Samorząd Rejonu Wileńskiego przyjął uchwałę o zapewnieniu społecznego dobrobytu dzieci

Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie rozwijał standardy opieki, które zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju dziecka. Fot. vrsa.lt

W celu zapewnienia właściwego procesu opieki Samorząd Rejonu Wileńskiego 20 lutego 2018 r. na posiedzeniu Rady podjął decyzję w sprawie działalności ośrodków opieki i nadzoru nad dyżurnym opiekunem dziecka. Podstawowym celem uchwały – zapewnienie zgodnego środowiska i warunków życia każdemu (i niepełnosprawnemu) dziecku do dorastania w rodzinie biologicznej, a dzieciom pozostałym bez opieki rodzicielskiej – w rodzinach opiekunów, rodzinach adopcyjnych.

Podstawowe zadanie działalności ośrodków opieki – zapewnienie, ażeby dyżurnym opiekunom, opiekunom krewnym, rodzicom bądź osobom adopcyjnym była dostępna i świadczona pomoc konsultacyjna, psychospołeczna, prawna oraz inne wsparcie w celu właściwego kształcenia, wychowania dziecka, dziecka adoptowanego w środowisku w zbliżonym do środowiska rodzinnego.

Funkcje ośrodków opiekuńczych będą realizowane przez Ośrodek Dobrobytu Rodziny i Dziecka oraz Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego. Ośrodki opieki staną się nie tylko podstawowym miejscem, w którym będą konsultowane osoby, które chcą się opiekować, przyjąć do rodziny lub stać się opiekunami dyżurnymi, ale będą również propagatorami i oceniającymi proces opieki. Tu będzie również prowadzone poradnictwo psychologiczne, społeczne i in., które będzie kluczowym narzędziem w procesie integracji opieki nad dziećmi.

Aby właściwie zorganizować proces opieki, w ośrodkach będzie intensywnie wdrażany program szkoleń i doradztwa rodziców adopcyjnych (dalej SDRA). Program SDRA charakteryzuje się spójnym i ustandaryzowanym systemem, wybiera, ocenia i przygotowuje rodziny do opieki. Głównym celem realizowanego programu jest stałe świadczenie pomocy i współpraca.

W celu pomyślnej integracji pozostających pod opieką dzieci do rodzin Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie rozwijał standardy opieki, które zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju dziecka. Główne narzędzia zostaną przeznaczone pełnemu rozwojowi fizycznemu, emocjonalnemu, umysłowemu, duchowemu i społecznemu dziecka. W celu zapewnienia właściwej jakości życia pozostających pod opieką dzieci, Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie rozwijał współpracę ośrodków opieki ze społecznością, gminami, ośrodkami publicznymi i innymi organizacjami pomocy społecznej. Samorząd zapewni dostępność usług świadczonych przez ośrodki opiekuńcze i, jeśli to konieczne, założy więcej ośrodków opieki, które będą prowadzić właściwe upowszechnianie opieki nad dziećmi lub adopcję.