gości, po czym krótko wymienił, z jakim bagażem Wydział wkracza w piąty rok swego istnienia.

Do sukcesów zaliczyć niewątpliwie należy 140 dyplomowanych absolwentów, którzy w ciągu czterech lat opuścili mury uczelni, udaną rekrutację (ogółem w roku bieżącym na Wydział wstąpiło 150 osób), uzyskanie możliwości korzystania z koszyka studenta oraz udział uczelni w ogólnokrajowej rekrutacji na studia i pozytywną akredytację obydwu wykładanych na uczelni kierunków.

Jako podstawowe problemy, z jakimi boryka się wileńska filia UwB, prof. Wołkonowski wymienił brak własnej siedziby i związaną z tym niemożność uruchomienia kolejnych kierunków studiów (obecnie oferowane są studia tylko z informatyki i ekonomii, brakuje humanistycznych programów studiów), a także fakt, że brakuje w Wilnie kadr, w związku z czym ok. 50 wykładowców dojeżdża stale z Białegostoku.

Dziekan wyraził także zaniepokojenie słabą znajomością języka polskiego wśród studentów. Na końcu swego przemówienia prof. Wołkonowski podziękował władzom Polski i Uniwersytetu w Białymstoku za troskę i wsparcie, władzom Litwy za rozwiązanie niektórych problemów filii, a także kadrze dydaktycznej i studentom za poświęcenie i aktywność oraz życzył studentom, cytując Marię Skłodowską-Curie, by nie bali się nauki, a ją zrozumieli.

— Chylę czoła przed wszystkimi starającymi się, by ta filia istniała i by jakość oferowanego przez nią wykształcenia stała na wysokim poziomie — powiedział do zebranych reprezentant polskiej mniejszości w Sejmie RL Jarosław Narkiewicz, który także wyraził ubolewanie nad próbami ograniczenia nauki ojczystego języka polskiego w szkołach. Do wprowadzanej w życie reformy oświaty nawiązał także europarlamentarzysta Waldemar Tomaszewski, mówiąc, że „idzie dla nas czas honoru”. Zapewnił także, że dwóch absolwentów filii, jak i w roku poprzednim, jest gotów przyjąć na staż w Parlamencie Europejskim.

Młodzi ludzie zostali immatrykulowani na pełnoprawnych studentów i otrzymali legitymacje studenckie Fot. archiwum UwB

— Obecność was tu poczytuję jako wyraz wsparcia dla idei, przyświecającej istnieniu wydziału, jego celowości — mówiła prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej UwB prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, życząc studentom, by nie zostawiali wiedzy na uniwersytecie, a zabierali ją ze sobą. Prof. Godlewska-Żyłkiewicz razem z prodziekan filii wileńskiej UwB dr Aliną Grynią wręczyła dyplomy ukończenia studiów 24 studentom, którzy bronili prac licencjackich w II terminie. W imieniu wszystkich absolwentów Romuald Wincel powiedział: „Kończą się studia, a chce się jeszcze!”. Wielu z nich będzie kontynuować naukę w Polsce.

Następnie na scenę zaproszono 15 świeżo upieczonych studentów pierwszego roku, którzy przy rekrutacji wykazali się najwyższą punktacją. Prof. Godlewska-Żyłkiewicz przeczytała list gratulacyjny od rektora UwB prof. Jerzego Nikitorowicza, po czym, po złożeniu uroczystej przysięgi, młodzi ludzie zostali immatrykulowani na pełnoprawnych studentów i otrzymali legitymacje studenckie. Po odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia”, prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz ogłosiła otwarcie roku akademickiego 2011/2012.

Zaraz też odbył się wykład pt. „O inżynierii oprogramowania inaczej”, wygłoszony gościnnie przez prof. Jana Madeya z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystości zakończyła inscenizacja przygotowana przez studentów wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.