Uzyskanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie w tym roku łatwiejsze

Udoskonalone przepisy wykonawcze dotyczące PROW ułatwią podmiotom gospodarczym dostęp do wsparcia
| Fot. Ričardas Pasiliauskas

Na posiedzeniu Komitetu Zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa, udoskonalono przepisy wykonawcze litewskiego PROW na lata 2014–2020 w celu skuteczniejszego wdrożenia PROW.

Większa równość między małymi gospodarstwami rolnymi

 Jednym z najpopularniejszych działań PROW jest „Rozwój gospodarczy i biznesowy” oraz obszar jego działania „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych”. Co ciekawe, gospodarstwa mleczarskie mogłyby ubiegać się o „Wsparcie dla małych gospodarstw rolnych” w drodze odrębnego zaproszenia niż wszyscy inni wnioskodawcy. Powodem są różne kryteria oceny. Aby uniknąć dyskryminacji, w tym roku wszyscy wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o to wsparcie w tym samym czasie. Co prawda, zdecydowano stworzyć oddzielny koszyk funduszy na wnioski dla hodowli bydła mlecznego, biorąc pod uwagę specyfikę branży i zastosować odrębne kryteria selekcji, tworząc odrębny priorytet wniosków. Jednak co najmniej 25 punktów selekcji będzie miało zastosowanie do wszystkich kandydatów bez wyjątku.

Mniej zobowiązań dla deklarujących uprawy

Rolnicy otrzymujący wsparcie w ramach środka PROW „Środowisko rolno-środowiskowe i klimatyczne” podjęli wcześniej zobowiązania na okres 5, 6, a nawet 7 lat. Rolnicy, którzy otrzymają wsparcie w 2021 r., będą mogli odpocząć, ponieważ nowe zobowiązania będą musiały być zrealizowane tylko przez 3 lata.

To dobra wiadomość nie tylko dla rolników, ale także dla Centrum Przedsiębiorczości Rolnej i Wiejskiej oraz Krajowej Agencji Płatniczej, ponieważ oczekuje się, że skrócony okres zobowiązań zmniejszy obciążenia administracyjne.

Przedłużenie okresu przejściowego dla rolników na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

W 2018 r. wraz z ponownym zdefiniowaniem obszarów o znacznych utrudnieniach naturalnych, niektóre obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Płatności przejściowe dla rolników na byłych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania miały zostać wypłacone do 2020 r. Ze względu na obawy rolników i partnerów społecznych zdecydowano o przedłużeniu okresu przejściowego o kolejny rok. Dlatego w 2021 r. rolnicy, których obszary utraciły status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, otrzymają minimalną roczną płatność wyrównawczą w wysokości 25 euro na hektar.

Zwiększa się maksymalna nieuprawiana powierzchnia ścierniska

Zgodnie z zasadami działania PROW „Ochrona agrarna i klimat” według działania „Ściernisko w okresie zimowym” maksymalna powierzchnia nieuprawianego ścierniska, na którą wnioskodawcy mogli otrzymać wsparcie, wynosiła 30 ha. Ze względu na wartość przyrodniczą obszaru działalności oraz coroczny przyrost ścierniska w okresie zimowym zdecydowano się na zwiększenie maksymalnej nieokrytej powierzchni ścierniska kwalifikującej się do wsparcia poprzez udział w działaniu. Powierzchnia ta nie przekroczy 50 ha. Pozostawienie ścierniska w okresie zimowym zmniejsza ryzyko erozji spowodowanej przez wiatr i wodę, chroniąc w ten sposób glebę i zmniejszając zmiany ekosystemu wód powierzchniowych. Ściernisko jest cennym zimowym źródłem pokarmu dla dzikich ptaków zbierających rozsypane ziarna i nasiona chwastów.

Więcej rolników będzie mogło chronić się przed wilkami

Do tej pory osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą, legalnie zarządzające działkami, na których ma być zainstalowana ochrona przed wilkami i posiadające bydło w wieku poniżej 2 lat, kwalifikowały się do wsparcia w ramach programu PROW „Inwestycje w środki trwałe” z obszaru działalności „Stosowanie środków zapobiegawczych przed szkodami wyrządzonymi przez wilki zwierzętom gospodarskim”.

Po stwierdzeniu, że trzymanie krów z cielętami przez 6 miesięcy jest bardzo ważne przy utrzymywaniu bydła mięsnego, postanowiono doprecyzować zasady działalności. Dlatego od teraz możliwe będzie tworzenie zagród chroniących przed wilkami i przystosowanych do trzymania krów z cielętami. Należy wspomnieć, że zatwierdzonym beneficjentom zwraca się 100% kosztów zakupu obudów elektrycznych. Na jednego beneficjenta przypada do 5 tys. eur.

Wsparcie udzielane jest wyłącznie wnioskodawcom zarządzającym działkami w tych gminach, w których przypadki szkód zostały zidentyfikowane co najmniej 5 razy w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie na tej liście znajdują się aż 43 gminy.


Zam.2331