Tomasz Snarski o decyzji Komisji Petycji PE

Wczorajsza decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego o kontynuowaniu rozpatrywania złożonej przeze mnie petycji o numerze 358/2011 napawa optymizmem i jest oznaką zainteresowania Parlamentu Europejskiego problemami mniejszości polskiej na Litwie. Można zatem przyjąć, że podstawowy cel mojej petycji został już osiągnięty.

Zarzuty przedstawione przeze mnie wobec państwa litewskiego są bardzo poważne, dotyczą fundamentalnych wartości, którymi kieruje się Unia Europejska, a konkretnie ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Przedstawione w petycji problemy pozostają w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, a zwłaszcza funkcji Parlamentu Europejskiego wobec uzasadnionego zarzutu poważnego naruszenia przez państwo członkowskie nadrzędnych wartości UE.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z wielką uwagą wysłuchali mojego oświadczenia. Warto podkreślić, że sprawą zainteresowali się przedstawiciele innych niż Litwa i Polska państw członkowskich UE. Mimo złożonego ze strony litewskiej wniosku o zamknięcie petycji posłowie zdecydowali o pozostawieniu petycji otwartej, co oznacza, że będzie ona dalej rozpatrywana.

Wczorajsza decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oznacza, iż nie podzielono wniosków z pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej, która dystansowała się od poruszanych w petycji problemów, jednocześnie nie odnosząc się do większości postawionych przeze mnie w petycji zarzutów.  Należy też zauważyć, że opinia Komisji Europejskiej ma wyłącznie znaczenie doradcze, zaś posłowie w zakresie swoich kompetencji podjęli decyzję o dalszym procedowaniu, uznając, że poruszone w petycji problemy są istotne dla całej Unii Europejskiej i nie można ich lekceważyć na forum wspólnotowym.

Będę dalej działał na rzecz nagłośnienia problemu dyskryminacji Polaków na Litwie na forum europejskim. Wierzę, że publiczna, szczera i rzeczowa dyskusja przyczyni się do rozwiązania problemów moich Rodaków, którzy jako obywatele litewscy i europejscy mają pełne prawo do traktowania ich przez władze litewskie z godnością i poszanowaniem ich odrębności kulturowej, a jednocześnie do wsparcia ze strony instytucji unijnych jako obywatele Unii Europejskiej.

Tomasz Snarski