Więcej

  Podczas posiedzenia Rady został uhonorowany wicemer rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Jan Gabriel Mincewicz otrzymał Nagrodę Sejmu za rozsławianie Litwy na świecie
  Jan Gabriel Mincewicz otrzymał Nagrodę Sejmu za rozsławianie Litwy na świecie

  W dniu 20 listopada odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, do którego porządku obrad było wciągnięte aż 99 kwestii, aktualnych dla społeczeństwa.

  Posiedzenie rozpoczęło się od radosnej wiadomości przewodniczącej mer Marii Rekść i pozdrowienia wicemera Jana Gabriela Mincewicza, który otrzymał krzyż Orderu Komandorskiego za współpracę polsko-litewską w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury.
  Przybyły wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz w imieniu Zarządu Sejmu i przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė wręczył Janowi Gabrielowi Mincewiczowi najwyższą Nagrodę Sejmu Litwy za zasługi wobec Republiki Litewskiej oraz wkład do przywrócenia niepodległości państwa, a także za wzmocnienie parlamentaryzmu na Litwie i na rzecz dobra społecznego.
  Kierownik Wydziału Planowania Budżetu Danutė Šidlauskienė przedstawiła członkom Rady sprawozdanie z wykonania budżetu za 9 miesięcy, w którym są wskazane dochody i wydatki budżetu. Rada postanowiła również zwiększyć dochody budżetu 2015 r. o 178 810, 00 euro, z czego większość przeznaczając na finansowanie koszyka ucznia i przedzielenie środków, które utraciły przeznaczenie.

  Od teraz mieszkańcy rejonu wileńskiego, wynajmujący mieszkania od osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem Samorządu) będą mogli ubiegać się o wsparcie za wynajem mieszkań lub wykupienie części opłat rekompensaty. Składać wnioski o rekompensatę będą mogły osoby, które są uprawnione do wynajmu mieszkań socjalnych zgodnie z kryteriami, wymienionymi w Ustawie o wsparciu za kupowanie lub wynajem mieszkania. Więcej informacji na temat wysokości i można znaleźć w trybie wypłacania części rekompensat lub zaliczeń za wynajem mieszkań oraz zwrotu przepłaconych rekompensat.
  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono również tryb wynajmu mieszkań Samorządu Rejonu Wileńskiego i mieszkań socjalnych.
  Omówiono szereg zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Rada jednogłośnie zatwierdziła nowe stałe stawki podatkowe i ulgi, stosowane przy zakupie licencji przedsiębiorczości w 2016 r. Działający w Samorządzie Fundusz Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odpowiedzialny za tworzenie przedsiębiorczości i promowanie przedsiębiorczości mieszkańców w rejonie wileńskim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, zmienia skład komisji: zamiast głównej specjalistki Wydziału Inwestycji Eliny Dowgierd wciągnięto doradczynię mer Samorządu Aleksandrę Černiauskienė. Więcej informacji o Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw można znaleźć na stronie internetowej w rubryce Przedsiębiorcy.
  Rejon wileński dba nie tylko o promowanie przedsiębiorczości, ale stwarza ludziom korzystne warunki do nauki i zdobywania nowych kwalifikacji. Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono plan edukacji nieformalnej i ustawicznego kształcenia dorosłych na lata 2015-2016. Edukacja nieformalna dorosłych stwarza osobie możliwości do nauki przez całe życie, zdobywania dodatkowych lub doskonalenia posiadanych kwalifikacji. Na realizację tego planu z budżetu Samorządu Rejonu wileńskiego planuje się przydzielić 3300 euro z funduszy strukturalnych UE i innych projektów oraz 10 000 euro z innych projektów, z innych źródeł – 23 500 euro.

  Uchwałą Rady zarówno ZSA „Nemėžio komunalininkas”, jak i ZSA „Nemenčinės komunalininkas” będą prowadziły działalność zaopatrzenia w wodę pitną i w zakresie gospodarki odpadami w gminach, które eksploatują sieci inżynieryjne gospodarki wodnej.
  Podczas posiedzenia Rady przedstawicielka IP „Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego” zaproponowała zatwierdzić umowę o współpracy z Samorządem Miastem Wilna o nadzorowaniu zdrowia publicznego w rejonie wileńskim. Do jej realizacji zobowiąże się Biuro Zdrowia Publicznego m. Wilna. Oczekuje się, że to będzie zachęcało do korzystania z programów profilaktycznych i pomoże zwrócić uwagę na największe problemy zdrowotne w rejonie wileńskim.
  Podczas posiedzenia zatwierdzono strefy, gdzie nie wolno odbywać loty samolotami bezzałogowymi, zwanymi również dronami. Odbywać loty dronami zabrania się na obszarze paska o szerokości 1 kilometra od granicy państwowej Litwy na teren Samorządu rejonu wileńskiego i w promieniu1 kilometra sztabu dowodzenia w miasteczku Mickuny rejonu wileńskiego, a także strażnicy w Kienie gminy Kowalczuki, strażnicy w Ławaryszkach gminy Ławaryszki, strażnicy w Padwarańcach gminy Miedniki. Korzystanie z samolotów bezzałogowych już ograniczyły samorządy rejonów kowieńskiego, janiskiego, olickiego, kiejdańskiego. Te kroki zostały podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców.
  Mający niemałe doświadczenie współpracy i ponad 40 partnerów zagranicznych Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisze kolejną umowę o współpracy z Radą Deputowanych rejonu wołożyńskiego (Republika Białorusi). Współpraca ta powinna obejmować dziedziny nauki, kultury, sportu, historii i edukacji. Inicjatorem tej umowy jest Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, które dąży do poznania kraju rodzinnego Ferdynanda Ruszczyca, patrona gimnazjum i opracowania wspólnych działań z placówkami oświatowymi Białorusi. Niniejszą umowę planuje się podpisać w dniu 10 grudnia w rejonie wołożyńskim.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...