Rada koalicji o sprawach mniejszości narodowych

W poniedziałek, 9 września, odbyło się kolejne posiedzenie rady koalicji rządzącej. Udział w posiedzeniach rady bierze po trzech przedstawicieli każdej z czterech partii rządzących oraz osoby referujące poszczególne pytania omawiane na posiedzeniach.

Posiedzeniom rotacyjnie przewodniczą prezesi partii tworzących koalicję rządzącą, którym przysługuje prawo formowania porządku dziennego posiedzenia rady. Posiedzeniu przewodniczył prezes AWPL Waldemar Tomaszewski.

Członkowie koalicji dyskutowali o scentralizowanym zarządzaniu mieniem państwowym, radach nadzorczych spółek państwowych, omówili kwestię obsadzenia wciąż wakujących stanowisk wiceministrów w poszczególnych resortach.

Waldemar Tomaszewski do agendy dzisiejszych obrad włączył kwestię, która wynika z programu AWPL oraz jest niezwykle istotne dla każdego mieszkańca kraju, mianowicie w sprawie zwiększenia o połowę — z 20 do 30 proc. — ogólnej puli środków przeznaczanych na finansowanie dróg lokalnych. Kolejne zagadnienia, nad którymi dzisiaj się pochylili członkowie rady koalicyjnej, są bardzo ważne z punktu widzenia mniejszości narodowych: przedstawiciele partii rządzących omawiali kwestię dotyczącą projektu Ustawy o Mniejszościach Narodowych oraz dyskutowali na temat problemów systemu finansowania oświaty.

Zasadniczo — w większym lub mniejszym stopniu — partiom rządzącym udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wszystkich pytań poniedziałkowych obrad. Uzgodniono, że już od nowego roku finansowanie przeznaczane na drogi lokalne zostanie zwiększone do 25 proc., zaś od roku 2015 — do 30proc. Członkowie koalicji rządzącej postanowili, że przewodniczący frakcji sejmowych skoordynują powołanie zarządu tworzącej się spółki scentralizowanego zarządzania mieniem państwowym, uzgodnili również, że kwestię doskonalenia systemu finansowania oświaty, w tym oświaty mniejszości narodowych, szerzej rozpatrzą na następnym posiedzeniu rady. Dzisiaj zapadła też decyzja o tym, że Komitet Strategiczny Rządu zatwierdzi projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, który w dalszej kolejności zostanie skierowany do Sejmu.

L24.lt