I Debata Europejska Schumana o przyszłości UE

Instytut Schumana zaprasza do udziału w swoim nowym projekcie: Debata Europejska pod nazwą „Schuman’s Debates on Renewing the European Union”, które będą się odbywać co miesiąc, zaś pierwsze spotkanie o przyszłości UE już dzisiaj!

Tematem pierwszej debaty Instytutu Schumana, która odbędzie się 20 lutego o godzinie 17.00 (czasu wileńskiego) w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski, jest zaś „Superstate-Federal EU” or „United in Diversity Schuman’s Community of European Nations” — which model is closest to the spiritual, cultural and historical character of Europe? What should be the proportions of business interests and community character in relations between nations in future EU?.

„Superpaństwo — federalna Unia Europejska” czy „Zjednoczona w Różnorodności schumanowska Wspólnota Narodów Europy”. Który model jest bliższy duchowemu, kulturalnemu i historycznemu charakterowi Europy? Jakie powinny być proporcje między interesami ekonomicznymi i wspólnotowym charakterem w relacjach między narodami w Unii Europejskiej przyszłości?

Transmisja na żywo w języku angielskim (schumansgroup.org):

Transmisja z tłumaczeniem na język polski (Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego):

Program spotkania 20 lutego:

Tabela program Debata Europejska Schumana o UE 20 lutego 2021 r.
Program Debaty Europejskiej 20 lutego 2021 r.

Wśród prelegentów znajduje się wielu naukowców z całej UE, m.in prof. David Reichardt, prof. Carlos Luis Miguel, prof. Michał Gierycz, dr Klaus Wittman, dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, prof. Zbigniew Krysiak.

Seria dwunastu Debat będzie odbywać się każdego miesiąca od 20 lutego do 11 grudnia 2021. pt. „Schuman’s Debate on Renewning the European Union”. Ich inicjatorem jest Instytut Schumana, który, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój.