W Awiżeniach przyśpieszają się prace zakładania sieci wodociągowychikanalizacyjnych

Jakość wody pitneji jej dostawa mieszkańcom, odpowiedniezbieraniei oczyszczanieściekówkomunalnychważnymi czynnikami, które określająrozwój rejonu wileńskiego, poprawiają dobrobyt rejonu i warunki higienymieszkańców orazrozwiązują problemy ochrony środowiska wrejonie. Dlatego samorząd rejonu wileńskiego i ZSA „Nemėžiokomunalininkas” przeznaczają dużą uwagę na scentralizowany system zaopatrzeniaw wodę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych wrejonie wileńskim. W Niemieżu, Skojdziszkach, Niemenczynie, Czarnym Borze, Kowalczukach, Rudominie prace zakładania siecisą w pełnizakończone, więc miejscowi mieszkańcymogą z powodzeniemkorzystać znowych sieciwodociągowych ikanalizacyjnych.

W Wołczunach wykonawca jesienią 2013 roku zakończył zakładanie nowych scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Po zmianach w aktach prawnych zakończenia procedur budowlanych, wykonawca koryguje odpowiednią dokumentację dla komisji o sfinalizowaniu prac budowlanych. Członkowie komisji sprawdzą zgodność z projektem budowy, sprawdzą wszystkie dokumenty przedłożone Komisji i według tego określą, czy są spełnione wszystkie wymagania budowli. Planuje się, że akt ukończenia budynku zostanie podpisany wiosną 2014 roku.

Pozostałe prace zostaną zakończone jesienią

Rozwój sieci wodociągowych w Awiżeniach jest ​​przewidziany poprzez połączenie w pierścień nowych i istniejących sieci. Rozbudowa systemu zbierania ścieków jest realizowana poprzez instalowanie nowych sieci w tej miejscowości, ścieki odprowadzane są do sieci miasta Wilna poprzez instalację nowych magistrali ścieków kanalizacyjnych z Awiżeń do Tarandy. Wykonawca ABF „VITI” nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Awiżeniach położył na ul. Durpių, Riešutų, Šaltinio, Pavasario, Gėlių, Saulės, Kaštonų, Tujų, Sodų, Ąžuolo, Sudervės, Rožių i Naujoji; również w Tarandzie (na ul. Gailašių, Kelpių i Kelpių/ Benykštaičių). Zostało położone około 4 km nowych wodociągów, a sieci kanalizacyjnych – około 11 km. Wykonawca do jesieni 2013 roku był zobowiązany do rekonstrukcji istniejącej linii ścieków bytowych na ul. Sudervės, ale prace renowacji sieci nie zostały ukończone, ponieważ dla części prac renowacyjnych przygotowano korektę projektu technicznego istniejących stoków z powodu niewłaściwych wymagań technicznych regulaminu. Nieukończone prace remontowe nie pozwalają w Awiżeniach zakończyć wszystkich prac zakładania sieci.

Na wykonanie prac budowlanych jest przydzielone wsparcie wg środka nr VP3-3.1-AM-01-V „Remont i rozbudowa systemów dostawy wody i oczyszczania ścieków” 3 priorytetu działania „ Otoczenie i harmonijny rozwój” promowania spójności wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej dla Litwy w latach 2007 – 2013.

Do wiadomości mieszkańców Awiżeń

Dyrektor ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktor Tankielun, w celu przedstawienia mieszkańcom Awiżeń możliwości podłączenia się do sieci centralnego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, zaprasza mieszkańców ulic Durpių, Riešutų, Šaltinio, Pavasario, Gėlių, Saulės, Kaštonų, Tujų, Sodų, Ąžuolo, Sudervės, Rožių i Naujoji w Awiżeniach 3 kwietnia 2014 roku o godz. 18 przyjść na spotkanie, które odbędzie się auli Gimnazjum w Awiżeniach pod adresem ul. Sudervės 8.