Przedstawiono sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej rejonu wileńskiego za 2017 rok

Kierownicy zakładów opieki społecznej na posiedzeniu Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych rejonu wileńskiego Fot. vrsa.lt

23 marca podczas posiedzenia Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych rejonu wileńskiego przedstawiono sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej za 2017 r., a także zostały omówione i zaakcentowane najważniejsze prace ubiegłego roku oraz plany na przyszłość w dziedzinie świadczenia usług społecznych.

Uczestniczącym w przedstawieniu sprawozdań radnym Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i członkom Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych, przedstawicielom Administracji samorządu były przedstawione sprawozdania z działalności za 2017 r. Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Centrum Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Społecznych Wspólnoty w Czarnym Borze, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego.
Przedstawiając sprawozdania z działalności, organizacje społeczne rejonu akcentowały potrzebę usług społecznych, psychologicznych, a także usług zwalczania kryzysów w rejonie oraz efektywności świadczonych usług, które najbardziej odczuwają i doceniają mieszkańcy rejonu. Podczas przedstawiania sprawozdań opowiedziano również o pracach zrealizowanych w 2017 roku, rozpoczętym świadczeniu nowych usług, organizowanych imprezach, inicjatywach i akcjach.

Dla dzieci niepełnosprawnych i (lub) starszych osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które od stycznia 2017 roku zadeklarowały swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim, rozpoczęto świadczenie usług społecznych dziennej opieki w domu (wsparcie integralne), finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu.
Centrum Dobrobytu i Rodziny w Giejsiszkach w 2017 roku rozpoczęło świadczenie profesjonalnych usług socjalnych dla dzieci skrzywdzonych przez los, aby chronić dzieci, zachować ich rodziny, bezpieczne środowisko, aby zapewnić świadczenie pomocy na czas oraz zagwarantować bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
Położone we wsi Kowalczuki Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, przedstawiając sprawozdanie z działalności w 2017 r. zaznaczyło, że w 2017 roku nabyło osobny dom i utworzyło wspólnotowy dom opieki nad dziećmi, który zarówno w celu tymczasowej, jak i stałej opieki może pomieścić 6 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Według dyrektorów instytucji społecznych stale poszukuje się możliwości i sposobów, jak wciągnąć jak największą liczbę przedstawicieli wspólnot w trwający proces świadczenia usług socjalnych, aktywnie zaprasza się wolontariuszy do świadczenia pomocy społecznej dla tych mieszkańców rejonu, którzy jej potrzebują najbardziej.
Przedstawiając sprawozdania z działalności, przedstawiciele instytucji społecznych wspomnieli także o wyzwaniach związanych z organizacją pracy, takich jak wysoka rotacja pracowników i niedobór wykwalifikowanych pracowników.
Podsumowując podstawowe spostrzeżenia sprawozdania, Członkowie Komitetu Zdrowia i Spraw Społecznych zachęcali do kontynuowania zapewnienia dostępności i ciągłości wsparcia społecznego w rejonie i podziękowali kierownikom instytucji społecznych za wyczerpujące sprawozdania z działalności, które będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia opieki społecznej mieszkańcom rejonu wileńskiego w przyszłości.
Przedstawione sprawozdania z działalności kierowników zakładów opieki społecznej zostaną przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbędzie się 30 marca.