Na posiedzeniu Rady – nowe rozwiązania dla dobra mieszkańców Rejonu Wileńskiego

Radni jednogłośnie zatwierdzili projekty, dotyczące renowacji placówek oświatowych
Radni jednogłośnie zatwierdzili projekty, dotyczące renowacji placówek oświatowych

31 maja br. na posiedzeniu Rady wybrano dyrektorów wielofunkcyjnych centrów kultury w Niemenczynie i Rudominie. Do 28 maja odbywał się konkurs na obsadzenie stanowisk dyrektorów wielofunkcyjnych centrów kultury.

Od 1 czerwca obowiązki dyrektora Centrum Kultury w Niemenczynie będzie wykonywał German Komarowski, a obowiązki dyrektora Rudomińskiego Centrum Kultury będzie pełniła Wioleta Ciereszka.
Radni, uwzględniając życzenia dyrektorów placówek przedszkolnych samorządu Rejonu Wileńskiego i rodziców oraz po uzgodnieniu ze starostami jednogłośnie zatwierdzili projekt „O działalności placówek przedszkolnych w okresie letnim”, oraz pozostawione funkcjonować w okresie letnim placówki przedszkolne, odpowiednio zmniejszając w nich liczbę grup.

Radni zatwierdzili opracowane przez Dział Inwestycji projekty: instalacja kotłowni biopaliwa w Szkole Podstawowej w Duksztach, w Szkole Podstawowej w Jęczmienniszkach, w Szkole Średniej w Ciechanowiszkach i Szkole Średniej im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Projekty te planuje się finansować ze środków Specjalnego Programu Zmian Klimatu. Po zatwierdzeniu tych projektów Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie mogła złożyć wnioski projektowe w ramach środka specjalnego programu „Instalacji kotłów biopaliw w budynkach użyteczności publicznej” i będzie zobowiązana do pokrycia niewłaściwych, ale niezbędnych wydatków projektów, na które złożą się przygotowanie projektu technicznego i nadzór techniczny projektu. Planuje się, że te ostatnie wyniosą około 40 tys. Lt (dla każdego projektu).

Koszty właściwe finansowania (budowa, zakup kotłów itp.) są pokrywane w 100% ze środków Specjalnego Programu Zmian Klimatu. Wnioski będą oceniane w trybie konkursu, a po uzyskaniu finansowania tych projektów Samorząd Rejonu Wileńskiego zainstaluje kotłownie biopaliw w powyższych placówkach oświatowych, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Pozwoli to na zwiększenie efektywności energetycznej.
Teraz Duksztańska Szkoła Podstawowa i Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu są ogrzewane kotłami, opalanymi węglem, Jęczmieniska Szkoła Podstawowa ogrzewa się kotłem elektrycznym i kotłem węglowym, Szkoła Średnia w Ciechanowiszkach ogrzewa się piecami, opalanymi węglem.

To powoduje znaczną emisję CO2 do środowiska i zwiększenie zanieczyszczenia środowiska i wymaga dużych nakładów finansowych. Na posiedzeniu Rady zatwierdzono przygotowane przez Dział Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego projekty uchwał Rady: „Renowacja budynku Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rej. wileńskim” , „Renowacja budynku Szkoły Średniej w Rukojniach w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku Szkoły Średniej im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze w rej. wileńskim” , „Renowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku Szkoły Podstawowej w Szumsku w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku Szkoły Podstawowej w Mościszkach w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku szkoły-przedszkola w Miednikach w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku przedszkola w Mościszkach w rej. wileńskim”, „Renowacja budynku przedszkola w Rukojniach w rej. wileńskim”.

Projekty renowacji planuje się finansować ze Specjalnego Programu Zmian Klimatycznych. Po zatwierdzeniu tych projektów Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie mogła złożyć wnioski o pozyskanie wsparcia w ramach specjalnego programu zmian klimatycznych” Odnowienie (modernizacja) budynków o przeznaczeniu publicznym, zmniejszając koszty zużycia energii” i będzie zobowiązana do pokrycia wydatków projektu nie kwalifikujących się, ale niezbędnych do realizacji projektu, na które złożą się koszty przygotowania projektu technicznego i nadzór techniczny projektu. Na realizację każdego projektu przewiduje się przeznaczyć 20% środków na współfinansowanie działań w ramach projektu. Pozwoli to na zwiększenie możliwości pozyskania finansowania, ponieważ wnioski będą oceniane w trybie konkursu. Szkoły, dla których zwraca się o pomoc, musiały spełnić określone kryteria, a największą ilość punktów podczas oceny wniosku uzyskają wnioski, w których wskazane, iż instytucja oświatowa najwięcej zmniejszy emitowaną ilość CO2.

Po  zgodzie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na zatwierdzenie tych projektów, Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie renowowała Szkołę Średnią im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Szkołę Średnią w Rukojniach, Szkołę Średnią im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Szkołę Podstawową w Kiwiszkach, Szkołę Podstawową w Szumsku, Szkołę Podstawową w Mościszkach, szkołę-przedszkole w Miednikach, przedszkole w Mościszkach, przedszkole w Rukojniach, tym samym przyczyniając się do modernizacji budynków użyteczności publicznej i zmniejszenia kosztów zużycia energii. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz znacznego zmniejszenia kosztów finansowych ogrzewania budynków.
Podczas posiedzenia Rady, dyplomami uznania mera za rozsławiające rejon wileński zwycięstwa sportowe byli nagrodzeni wychowankowie Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego Szarunas Jukna i Adam Mikelewicz oraz trener Szkoły Sportowej rejonu wileńskiego i nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Średniej w Ławaryszkach Eduard Szpakow.