Mer przedstawiła sprawozdanie przed mieszkańcami rejonu

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kowalczuki okazało się naprawdę pożyteczne. / FOT. VRSA.LT

26 lutego mieszkańcy gminy Kowalczuki mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym RL oraz regulaminem Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego mer co roku przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Tegoroczne sprawozdanie zostanie zatwierdzone na marcowym posiedzeniu rady, ale mer rejonu wileńskiego Maria Rekść już rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których prezentuje efekty swojej działalności w 2019 r.

Wsparcie dla mieszkańców domów wielorodzinnych

Ponieważ niemałą część mieszkańców gminy Kowalczuki stanowią mieszkańcy domów wielomieszkaniowych, prezentując instrumenty wsparcia samorządu, mer sporo uwagi poświęciła właśnie tej grupie. Szczegółowo przedstawiła, w jaki sposób mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia samorządu na remonty budynków wielorodzinnych, które może stanowić nawet 70 proc. szacunkowej wartości prac. Takie wsparcie jest przyznawane, jeśli finansowany obiekt zostanie uznany za awaryjny lub mieszkańcy zdecydują się na modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego. W innych przypadkach samorząd zapewnia 50 proc. kwoty. Od 2017 r. ze wsparcia skorzystali mieszkańcy 37 budynków wielomieszkaniowych w rejonie.
W tym roku samorząd zaprasza do składania wniosków o współfinansowanie remontu, renowacji i odnowienia części użytku ogólnego w budynkach wielomieszkaniowych od 5 marca do 30 czerwca. Właściciele mieszkań w domach wielomieszkaniowych otrzymają wsparcie w zakresie remontu elementów użytku ogólnego, takich jak: dachy, fundamenty, ściany zewnętrzne, systemy inżynierii budowlanej (ogrzewanie, hydraulika, kanalizacja) itp. Remont dachu i ścian czy systemu grzewczego nie tylko zwiększa efektywność energetyczną budynków, lecz także przyczynia się do ograniczenia zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska.

Subsydia na wodę i oczyszczanie ścieków

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu spośród 60 samorządów w kraju, które subsydiują część komunalnych usług dla mieszkańców. Umożliwiają chociażby mieszkańcom płacenie mniejszych kwot mniej za wodę i oczyszczanie ścieków.
Samorząd Rejonu Wileńskiego dofinansowuje do 42 proc. płaconej przez mieszkańców ceny wody i oczyszczania ścieków. Obciążenie finansowe jest zmniejszane tym mieszkańcom, którzy nie wykazują zadłużenia za świadczenie tej usługi przez ponad trzy miesiące. Dzięki temu cena 1 m sześc. wody na terenie obsługiwanym przez „Nemenčinės komunalininkas” została obniżona z 2,60 do 1,50 euro, a na terenie „Nemėžio komunalininkas” – z 2,12 do 1,50 euro.
Na subsydiowanie kosztów wody i oczyszczania ścieków dla mieszkańców samorząd w 2019 r. przeznaczył z budżetu 477 tys. euro.

Mer Maria Rekść zachęcała mieszkańców do aktywnego korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanego przez samorząd. / FOT. VRSA.LT

Tańszy wywóz śmieci

Samorząd Rejonu Wileńskiego pokrywa również część opłat za gospodarowanie odpadami. W porównaniu do wszystkich samorządów w kraju Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznaje swoim mieszkańcom największe zniżki za wywóz śmieci. Od kilku lat udziela świadczeń bezrobotnym emerytom oraz osobom, które są w 60–100 proc. niezdolne do pracy. Samotnie żyjący emeryt ma aż o 70 proc. niższe rachunki za wywóz śmieci, a dwoje emerytów płaci o połowę mniej. Samorząd wspiera też mieszkańców sortujących odpady, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

Optymalne warunki dla uczniów i ich rodziców

Mer na spotkaniu z mieszkańcami Kowalczuków pochwaliła się polityką w obszarze edukacji. Jak wiadomo, mieszkańcy rejonu płacą o prawie 40 proc. mniej za przedszkola, niż wynosi średnia w kraju, a opłaty za uczęszczanie do szkół artystycznych i muzycznych rejonu należą do najniższych na Litwie.
Wiele uwagi poświęca się żywieniu dzieci w placówkach oświatowych. Od 1 stycznia 2020 r. uczniowie uczący się według programów edukacji przedszkolnej w rejonowych szkołach ogólnokształcących mają prawo do bezpłatnego obiadu bez względu na dochód rodziny.
Samorząd od 2019 r. zwraca koszty podróży do i ze szkół nauczycielom i specjalistom ds. pomocy uczniom. W ubiegłym roku do szkół rejonu z innych miejscowości dojeżdżało ok. 1000 nauczycieli i specjalistów ds. pomocy uczniom. Na zwrot kosztów ich podróży wydano ponad 344 tys. euro.

Ulgi podatkowe

Mer przypomniała też na spotkaniu, że samorząd od kilku lat udziela ulg podatkowych niektórym właścicielom gruntów. Osoby w wieku emerytalnym, osoby niepełnosprawne i małoletni, u których w rodzinach nie ma osób zdolnych do pracy, są zwolnieni z podatku od gruntów za 3 ha całkowitej powierzchni wszystkich gruntów o różnym zastosowaniu na obszarach wiejskich i 0,25 ha w m. Niemenczyn. Mieszkańcy rejonu wileńskiego są zwolnieni z podatku od gruntów za 5 ha gruntów rolnych (z wyjątkiem działek ogrodowych) na obszarach wiejskich i 0,25 ha w m. Niemenczyn. Właściciele gruntów w 2019 r. zostali zwolnieni z podatku za 43 295,42 ha gruntów, a kwota przyznanych świadczeń przekroczyła nawet 1,14 mln euro.
Spotkanie z mieszkańcami gminy Kowalczuki okazało się naprawdę pożyteczne. Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się z pierwszej ręki o wszystkich zagadnieniach, na których im zależy, zadać pytania i rozwiać wątpliwości. Osób chętnych, by zadać mer pytanie, było wiele. Niektóre problemy mieszkańców udało się rozwiązać na miejscu. Bardziej skomplikowane zagadnienia zostały zaprotokołowane i zostaną przekazane do odpowiednich komórek samorządu do rozwiązania.
Zwracając się do mieszkańców, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść zachęcała do aktywnego korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanego przez samorząd – do aplikowania o nie oraz szukania pomocy u specjalistów z samorządu. Takie działanie może bowiem znacząco poprawić warunki życia samych mieszkańców.
Podobne spotkania odbyły się już w gminach Bujwidze, Ławaryszki i Szaterniki. Mer planuje odbycie spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin do 27 marca, kiedy to doroczny raport zostanie przedstawiony na posiedzeniu rady.