Od 1 stycznia nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców rejonu

Samorząd Rejonu Wileńskiego, w celu pomocy niemającym pracy mieszkańcom rejonu wileńskiego w integracji do rynku pracy i w zarabianiu niezbędnych środków na życie, w odnowieniu umiejętności zawodowych osób bezrobotnych i zwiększeniu szans bezrobotnych na znalezienie stałej pracy na posiedzeniu Rady 20 grudnia 2017 r. zatwierdził Program zwiększenia zatrudnienia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w r.2018, który zastąpi poprzedni Program robót publicznych.

Głównym celem Programu zwiększenia zatrudnienia, który wszedł w życie od 1 stycznia 2018 r., jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców rejonu wileńskiego, zapewnienie osobom socjalnie odizolowanym integracji ze społeczeństwem. W nowo zatwierdzonym programie zwiększenia zatrudnienia mogą uczestniczyć grupy docelowe, tj. osoby, które zgodnie z art. 48 Ustawy o Pracy Republiki Litewskiej, są starsze niż w wieku 40 lat, odbiorcy wsparcia społecznego, kobiety w ciąży, matki dzieci (matki przybrane) lub rodzice (rodzice przybrani), opiekunowie, patronowie i osoby, rzeczywiście wychowujące dzieci (dzieci adoptowane) do 8 roku życia lub dzieci niepełnosprawne (dzieci adoptowane) poniżej 18 roku życia, osoby sprawujące nadzór nad chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny oraz osoby, które wróciły z miejsc pozbawienia wolności.

W Programie zwiększenia zatrudnienia przewidziano zapewnienie prac niestałego charakteru: prace porządkowania terytorium (zbieranie śmieci, koszenie, usuwanie śniegu, doglądanie przystanków autobusowych, kwietników, porządkowanie skrajów lasu, miejsc handlu publicznego), pomocnicze niewymagające kwalifikacji prace budowlane i remontowe na obiektach użyteczności publicznej, w przedsiębiorstwach publicznych, instytucjach i organizacjach dziedzictwa historycznego i kulturowego, na cmentarzach, w parkach, prace pomocnicze na innych obiektach chronionych i mających długotrwałą wartość, prace oczyszczania rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, prace doglądu plaż, wybrzeży, prace pomocnicze o charakterze tymczasowym w zakresie usług społecznych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych.

Praca tymczasowe w celu zatrudnienia bezrobotnych będą organizowane w instytucjach budżetowych, instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach samorządowych, zamkniętych spółkach akcyjnych, kontrolowanych przez Samorząd.

Program jest finansowany ze specjalnych dotacji docelowych z budżetu Republiki Litewskiej w budżecie Samorządu. Organizację realizacji Programu zwiększenia zatrudnienia oraz i przydzielenia funduszy będzie sprawowała Administracja Samorządu.

Oczekuje się, że dzięki realizacji tego programu nie tylko zmniejszy się liczba bezrobotnych, ale osoby bezrobotne będą mogły łatwiej zintegrować się na rynku pracy i znaleźć stałą pracę.