Młodzież a władza: budujący dialog jest konieczny

Współpraca młodzieży i władzy lokalnej przyczyni się do rozwoju dialogu, by życie codzienne przybrało bardziej sprzyjający i atrakcyjny dla młodzieży charakter Fot. archiwum ASRS

Jak pogłębić zaufanie pomiędzy władzą a aktywną młodzieżą, jak rozpocząć sensowny dialog, co zrobić, by obie strony były zadowolone?

Te pytania były podstawą rozpoczętej dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej a liderami rejonowych organizacji młodzieżowych.

Dyskusję-szkolenie moderowali Milisenta Misevičiūtė, główna specjalistka Departamentu Młodzieży oraz lektor szkoleń Vytautas Gaidamavičius. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wykazania potrzeby założenia Rejonowej Rady ds. Młodzieży, omówienia słabych i mocnych stron rejonowej polityki młodzieżowej, rozważenia modelu tej polityki i jego wdrożenia w życie.

Jako mocne strony w rejonowej polityce młodzieżowej zostały wymienione szkoły muzyczne, działalność szkoły sportowej i klubów sportowych, funkcjonowanie na terenie rejonu placówek kulturalnych, wielość zespołów folklorystycznych, ścisła współpraca z partnerami z Polski i możliwość zdobywania doświadczenia, ciągle rozwijana baza rekreacyjna, powstawanie organizacji młodzieżowych i ich działalność. Do słabych stron zaliczono brak środków pieniężnych, wysoki współczynnik bezrobocia wśród młodzieży, brak rozrywek, brak pisma młodzieżowego, szkoleń, liderów, a także nieobsadzony etat koordynatora ds. młodzieży w administracji samorządu.

Następny etap dyskusji przebiegał w grupach, gdzie młodzież wspólnie z przedstawicielami samorządu omówiła realne potrzeby, cele, możliwości oraz generowała idee. Podczas dyskusji ustalono, co należy zrobić pilnie, nie odkładając na potem. Wśród propozycji na pierwsze miejsce wysunął się pomysł założenia „okrągłego stołu”, skupiającego liderów organizacji młodzieżowych, zorganizowanie targów takich organizacji, założenie platformy komunikacyjnej dla młodzieży. Podczas szkoleń kładziono szczególny nacisk na potrzebę aktywności młodzieży rejonowej oraz jej współpracę z administracją samorządu.

Najważniejsze, że dialog jest rozpoczęty. Gesty dobrej woli, aktywność, szlachetne cele ze strony młodych ludzi rejonu oraz chęć współpracy i koordynator ds. młodzieży, który wkrótce zostanie wybrany, ze strony administracji samorządowej powinny przyczynić się do rozwoju dialogu, by życie codzienne w rejonie solecznickim przybrało bardziej sprzyjający i atrakcyjny dla młodzieży charakter.

Beata Pietkiewicz
doradca mera, rzecznik prasowy