Zatwierdzono stawki podatku gruntowego na 2019 rok

Radni samorządu rejonu wileńskiego zatwierdzili w piątek (25 maja) nowe stawki podatku gruntowego na 2019 rok.

Stawki podatku gruntowego

W 2019 roku działki na terenach mieszkalnych będą opodatkowane – 0,2 procentową stawką podatku dla osób fizycznych i 0,3 procentową – dla osób prawnych. Wysokość podatku dla zbiorników wodnych wyniesie 0,2 proc. Grunty o przeznaczeniu rolniczym będą opodatkowane 0,6 procentową stawką podatku, a działki o innym przeznaczeniu, niewymienionym powyżej, – 0,3 proc. stawką.
3 proc. stawką zostaną opodatkowane nieużytki. W uzasadnieniu uchwały czytamy, dzięki większemu opodatkowaniu nieużytków (od 2013 roku stawka wynosiła 2 proc., a od 2018 r. – 3 proc.), niemal o połowę zmniejszyła się powierzchnia zaniedbanych gruntów, należących do osób fizycznych i prawnych – odpowiednio z 9 143,20 ha (2013 r.) do 5 043 ha (2017 r.) i z 397,7 ha (2013 r.) do 195 ha (2017 r.).
Będą stosowane ulgi podatkowe za ziemię właścicielom gruntów – osób fizycznych, w których rodzinach na początku okresu podatkowego nie ma osób zdolnych do pracy, którym jest przyznane 0-40 proc. zdolności do pracy lub którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są niepełnoletni – nieopodatkowana powierzchnia działki ziemi na obszarach wiejskich – 3 ha, w mieście Niemenczyn – 0,25 ha.
Mieszkańcy rejonu wileńskiego będą zwolnieni z podatku od gruntów o przeznaczeniu rolnym o łącznej powierzchni ziemi (z wyjątkiem gruntów amatorskich wspólnot ogrodowych) nieprzekraczających: ma obszarach wiejskich – 5 ha; w mieście Niemenczyn

Tłumaczenie: L24.lt