Samorząd Rejonu Wileńskiego wygrał w sądzie w sprawie odszkodowania i zasądzenia kosztów procesu

Litewski Naczelny Sąd Administracyjny w dn. 10 października br. wydał orzeczenie w sprawie administracyjnej nr A-525-3230/2011, w którym uznał, iż powództwo spółki „Nekilnojamojo turto sprendimai“ (dalej – Powód) w sprawie odszkodowania w wysokości 1 454 558,92 Lt oraz zasądzenia kosztów procesu od administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (dalej – Administracja) jest nieuzasadniony. Tym samym wniosek Powoda został odrzucony pozostawiając w mocy orzeczenie Litewskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.

Spółka „Nekilnojamojo turto sprendimai“ chciała zasądzić wyrównanie szkody materialnej z tytułu wydatków poniesionych w wyniku odsetek umowy kredytowej oraz opłat bankowych.

Administracja w trakcie całego procesu stała na stanowisku, iż umowę kredytową Powód zawarł na swoje ryzyko w celu rozwoju swej działalności (rozwój nieruchomości) – Administracja nie zobowiązała Powoda do zawarcia takiej umowy, nie jest stroną tej umowy i z tytułu tej umowy wobec Administracji nie mogą powstać żadne zobowiązania. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z takim stanowiskiem Administracji oraz uznał, że Powód nie przedłożył sądowi żadnych dowodów potwierdzających, że umowę kredytową Powód podpisał pod wpływem nieprawomocnych działań Administracji, toteż ustalenie związku przyczynowego pomiędzy możliwymi nieprawomocnymi działaniami Administracji oraz poniesionej szkody wskazanej przez spółkę w ogóle jest pozbawione sensu.

Odwołanie się od orzeczenia Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje. Samorząd Rejonu Wileńskiego pragnie wyrazić swą satysfakcję z powodu słusznego orzeczenia sądu, ponieważ inne zakończenie sprawy pociągnęłoby za sobą wielką szkodę oraz nakłady finansowe nie tylko ze strony samorządu, lecz również wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.