Ku uwadze rodziców (opiekunów) – zatwierdzono nową redakcję opisu przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego

Zatwierdzone nowe zmiany zapewniają bardziej efektywny i bardziej przejrzysty proces przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Foto. vrsa.lt

25 kwietnia b.r. na posiedzeniu Rady zatwierdzono nową redakcję opisu przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, która precyzuje warunki przyjęcia dzieci, mieszkających na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego do instytucji edukacyjnych, zapewniających edukację wczesną i przedszkolną.

Zatwierdzone nowe zmiany opisu procedury zapewniają wyraźniejszy, bardziej efektywny i bardziej przejrzysty proces przyjęcia dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Do których grupy edukacji mogą być przyjęte dzieci?
Do zapewniających wczesną edukację instytucji edukacyjnych, w których działają grupy żłobkowe, dzieci są przyjmowane od 1,5 roku. W instytucjach, w których nie ma grup żłobkowych – od 3 do 5 (6) lat. Do grup przedszkolnych, które pomagają dziecku w dorastaniu do szkoły, są przyjmowane dzieci, którym w danym roku kalendarzowym spełnia się 6 lat. Zgodnie z poprawką do artykułu 8 Ustawy o Edukacji Republiki Litewskiej nr I-1489 rodzice mają prawo do własnej decyzji, w wieku 5 czy 6 lat dziecko będzie uczęszczało do grupy przedszkolnej. Odpowiednio edukację początkową dziecko rozpocznie w wieku 6 lub 7 lat. Jeżeli w placówce oświatowej nie są tworzone grupy z dzieci urodzonych w tym samym roku kalendarzowym, są tworzone grupy dzieci mieszane wiekowo.
Ogólna procedura przyjmowania i składania wniosków przez rodziców (opiekunów)
Dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej w placówkach oświatowych są przyjmowane na wniosek rodziców (opiekunów), po przedstawieniu dla dyrektora placówki oświatowej zaświadczenia potwierdzającego akt urodzenia oraz zaświadczenia o zadeklarowanym miejscu zamieszkania. Zwracamy uwagę na to, że do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej w placówkach oświatowych są przyjmowane dzieci, mieszkające w konkretnej gminie, na której terytorium znajduje się instytucja wczesnej edukacji, a jeśli takiej nie ma – w innej gminie. Pierwszeństwo mają dzieci, których jeden rodzic (opiekun) co najmniej 2 lata ma zadeklarowane miejsce zamieszkania dziecka w rejonie wileńskim.
Rodzice (opiekunowie) każdego roku kalendarzowego do 15 maja powinni potwierdzić wcześniej złożony wniosek o uczęszczaniu do instytucji edukacyjnej. Można to zrobić w dowolnej formie – przyjść do instytucji edukacyjnej, zadzwonić lub napisać e-mail. Podkreślamy, że potwierdzenie jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie dziecko zostanie usunięte z listy po powiadomieniu rodziców (opiekunów) pocztą elektroniczną lub pisemnie.
Przypominamy również, że każda nowa prośba o przyjęcie dziecka do innej grupy lub o zmianie instytucji powoduje anulowanie poprzedniej.
Wszystkie grupy dzieci są kompletowane do 31 maja. Od 1 czerwca podania rodziców będą przyjmowane już na następny rok, ale jeśli w placówce oświatowej są wolne miejsca, przyjęcie do grup edukacji przedszkolnej odbywa się przez cały rok.
Informowanie rodziców
Podania rodziców (opiekunów) są rejestrowane w obecności rodziców w instytucji edukacyjnej, w dzienniku rejestracji podań rodziców o przyjęciu dzieci do grup edukacji wczesnej i przedszkolnej na podstawie daty złożenia wniosku. Po zarejestrowaniu wniosku rodziców w dzienniku rejestracyjnym, rodzice (opiekunowie) w sposób wygodny dla nich – ustnie lub na piśmie są informowani, jaki numer jest nadany ich dziecku na liście przyjęć. Rodzice (opiekunowie) na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do instytucji edukacyjnej zostaną poinformowani przez e-mail wskazany w ich wniosku i na tablicy ogłoszeń instytucji, gdzie informacje zostaną zamieszczone do 15 czerwca.
Informacja o wolnych miejscach w grupach edukacji wczesnej i przedszkolnej Samorządu Rejonu Wileńskiego są publikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz na stronach internetowych instytucji edukacyjnych. Informacja o wolnych miejscach w grupach edukacji wczesnej i przedszkolnej rejonu wileńskiego są aktualizowane do 31 grudnia i do 31 sierpnia.