Więcej

  Priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie dobrobytu i jakości życia mieszkańców

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego działa celowo, aby zapewnić dobrobyt mieszkańców i zrównoważony rozwój rejonu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego działa celowo, aby zapewnić dobrobyt mieszkańców i zrównoważony rozwój rejonu. Tylko 2018 rok cechuje szereg ważnych uchwał przyjętych przez Radę w sprawie ulg i subsydiów dla mieszkańców rejonu.

  Niestety, media często podają nieobiektywne informacje, które formują nieprzychylną opinię ludności na temat przyjętych uchwał i prac wykonanych na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego, zniekształcając ich rzeczywiste i podstawowe cele i motywy. Patrząc z perspektywy ubiegłego roku, zapraszamy do zapoznania się z pozytywnymi i ważnymi uchwałami przyjętymi dla mieszkańców rejonu w 2018 roku.
  Subsydia mające na celu zmniejszenie obciążenia finansowego za usługi komunalne
  Na ostatnim posiedzeniu Rady w 2018 r. przyjęto korzystną uchwałę o subsydiowaniu dla mieszkańców kosztów gospodarowania znacznie zdrożałą wodą i ściekami. Uchwała została przyjęta, zważając na zwiększoną cenę ustaloną przez Państwową Komisję Kontroli Cen i Energii (dalej PKKCE). Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc wzrost cen usług jako dodatkowe obciążenie finansowe dla mieszkańców, postanowiła od 1 stycznia 2019 roku, osobom niemającym zadłużeń za świadczenie tej usługi za ponad 3 miesiące, subsydiować do 31 proc. kosztów gospodarki wodnej i ściekowej.

  W celu zmniejszenia dla ludności obciążeń podatkowych, spowodowanych rozpoczętym kryzysem gospodarczo – finansowym, który poskutkował wzrostem cen i spadkiem dochodów mieszkańców, Samorząd w latach 2010-2016 subsydiował dostawy wody pitnej i usługi gospodarki ściekowej. Na te subsydia przeznaczono ponad 1,8 miliona euro. W latach 2004-2016 mieszkańcom były stosowane również subsydium na energię cieplną. W tym okresie z budżetu na energię cieplną wyasygnowano ponad 12 mln euro.
  Promując właściwe gospodarowanie odpadami, Samorząd w latach 2017-2018 stosował również dotacje na gospodarowanie odpadami (1 cent za 1 mkw. miesięcznie). W ciągu dwóch lat kwota dotacji z budżetu Samorządu wyniosła 455 tys. euro.
  Warto wspomnieć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie inwestuje w realizację projektów rozwoju infrastruktury gospodarki wodnej. Od 2009 r. Samorząd zainwestował 33,9 mln euro. Dzięki realizacji projektów zbudowano około 141 km sieci wodociągowych i 256 km sieci kanalizacyjnych. Do scentralizowanych sieci wodociągowych umożliwiono podłączenie się 8 tys. mieszkańcom, do sieci kanalizacyjnych – 9,4 tys. mieszkańcom.
  Właściciele ziemi corocznie otrzymują ogromne ulgi podatkowe
  Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, stara się zachować najlepsze tradycje rolnicze i zrównoważony rozwój rolnictwa. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach dla mieszkańców Litwy nawet kilkakrotnie wzrastały wielkości podatków gruntowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego, wyciągając pomocną dłoń dla mieszkańców, przyznawał rolnikom ulgi.

  Osoby w wieku emerytalnym, osoby niepełnosprawne są zwolnione z podatku gruntowego za 3 ha na terenach wiejskich (niezależnie od przeznaczenia gruntów) i 0,25 ha w mieście Niemenczyn, podczas gdy inne Samorządy Litwy zazwyczaj zmniejszają powierzchnię do 1 ha na terenach wiejskich. W 2018 r. kwota zasiłku z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniosła 1,06 mln euro. W porównaniu z innymi Samorządami (Samorząd Rejonu Kowieńskiego – 505 tys. Euro, miasta Kowna – 513 tys. euro, miasta Wilna – 332 tys. euro) jest widoczna pokaźna troska Samorządu Rejonu Wileńskiego o rolników.
  Wyróżniono również inne cenne korzyści z tytułu podatku od nieruchomości:
  • Wszyscy mieszkańcy Samorząd Rejonu Wileńskiego są zwolnieni z podatku za 5 ha użytków rolnych (z wyjątkiem terenów opuszczonych i spółek ogrodowych) na obszarach wiejskich i 0,25 ha w m. Niemenczyn. W 2018 r. wielkość ulgi wynosiła 283 tys. euro. Takich ulg nie przeznacza żaden inny Samorząd
  • W 2018 r. dla 50 proc. mieszkańców był obniżony podatek gruntowy za jedną działkę gospodarstwa domowego, przyznana kwota ulgi – 688 tys. euro.
  Warto również zauważyć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym Samorządem na Litwie, który z powodu szkód wyrządzonych przez suszę zwolnił swoich rolników, którzy zadeklarowali zasiewy na własnych gruntach, z podatku gruntowego. W 2018 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyznała rolnikom ulgi wielkości 94 tys. euro za szkody wyrządzone przez suszę. W 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, oceniwszy straty poniesione przez rolników w związku z deszczem, przyznała również zniżki dla rolników w rejonie wileńskim.
  Jakościowa edukacja i przychylne rozwiązania
  Edukacja dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest dziedziną priorytetową, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych uchwałach Rady Samorządu.
  W rejonie wileńskim najniższe opłaty za edukację w wieku przedszkolnym. W przedszkolach rejonu wileńskiego opłata za edukację dzieci jest o 40 proc. niższa niż w Wilnie. Ponadto rodzice za każdy odwiedzany lub nieodwiedzany dzień w rejonie wileńskim płacą – 0,43 euro w porównaniu z miastem Wilnem – ta opłata wynosi 0,72 euro. Prócz tego warto podkreślić, że Samorząd ze środków budżetowych wszystkim rodzicom rekompensuje 30% sumy za posiłki dla dzieci.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, stara się zachować najlepsze tradycje rolnicze i zrównoważony rozwój rolnictwa

  Koszty za uczęszczanie do szkół muzycznych i artystycznych rejonu wileńskiego należą do najniższych na Litwie. Samorząd Rejonu Wileńskiego, promując nieformalne kształcenie dzieci, stworzył korzystne warunki i dostępne ceny za usługi edukacji nieformalnej. W rejonie wileńskim rodzice płacą tylko 7,24 euro miesięcznie za kształcenie nieformalne w ramach programów wczesnej edukacji, szkoły początkowej i podstawowej oraz 14,48 euro miesięcznie w ramach ukierunkowanych programów edukacyjnych. W porównaniu – w mieście Wilno miesięczna opłata za szkoły muzyczne i artystyczne wynosi 21,72 euro. Propagowanie działań sportowych i aktywności fizycznej sprawia, że uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne.
  Milionowe inwestycje w infrastrukturę dla instytucji edukacyjnych, tworzenie bezpiecznego i nowoczesnego środowiska szkolnego. Przy omawianiu edukacji ważne jest podkreślenie znaczących inwestycji w poprawę i modernizację infrastruktury instytucji oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Każdego roku, w celu stworzenia lepszej jakości warunków kształcenia i pracy dla uczniów i ich nauczycieli w rejonie wileńskim, Samorząd przeprowadza zewnętrzne prace renowacyjne i modernizuje pomieszczenia wewnętrzne wszystkich typów instytucji edukacyjnych. Odnowione budynki, odnowione przestrzenie i nabyte narzędzia do nauki zapewniają lepsze warunki do nauki i pracy. W tej chwili zostało odnowionych około 80 proc. instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego. Na modernizację i budowę instytucji edukacyjnych w latach 2009-2018 wykorzystano 53,4 mln euro.
  Samorząd będzie kontynuować starania, aby stworzyć sprzyjające warunki do nauki w rejonie, zapewnić środki na renowację i modernizację obiektów edukacyjnych, ażeby umożliwić uczniom rejonu naukę w nowoczesnym, bezpiecznym i przyjemnym środowisku edukacyjnym.
  Co roku są otwierane nowe grupy edukacji przedszkolnej. Obecnie jest 111 grup. W latach 2015-2018 utworzono 6 nowych grup przedszkolnych. Liczba dzieci nieuczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego maleje z roku na rok, choć liczba mieszkańców w rejonie wileńskim stale rośnie.

  Edukacja dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest dziedziną priorytetową, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych uchwałach Rady Samorządu

  Organizacja bezpiecznego 100 proc. transportu dzieci do szkoły i z powrotem rocznie stanowi około 600 tys. euro. Ułatwia to uczniom nie tylko dojazd do szkoły, ale także uczestnictwo w różnych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach i innych imprezach, które szczególnie inspirują uczniów do osiągania lepszych efektów uczenia się.
  Rok 2018 cieszy także ważnymi ulgami dla nauczycieli. Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu stworzenia fascynujących warunków pracy dla obecnych i nowych wykwalifikowanych specjalistów w szkołach rejonu wileńskiego, w 2018 r. przyjął uchwałę, aby rekompensować koszty podróży nauczycielom i asystentom nauczycieli placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Od 1 stycznia tego roku koszt podróży nauczycielom i asystentom nauczycieli, podróżującym od 3 do 40 kilometrów w jedną stronę i z powrotem, zostanie zwrócony w wysokości 0,07 euro za kilometr.
  Biorąc pod uwagę nowe poprawki do Ustawy o Wynagradzaniu Pracowników i wyzwania, związane z wprowadzeniem opłaty etatowej dla nauczycieli, Samorząd podjął również znaczne wysiłki i wszelkie możliwe kroki w celu zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników instytucji edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Poprawa jakości opieki zdrowotnej
  Samorząd Rejonu Wileńskiego dba również o wzmocnienie zdrowia ludności, zwiększenie wynagrodzeń personelu medycznego i o jakość placówek służby zdrowia. Każdego roku są przydzielane środki na pokrycie, napraw, pokrycie kosztów usług komunalnych i transportu GPO, kosztów nabycia trwałego majątku, szykowania rezydentów.
  20 lutego 2018 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o zatwierdzeniu poprawy dostępności podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w programie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na program lat 2018-2019. Zatwierdzony program zapewnia fundusze na zwiększenie wynagrodzeń lekarzy rodzinnych.
  W r. 2018 przydzielono 677,8 tys. euro:
  • 322,6 tys. euro – na prace remontowe;
  • 226 tys. euro – na podwyżkę wynagrodzeń lekarzy rodzinnych;
  • 88,4 tys. euro – na nabycie trwałego majątku;
  • 18,1 tys. euro – na pokrycie kosztów ambulatoriów, kosztów usług komunalnych i transportu GPO;
  • 10 tys. euro – utrzymanie gabinetu DOTS;
  • 2,7 tys. euro, – na przygotowanie lekarzy rezydentów.
  Fundusze przeznaczone przez Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynią się do szybszej i sprawniejszej poprawy dostępności podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Zakładach Opieki Zdrowotnej rejonu wileńskiego.

  Foto. vrsa.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...