Odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

25 października odbywało się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, podczas którego był przeanalizowany szereg pytań.

Każdego roku samorząd powinien zatwierdzić wielkości stałych stawek podatku dochodowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym, minimalna stawka podatku dochodowego dla działalności na terytorium RL wzrosła o 270 Lt, t. j. od 1530 Lt do 1800 Lt. Nadmierne podatki niweczą indywidualne inicjatywy i przedsiębiorczość, pogłębiając recesję gospodarczą i społeczną. Biorąc pod uwagę owe dane, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła nie zwiększać stawek podatku dochodowego, obowiązujących podczas zakupu licencji biznesowych na działalność w 2014 roku na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego (od 240 do 420 Lt na rok).

Radni jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały rady w sprawie regularnego dowożenia uczniów szkół na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego autobusami szkolnymi, pociągami pasażerskimi i zatwierdzenia regulaminu zwrotu kosztów podróży. Uchwała Rady proponuje poszerzyć grupy uczniów, którym w rejonie z budżetu samorządu będą kompensowane koszty dojazdu do 40 km do szkoły i z powrotem, również w tych przypadkach, kiedy uczniowie jadą ze szkół miejskich do szkół rejonowych, niekoniecznie do najbliższej szkoły, jeśli umowa o nauce została podpisana przed zmianą ustawy i zatwierdzeniem tego trybu, jeśli rodzina postanowiła zmienić miejsce zamieszkania, ale nie chce zmienić zwyczajnego otoczenia ucznia i zmieniać szkoły.

Radni jednogłośnie głosowali za przekazaniem majątku szkołom podstawowym r. wileńskiego: Bezdańskiej „Saulėtekio”, Pakieńskiej Czesława Miłosza, Rakańskiej, Rzeszańskiej, Suderwiańskiej Mariana Zdziechowskiego i Wesołówskiej. Obecnie majątek, należący na zasadzie własności, którym dysponują i z którego korzystają szkoły jest na ewidencji bilansu Wydziału Oświaty. Zgodnie z Ustawą Republiki Litewskiej „O zarządzaniu, wykorzystywaniu i dysponowaniu majątkiem państwowym i samorządowym” oraz uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-17 z dn. 2009-02-27 „O zatwierdzeniu opisu trybu zarządzania, wykorzystywania i dysponowania majątkiem Samorządu Rejonu Wileńskiego”, majątek uchwałą rady prawem zaufania ma być przekazany do szkół i być na ewidencji ich bilansu.

Radni zatwierdzili projekt uchwały w sprawie specjalnego planu gospodarstwa ciepłowniczego i działań w rozwoju energii odnawialnej Samorządu rejonu wileńskiego. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest pierwszy w powiecie wileńskim, który opracował nie tylko specjalny plan gospodarki ciepłowniczej rejonu wileńskiego, ale również plan rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przygotowanie planu specjalnego gospodarki ciepłowniczej zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Samorządu Rejonu Wileńskiego (15%). Z odnowionym planem specjalnym ciepłowniczej gospodarki rejonu wileńskiego można zapoznać się na stronie internetowej www.vrsa.lt / teritorijų planavimas/ specialieji planai.

Podczas posiedzenia Rady została zatwierdzona uchwała Rady w sprawie ustalenia komponentów ceny bazowej ciepła ZSA „Etalga”. Zgodnie z metodyką ustalania cen ciepła, zatwierdzoną postanowieniem Państwowej Komisji ds. Cen i Kontroli Energetyki nr 03-96 z dn. 8 lipca 2009 r. komponenty ceny są obliczane corocznie. Podstawowy składnik ceny ciepła, w oparciu o metodykę ustalania cen ciepła został zmieniony, uwzględniając współczynnik korekty inflacyjnej. Stały składnik z powodu inflacji zwiększa się o 0,01 centów/kWh, zmienny składnik pozostaje bez zmian.

Kończąc posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, mer złożyła życzenia czasowo pełniącej obowiązki kierownika Wydziału Stosunków Zagranicznych i Informacji Dorocie Lewko, nowo wybranej na przewodniczącą Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego, której życzyła sukcesu w czasie przewodniczenia i podejmowania ważnych decyzji.