Podsumowanie programu Lions Quest w Rudominie

Ogólnoszkolna konferencja pt. „Realizacja i podsumowanie programu Lions Quest” odbyła się 16 czerwca w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Projekt jest realizowany w naszym gimnazjum od dwóch lat, obejmuje klasy od 5 do II G i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, takim jak: przemoc, agresja, cyberprzemoc, presja ze strony rówieśników, uleganie złym wpływom i nawykom.

Projekt jest realizowany w gimnazjum od dwóch lat
| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Spotkaliśmy się, żeby podsumować nasze działania, podzielić się doświadczeniem i wrażeniami. Wspólna inicjatywa połączyła uczniów, wychowawców, dołączyła do nas pedagog socjalny.

Atmosfera wpływa na nasz stan

Wicedyrektor Honorata Romanowska, koordynatorka konferencji i pomysłodawczyni, w słowie wstępnym zaznaczyła, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, przyjazna atmosfera – wpływa to bowiem na stan emocjonalny każdego z nas. Zatem potrzeba bezpieczeństwa należy do najważniejszych, najbardziej podstawowych potrzeb psychicznych.

Moderatorami konferencji byli Agata Romanowska, uczennica klasy II Gb, i Kirił Sokołow, uczeń klasy IIGa, wystąpienia natomiast przygotowali przedstawiciele klas od 5 do I G. Uczniowie zaprezentowali rozległy zakres tematyczny, starannie i twórczo podeszli do zadania. Wystąpienia były w formie przemówień, filmików i prezentacji. Poruszały aktualne dla młodzieży tematy. Cieszy fakt, iż uczniowie zwrócili uwagę, że w wychowaniu i kształceniu istotne są takie wartości, jak: tolerancja, poszanowanie odmiennych opinii, miłość bliźniego, przeciwstawianie się egoizmowi oraz różnego rodzaju objawom przemocy, zdrowy tryb życia, pozytywne postrzeganie świata. Końcowym etapem konferencji była ewaluacja, uczniowie chętnie zabrali głos, podzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

Dyrektor gimnazjum Żaneta Jankowska podkreśliła, że Program Lions Quest ma charakter edukacyjno-prewencyjny. Szkoła jest miejscem, gdzie uczeń każdego dnia ma okazję obserwować, doświadczać i uczyć się tego, co jest ważne w życiu i w kontakcie z drugim człowiekiem, a różnego rodzaju programy prewencyjne i kampanie społeczne pomagają uporać się z problemami, rozwiązywać konflikty, uczą życia. Taki właśnie cel towarzyszył naszej konferencji.


Ilona Herman,
nauczyciel ekspert języka polskiego