Więcej

  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 44 nowe uchwały

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 44 nowe uchwały
  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 44 nowe uchwały

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 28 czerwca, radni zatwierdzili sprawozdania wykonania budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2012 roku.

  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono sprawozdania budżetu za pierwszy kwartał 2013 r. Sprecyzowany plan wynosi  47,177.7 tys. Lt.  Plan dochodów wykonano w 94,0 proc. Otrzymano 44,370.6 tys. dochodów, w tym: 19,079.2 tys. Lt z podatków, 23686,6 tys. Lt z dotacji, 853, 4 tys. Lt z innych dochodów. Otrzymano 387,1 tys. Lt dochodów ze sprzedaży mienia materialnego oraz 364, 3 tys. Lt z pożyczki na projekty inwestycyjne.  Realizacja wydatków stanowi  45,243.8 tys. Lt, tzn. plan wydatków jest zrealizowany w 95,9 proc.

  Największa część środków budżetu została wykorzystana na program zwiększenia jakości oraz dostępu do kształcenia – 48,5 proc., na program wykluczenia społecznego – 21,8 proc., na program tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia – 9,6 proc., na program zarządzania samorządowego – 8 9 proc., program konkurencyjności gospodarczej – 7,2 proc., program rozwoju kultury, sportu i turystyki – 2,4 proc., program poprawy infrastruktury komunikacji i oświetlenia ulic -1,5 proc.
  Członkowie Rady również podjęli uchwałę, aby zwiększyć dochody budżetu 2013 roku o 20.1 tys. Lt (dwadzieścia tysięcy sto litów), art. ,,Inne dotacje i fundusze z innych szczebli zarządzania”.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, by na nowo przydzielić asygnacje budżetowe Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 2013 r. Niemenczyńskiemu i Rudomińskiemu Centrom Wielofunkcyjnym.
  Na posiedzeniu Rady zostały zatwierdzone tymczasowe przepisy organizacji przetargu na urządzenie miejsc handlu i eksploatacji (świadczenie usług), urządzenie kiosku (pawilonu) oraz projekty umów urządzania i eksploatacji letnich kawiarni, a także został zatwierdzony formularz udziału w konkursie.
  Członkowie Rady zatwierdzili również opis procedury przydzielania Pieniężnego Wsparcia Socjalnego niezamożnym mieszkańcom rejonu wileńskiego.
  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono opis trybu organizowania szkoleń poprawy komunikacji z dziećmi w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Szkolenia poprawy komunikacji rodziców z dziećmi – innowacja w całej Republice. Program szkoleń rodziców opracowało Centrum Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. Do organizacji szkoleń są przygotowani specjaliści Służby Pedagogiczno-psychologicznej Rejonu Wileńskiego, posiadający praktyczne doświadczenia w doradztwie oraz szkoleniu dzieci i rodziców.

  Za organizowane szkolenia muszą zapłacić sami rodzice. Rodzice, którzy mają prawo do otrzymywania lub otrzymują zasiłek socjalny na mocy Ustawy Republiki Litewskiej o Zasiłkach Socjalnych dla Niezamożnych Mieszkańców, koszty udziału w szkoleniach są pokrywane ze środków państwowych. W tym wypadku szkolenia są finansowane rozporządzeniem Ministra Ochrony Społecznej i Pracy z ogólnych asygnacji przydzielonych Ministerstwu Ochrony Społecznej i Pracy.  Według zgłoszonych potrzeb do Wydziału Opieki Społecznej są przelewane środki, z których są opłacane wydatki udziału w szkoleniach rodziców, mających prawo do otrzymania lub otrzymujących świadczenia socjalne.
  Na posiedzeniu Rady zostali ogłoszeni ponownie wybrani na pięcioletnią kadencję lekarze naczelni IP Centralna Rejonu Wileńskiego i Przychodni Niemenczyńskiej. Obowiązki lekarza naczelnego IP Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego będzie pełniła Vida Žvirblienė, IP Przychodnia Niemenczyńska – Olegas Kačanas.

  Radni zatwierdzili przygotowany przez Wydział Inwestycji projekt uchwały Rady w sprawie realizacji projektu „Instalacja kotłowni biopaliwa w Czarnoborskim Szpitalu leczenia podtrzymującego”.
  Projekt ten planuje się finansować ze specjalnego funduszu Programu Zmian Klimatycznych, na których pozyskanie będzie złożony wniosek w ramach specjalnego środka Programu Zmian Klimatycznych „Instalacja kotłowni biopaliw w budynkach użyteczności publicznej” i będzie zobowiązany do pokrycia niewłaściwych kosztów projektu, ale niezbędnych dla realizacji projektu wydatków, na które złożą się koszty przygotowania projektu technicznego i nadzór techniczny projektu.

  Planuje się, że te ostatnie będą sięgały około 40 tys. Lt.  Właściwe koszty finansowania (budowa, zakup kotłów itp.). Pokrywa się w 100% ze środków Specjalnego Programu Zmian Klimatu. Wnioski będą oceniane w drodze przetargu, a po uzyskaniu finansowania dla tego projektu Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego urządzi kotłownię biopaliw w Czarnoborskim Szpitalu leczenia podtrzymującego, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów, powodujących efekt cieplarniany, do środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Pozwoli to na zwiększenie efektywności energetycznej. Teraz Czarnoborski Szpital leczenia podtrzymującego ogrzewany jest kotłem. Opalanym olejem napędowym. To powoduje znaczną emisję CO2 do środowiska i zwiększa zanieczyszczenie środowiska oraz wymaga dużych środków finansowych z powodu nieefektywnego wykorzystania paliwa.

  Członkowie Rady jednogłośnie głosowali za realizację projektu „Utworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Wesołówka i Podbrzezie Gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego”.

  Rada postanowiła przewidzieć w Programie Ulepszenia Infrastruktury Łączności i Oświetlenia Ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2013 roku nie mniej niż 20 proc. środków na projekt „Utworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Wesołówka i Podbrzezie Gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego”, przeznaczyć na wspólne finansowanie, a pozostałe niewykorzystane w 2013 r. środki zaplanować w kosztorysie Programu Ulepszenia Infrastruktury Łączności i Oświetlenia Ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2014 r.

  Radni zatwierdzili przygotowane przez Wydział Gospodarki Terenowej projekty uchwał Rady w sprawie rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Podbrzeziu, Anowilu, Mariampolu, Rukojniach i Skojdziszkach. Projekty te będą finansowane z funduszy Unii Europejskiej wg realizacji priorytetu programu promowania Funduszu Spójności „Środowisko i zrównoważony rozwój”, wdrażania środka VP3-3.1-AM-01-V „Zaopatrzenie w wodę oraz renowacja i rozwój oczyszczania ścieków”.
  Członkowie Rady zaaprobowali Umowę o Współpracy pomiędzy Gminą miasta Niemenczyn i Powiatem Słupskim Województwa Pomorskiego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...