Więcej

  Część mieszkańców rejonu wileńskiego oczekuje większa pomoc społeczna

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sierpniu 2018 r. zatwierdzono nową redakcję opisu Procedury Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej najbardziej potrzebującym mieszkańcom rejonu wileńskiego.

  Od teraz, udoskonalając regulację prawną świadczenia pieniężnej pomocy społecznej, zostanie zapewniona większa pomoc finansowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców rejonu wileńskiego.
  Opis reglamentuje procedurę przydzielania pieniężnej pomocy społecznej i jej wypłacania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców rejonu wileńskiego i jest stosowany tylko wobec osób, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub wynajmują mieszkania w rejonie wileńskim bądź są wciągnięte na listę osób nieposiadających miejsca zamieszkania, ale faktycznie mieszkają na terenie Samorządu.
  Zasiłki jednorazowe, celowe, warunkowe i okresowe będą przydzielane w celu pomocy w trudnej sytuacji materialnej rodziny lub osoby samotnej, kiedy one już wyczerpały wszystkie inne możliwości i rodzaje otrzymywania dochodów.

  Zasiłek jednorazowy – jest wypłacany nie częściej niż raz w roku osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, gdy średni dochód na osobę mieszkającą razem nie przekracza 244 miesięcznie, dla mieszkającej samotnej osoby – 95 euro.
  Zasiłek jednorazowy może być przyznany, a dochód nie podlega ocenie w następujących przypadkach:
  • kiedy dana osoba osiąga wiek 100 lat, jest przyznawany jednorazowy zasiłek w wysokości 114 euro;
  • gdy w rodzinie urodziły się bliźnięta, jest przyznawany jednorazowy zasiłek w wysokości 190 euro, gdy jednocześnie rodzi się więcej dzieci, za każde dziecko dodaje się 38 euro;
  • w przypadku osoby, która była w miejscu pozbawienia wolności, aresztu przedprocesowego Republiki Litewskiej, gdy zwraca się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zwolnienia, wypłaca się 38 euro.

  Zasiłek celowy – przyznaje się osobie tylko w przypadku niezbędnej pomocy społecznej: dla opłacenia posiłków dla dzieci w ośrodkach opieki dziennej; na wniosek Samorządowego Koordynatora Współpracy Międzyinstytucjonalnej – aby zapłacić za obozy letnie dla dzieci; aby zapewnić działalność rodzin; aby spłacić zaległości za usługi komunalne; za porządkowanie dokumentów osobistych; zakup lub płacenie za niezbędne leki, opłata niezbędnych wydatków leczenia; za nabywanie niezbędnych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów gospodarstwa domowego lub płacenie za niezbędne usługi w razie wypadku, który spowodował uszkodzenie mieszkania; czyszczenie osobiste, niszczenie szkodników i usuwanie nagromadzonych odpadów z mieszkania itp. Celowy zasiłek jest przyznawany, gdy średni dochód jednego ze współlokatorów lub na osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie.

  Zasiłek okresowy – przyznawane jest jako dodatkowe wsparcie dla osób z powodu wykluczenia społecznego i jest wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące rocznie osobie, której dochody są niewystarczające, aby zaspokoić jej minimalne potrzeby. Całkowita kwota zasiłków okresowych przyznawanych osobie rocznie nie może przekroczyć 380 euro.
  Zasiłek warunkowy – przyznawany jest jako zachęta do rozwiązywania pewnych problemów zatrudnienia, zdrowia, edukacji itp. Zasiłek jest wypłacany tylko na wniosek Komisji ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej i zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdy średni dochód na osobę mieszkającą razem lub osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie. W każdym konkretnym przypadku wielkość zasiłku warunkowego ustala Komisji ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę wniosek lokalnej gminy wnioskodawcy, ale nie więcej niż 380 euro i nie więcej niż raz w roku.

  Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą otrzymywać pieniężną pomoc społeczną, muszą zwracać się do gminy zgodnie z zadeklarowanym faktycznym miejscem zamieszkania. Przy ubieganiu się o pieniężną pomoc społeczną, osoba przedstawia dokument tożsamości, podanie w wolnej formie o przydzielenie jednorazowego, docelowego, warunkowego lub okresowego pieniężnego zasiłku społecznego, wskazując motywy konieczności, załącza dokumenty potwierdzające i inne wymagane dokumenty. Podanie mogą przedstawić członkowie społeczności, pracownicy socjalni gminy oraz inne urzędy i organizacje, osoby zainteresowane, podając przyczynę, z powodu której potrzebująca pomocy osoba, nie może zrobić tego sama.

  Opis jest przygotowany tak, żeby poprzez zapewnienie podstawy prawnej byłaby możliwość do przyznania nie tylko jednorazowego, lecz również docelowego, warunkowego lub okresowego pieniężnego zasiłku społecznego dla mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy potrzebują go najbardziej. Mieszkańcom rejonu wileńskiego będą również stworzone większe szanse nie stracenia umiejętności zawodowych i motywacji do zatrudnienia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...