Są przyjmowane podania na wymianę dachów azbestowych

Od 17 marca bieżącego roku rozpoczęło się zbieranie podań według środka „Odnowa i rozwój wsi”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Litwy na lata 2007-2013 „Wymiana pokrycia dachów z azbestu”. Pracownicy Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (NAP) będą przyjmować wnioski do 2 maja 2014 roku.

Według działania „Wymiana pokrycia dachów z azbestu” jest wspierana wymiana azbestowych pokryć dachowych wszystkich domów mieszkalnych, należących do osób prywatnych na obszarach wiejskich. Wsparcie PROW będzie mogło być przydzielone na projekty na obszarach wiejskich, tzn. we wsi, miasteczku, liczącym nie więcej niż 6000 mieszkańców, a wnioskodawca musi być mieszkańcem wsi, który co najmniej pięć lat (nieprzerwanie) do chwili podania wniosku deklaruje stałe miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim.

Wsparcie projektu nie jest udzielane, jeśli miejsce jego realizacji – centrum Samorządu lub wspólnota ogrodowa. Wnioskodawca musi również zapewnić, że inwestycja będzie wykorzystana na budynek mieszkalny, w którym teraz deklaruje miejsce zamieszkania.

Chcący wymienić dachy mieszkańcy wsi nie krócej niż w ciągu dwu ostatnich lat (nieprzerwanie) do chwili podania wniosku na obszarze wiejskim muszą prowadzić działalność profesjonalną i (lub) gospodarczą. Wymóg ten nie będzie stosowany, jeżeli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny i (lub) otrzymuje emeryturę ze względu na wiek lub emeryturę państwową, bądź jemu jest ustalony poziom zdolności do pracy 0-55 proc.

W 2014 roku maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 6000 litów. Z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa finansuje się tylko 50 proc. poniesionych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Do kosztów, które mogą być kompensowane, są zaliczane materiały wymiany dachu (pokrycia dachowego), materiały budowlane, niezbędne do wymiany pokrycia dachowego, koszty nabycia, transportowania odpadów azbestowych na składowisko oraz kupno świadczenia usług i unieszkodliwiania, koszty reklamy. Należy zauważyć, że roboty budowlane, jak również konstrukcje podtrzymujące dach, ocieplenia dachu, lub materiały warstwy termoizolacyjnej nie będą zwracane.

Wszystkie zakupy, za które mieszkańcy oczekują wsparcia, muszą być nowe i nieużywane. Oprócz tego, wnioskodawcy, wymieniający dachy azbestowe, rozliczeń z dostawcami muszą dokonywać wyłącznie przez instytucje finansowe.

Zatwierdzone projekty muszą być ukończone w terminie 12 miesięcy od dnia o przyznaniu wsparcia, a wsparcie będzie wypłacane metodą zwrotu kosztów. Oznacza to, że beneficjent będzie musiał rozpocząć projekt na własny koszt, a następnie, przedstawiwszy dokumentację uzasadniającą poniesione i opłacone koszty, będzie musiał deklarować w podaniach o płatności, na których podstawie zostanie wypłacone wsparcie.

Beneficjent może złożyć maksymalnie dwa wnioski o płatność. Należy zwrócić uwagę, że nie mogą być rozbite na dwa wnioski o płatność koszty zakupu materiałów wymiany dachu.

Zbieranie podań i konsultacja na temat składania wniosków będą prowadzone również w Samorządzie rejonu wileńskiego. Osoba kontaktowa: st. Specjalista Wydziału Budownictwa Wojciech Aszkiełowicz, gab. 505, tel. 852796037, kom. 862059929.