Więcej

  Przedstawiamy drugą część sprawozdania z działalności mera i administracji rejonu wileńskiego w 2018 roku

  Czytaj również...

  Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi pracami Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r. w zakresie infrastruktury drogowej, transportu publicznego, zaopatrzenia w wodę pitną i porządkowania ścieków, modernizacji domów wielorodzinnych, infrastruktury gospodarki cieplnej, segregowania odpadów komunalnych i ochrony środowiska.

  Rozwój infrastruktury drogowej – tworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska życia

  Jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest nadzorowanie dróg. Samorząd dąży do tego, aby osiedla, wsie i chutory były bardziej komfortowe do życia, stały się bardziej osiągalne odnowionymi drogami i ulicami oraz aby w osiedlach zwracano większą uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W latach 2015-2018 Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 8 mln euro z budżetu na asfaltowanie i dogląd dróg.

  O tym, że jest to priorytetowa sfera działalności Samorządu, świadczy przeznaczone finansowanie na drogi i liczba wykonanych prac – w ciągu ostatnich 3 lat wyasfaltowaliśmy prawie 100 km i odnowiliśmy ponad 20 km starej nawierzchni asfaltowej.
  Rok 2018 był udanym rokiem dla budowy, remontów i doglądu dróg w rejonie wileńskim. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że dzięki skooperowanym środkom budżetu, programów doglądu i rozwoju dróg, środkom przedsiębiorstw, społeczności i oddzielnych mieszkańców w tym roku położono 34 km nawierzchni asfaltowej i odnowiono 9 km zużytej nawierzchni asfaltowej. Każdego roku rosną ilości porządkowanych dróg i ulic przy udziale osób fizycznych i prawnych. Wspólnymi wysiłkami zrealizowano 13 projektów o wartości 1,263 ml euro. Udział Samorządu stanowi połowę tej kwoty.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Należy również wspomnieć, że w 2018 r. ze środków Samorządu wykorzystano 1 149 858 euro na instalację oświetlenia ulicznego. W 2018 r. zostało nowo oświetlonych 61 ulic w 21 wsiach. Na rekonstrukcję oświetlenia ulicznego wykorzystano 75 160 euro.

  Transport publiczny – dla wygody ludności

  Rozmiary opłat za lokalny transport podmiejski, zatwierdzone przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego (0,065 euro bez VAT (0,07 z VAT) należą obecnie do najniższych na Litwie.
  W 2018 r. w sferze podmiejskiego transportu publicznego udoskonalano rozkłady jazdy autobusów podmiejskich, analizowano potrzebę przystanków autobusowych. Aby zwiększyć wygodę korzystania z autobusów podmiejskich, na drogach lokalnych, których zarządcami są wójtowie, wyposażono lub zaczęto wyposażać pawilony przystanków, w sumie 14 sztuk. W 2018 r. kontynuowano uzgadnianie rozkładów transportu pasażerskiego do potrzeb mieszkańców. W celu poprawy rozkładów jazdy autobusów podmiejskich były zmieniane godziny, wprowadzane dodatkowe rejsy, zmieniane trasy.
  Aby ograniczyć wykluczenie społeczne rodzin, Rada Samorządu w 2018 r. przyjęła jedną z najważniejszych uchwał – prawo do zakupu biletu z 60 proc. zniżką dla uczniów. Ponadto, ósmy rok z rzędu, wychowankowie PP „Centrum Społeczne Dla Dzieci i Nastolatków” refunduje koszty podróży osób udających się do szkół zawodowych i placówek edukacji nieformalnej. Jest to doskonały, stymulujący i sprawdzający się sposób, w jaki wychowankom PP „Centrum Społeczne Dla Dzieci i Nastolatków” poprzez uczęszczanie do wybranych klubów lub uzyskanie wykształcenia zawodowego zapewnia się możliwość doskonalenia swoich talentów.

  Zaopatrzenie w wodę pitną i zagospodarowanie ścieków

  W 2018 r., jak co roku, priorytet Samorządu polegał na tym, aby mieszkańcy rejonu wileńskiego korzystali z dobrej jakości wody pitnej i odpowiednio porządkowali ścieki bytowe.
  W ubiegłym roku zainstalowano dwa razy więcej urządzeń do uzdatniania wody niż w 2017 roku. W 2017 r. Samorząd zainstalował urządzenia do uzdatniania wody w 8 miejscowościach rejonu wileńskiego, a w 2018 r. wodę pitną o lepszej jakości dostarcza się z 16 dodatkowych miejscowości rejonu wileńskiego: Gryciun, Pikieliszek, Awiżeń, Galiny, Lindziniszek, Bukiszek, Bodnarów, Korwi, Daniłowy, Melekańców, Porudomina, Czarnego Boru, Rakańc, Połubeczek, Wołczun, Skojdziszek. Ten fakt wskazuje, że Samorząd szczególnie troszczy się o jakość wody pitnej dostarczanej centralnie. Jak co roku, w 2018 r. Samorząd przywiązywał również dużą wagę do zwiększenia wskaźnika dostępu do scentralizowanych sieci gospodarki wodnej.
  Warto zwrócić uwagę, że w 2015 r. Samorząd przeznaczył 649 463,66 euro na infrastrukturę gospodarki wodnej, a w 2018 r. Samorząd przeznaczył nawet 3,6 razy więcej, tj. 2 339 392,26 euro.

  Modernizacja domów wielomieszkaniowych i odnawianie infrastruktury gospodarki cieplnej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, realizując projekty odnawiania (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, ma na celu renowację budynków wielomieszkaniowych, zużywających dużą ilość energii cieplnej, aby zmniejszyło się zużycie energii, poprawił się stan techniczny budynków i ich wygląd estetyczny.

  W celu poprawy stanu technicznego domów wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim od kwietnia 2017 r. ze środków budżetu Samorządu dla właścicieli mieszkań w domach wielomieszkaniowych było udzielane wsparcie na remont obiektów ogólnego użytku: np. dachu, fundamentów, systemów inżynierii budynku (ogrzewanie, gospodarka wodna), klatek schodowych itp. W 2017 r. ze wsparcia skorzystało 10 budynków wielomieszkaniowych, a w 2018 r. z pomocą Samorządu odnowiono obiekty ogólnego użytku w 15 domach wielomieszkaniowych rejonu.

  Aby obniżyć cenę dostaw ciepła i zwiększyć pewność dostaw ciepła, Samorząd Rejonu Wileńskiego stale inwestuje w renowację infrastruktury cieplnej. W okresie 2018 r. Samorząd zainwestował w renowację infrastruktury cieplnej 767 982 euro. W porównaniu z 2017 r. w 2018 r. na remont sektora grzewczego przeznaczono prawie 1,5 razy więcej środków niż w roku poprzednim.

  Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska

  Co roku Samorząd Rejonu Wileńskiego dołącza się do organizacji akcji „DAROM” (Robimy), która zachęca mieszkańców kraju do dbania o przyrodę i jej ochrony.

  Szacuje się, że w 2018 roku w rejonie wileńskim w tej akcji uczestniczyło około 2000 wolontariuszy. Liczba porządkowanych miejsc wyniosła aż 105 przestrzeni publicznych. W 2018 r. w kampanii wzięła udział rekordowa liczba gmin i szkół. Według danych zebrano i wywieziono około 10 ton odpadów bytowych. Warto zauważyć, że każdego roku niczyich odpadów na terytorium kraju znajduje się coraz mniej.

  W 2018 r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego stworzono możliwość bezpłatnego pozbycia się odpadów zawierających azbest. Skorzystało z niej wielu mieszkańców rejonu wileńskiego, ponieważ według otrzymanych 84 wniosków z różnych gmin sposobem objazdowym zebrano i wywieziono 88,28 ton odpadów. Całkowita wartość projektu wynosi 16 340,07 euro.

  Foto. vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...