Na posiedzeniu Rady mer rejonu wileńskiego przedstawiła roczne sprawozdanie działalności

Mer Maria Rekść złożyła obszerne sprawozdanie za rok 2013
Mer Maria Rekść złożyła obszerne sprawozdanie za rok 2013

Na posiedzeniu Rady, które odbyło się 28 marca, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2013.

Mer zapoznała wszystkich zebranych z pracą Rady, poinformowała, ile było przyjętych uchwał w 2013 roku, przedstawiła szczegółową informację na temat projektów realizowanych obecnie i zamierzonych realizować w przyszłości, ich korzyści dla mieszkańców samorządu, mówiła o przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej, omówiła dziedziny edukacji, kultury i sportu.
1 stycznia 2014 roku rozpoczął działalność rejestr aktów prawnych (RAP), w którym zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej rejestruje się i publikuje się akty prawne jako dokumenty, podpisane podpisem elektronicznym. RAP jest uważany za oficjalną publikację aktu prawnego. Radni zatwierdzili tryb podpisywania podpisem elektronicznym normatywnych aktów prawnych samorządu rejonu wileńskiego, rozporządzeń mera Samorządu.

Podczas posiedzenia zdecydowano wziąć długoterminową pożyczkę 9.779,0 tys. Lt z banku, który zaproponuje najbardziej sprzyjające warunki. Fundusze pożyczki należy wykorzystywać na finansowanie projektów inwestycyjnych. Samorząd, który zaciągnął kredyt, musi mieć możliwość w odpowiednim terminie rozliczyć się z wykonawcami za realizowane projekty inwestycyjne.
Na posiedzeniu Rady zatwierdzono projekt planu usług społecznych 2014 r., przygotowany przez Wydział Opieki Społecznej. W 2014 r. swoją działalność w dziedzinie usług społecznych nadal będzie kontynuowało Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego, dom opieki społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Społeczności Czarnoborskiej, dom samodzielnego życia „Pod jednym dachem”; pomocy w domu będą udzielali pracownicy doglądu, Wydziału Opieki Społecznej oraz Ochrony Praw Dziecka opieka. Będą kontynuowane prace nad założeniem Domu opieki dzieci w gminie Dukszty.

Lekarz naczelny rejonu wileńskiego V. Žvirblienė przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za r. 2013 oraz sprawozdania z działalności w 2013 roku IP „Przychodnia centralna rejonu wileńskiego” (PCRW), które były przyjęte większością głosów członków Rady. W sprawozdaniu działalności PCRW nie zauważono żadnych znaczących niezgodności w danych finansowych, zawartych w sprawozdaniu finansowym za r. 2013.
Na posiedzenie Rady postanowiono częściowo zmienić plan zakładania, reorganizacji, likwidacji, przekształcania i zmian strukturalnych w szkołach ogólnokształcących rej. wileńskiego w latach 2012-2015. W gimnazjach, szkołach średnich, podstawowych i początkowych zmniejsza się liczba uczniów, zwalniają się pomieszczenia. Instytucje kształcenia przedszkolnego nie mogą pomieścić wszystkich chętnych uczęszczania do grup przedszkolnych i żłobków, czasami tworzą się kolejki. Postanowiono do 1 września 2015 roku przekształcić strukturę wewnętrzną szkół średnich w Ciechanowiszkach i Sużanach rej. wileńskiego, zmieniając typ szkół – ze średnich na podstawowe . W 2014-2015 r. szk. postanowiono nie kompletować klas XI. W razie potrzeby i możliwości należy stworzyć możliwość zakładania grup przedszkolnych.

Został zatwierdzony projekt uchwały „W sprawie przekształcenia i zmian strukturalnych niektórych instytucji oświatowych rej. wileńskiego”, którego celem jest stworzenie warunków osiągania wyższej jakości kształcenia i zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków na edukację. Do 31 sierpnia b. r. zostanie zreorganizowana szkoła początkowa w Mariampolu, poprzez dołączenie jej do gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie i nadanie jej nazwy Mariampolskiego działu nauczania początkowego gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz zlikwidowany Orzełówski wydział edukacji podstawowej gimnazjum Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

Radni zaaprobowali założenie grup dzieci w wieku przedszkolnym w gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w szkołach średnich Św. Jana Bosko w Egliszkach, św. Urszuli Leduchowskiej w Czarnym Borze, oraz szkole podstawowej w Rzeszy od 1 września 2014 roku. Nowo utworzone grupy dzieci w wieku przedszkolnym udostępnią edukację przedszkolną dla wszystkich dzieci. Ogółem planuje się utworzyć pięć grup przedszkolnych.
Wydział Oświaty przedstawił projekt, który ustanawia czas przyjęć w szkołach ogólnokształcących, ilość klas i średnią liczbę uczniów w klasach według realizowanych programów edukacji ogólnej, liczbę grup przedszkolnych i średnią liczbę dzieci w grupach w roku szkolnym 2014-2015.